Archiv rubriky: 1980

Výchova vedeckých pracovníkov – súčasť ďalšieho rozvoja vedy

Některá kritéria efektivity učení a vyučování a metody jejího zjišťování

Teória informácií a teória riadenia ako základ systémovej analýzy výchovy a vzdelávania v rezorte školstva

Systémové pojetí inspekce výchovy a vzdělání

Některé psychologicko-pedagogické problémy učebního textu

Zprávy

Recenze

Za pevné sjednocení ideologie s praxí

Školský a kultúrný program Slovenskej republiky rád

K otázkám řídících vztahů v socialistické škole

Globální problémy lidstva a vzdělání

Fridmanova teorie učebních úloh

Pedagogický výzkum učně

Zprávy

Recenze

K novému zákonu o vysokých školách

Za vyšší úroveň ideologické výchovy žáků

Školní prospěch dětí podle výsledků celostátního antropologického výzkumu v roce 1971 (české kraje)

Ke struktuře motivace učební činnosti žáků

Specifické problémy výchovně vzdělávací práce se žáky gymnázií přijatými z 8. ročníku ZDŠ

Prvý učiteľský zájazd do Sovietskeho zväzu a jeho vplyv na rozvoj pedagogických stykov v rokoch 1930-1934

Neznámé dokumenty k životu českého vychovatele a básníka, současníka Komenského

Zprávy

Recenze

Ideově politický a výchovný význam socialistické tělovýchovy (ke dnům Československé spartakiády 1980)

K filozofickým otázkám vztahu kauzality a finality ve výchově člověka

Pedagogický výzkum v letech 1976-1979 a jeho další rozvoj

Hlavní rysy komunistické výchovy na vysokých školách z hlediska vývoje vědecké práce v období rozvíjející se vědeckotechnické revoluce

Kolektivismus v přípravě vysokoškolských studentů

K systému výchovně vzdělávacích cílů na gymnáziu

Vedeckotechnická revolúcia a postavenie učňovského školstva v školskej sústave

Učitel – komunista Josef Haken

Zprávy

Recenze

Třicet pět let československé školy a pedagogiky

Funkce a úkoly vědy při realizaci dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy

Podiel SAV ČSAV na realizácii ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy

Některé otázky řízení práce škol a jejich výzkum

K poslání a rozvoji politicko-odborné přípravy a zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků (cyklické průpravy) v rámci československé výchovně vzdělávací soustavy

Bohumil Bydžovský a československé školstvo

Zprávy

Recenze

Význam vzdělání pro rozvoj socialistické společnosti

Metodologické problémy didaktiky

Kritický rozbor některých prvků pragmatismu v pedagogické teorii a ve výchovně vzdělávací praxi

Pedagogickopsychologické aspekty soudobého výchovně vzdělávacího procesu

Sociálno-profesionálna orientácia detí a mládeže na robotnícke povolania

Učitelská levice a učitelstvo v době hospodářské krize v Československu

Zprávy

Recenze