Archiv rubriky: 1958

Obecně pedagogický pojem základního učiva

Závislost úrovně pohybové dovednosi na časovém rozložení nácviku

Pedagogické názory Františka Krejčího

Miltonův traktát o výchově

Těkavé děti

Recenze

Zprávy

K otázce přiměřenosti uměleckého díla u dětí předškolního věku

K některým otázkám vytváření kolektivu

Zpráva o výzkumu početního vyučování ve 2. ročníku všeobecně vzdělávací školy

Výchova a vzdělání v českých zemích před J. A. Komenským

Patogenesa a prevence koktavosti

Recenze

Zprávy

Ateistická a mravní výchovy – součást výchovy k vědeckému světovému názoru

Vědomosti žáků osvmého postupného ročníku o podmětu a přísudku

Školství, socialistická výchova a pedagogika v Čínské lidové republice

Z didaktických prací Jakuba Jana Ryby

J. J. Pestalozzi v české pedagogické literatuře

Ještě k teorii rozumového vývoje žáka

Recenze

Zprávy

Zdeněk Nejedlý

Zdeněk Nejedlý našemu učitelstvu

Sovětská pedagogika k 40. výročí velkého října

K problematice přípravy na vyučovací hodinu

K otázke formovania mravných predstáv u detí staršieho školského veku

Některé složky mravní výchovy v procesu výchovně vzdělávací práce na pedagogické škole pro pracující

Recenze

Zprávy

Povaha samostatné práce žáků v národní škole

Jan Ámos Komenský a lidová pedagogika

K problému pohvahové uzavřenosti v žákovském kolektivu

K přetěžování a zkoušení žáků z hlediska hygieny výchovně vzdělávacího procesu

Pokus o sledování únavnosti žáků v průběhu školního vyučování

Recenze

Zprávy

Čemu učit v národní škole

Didaktické problémy vyučování dějepisu ve světle historie

Zpráva o komplexním výzkumu 2. ročníku všeobecně vzdělávací školy

Tvůrčí využití idejí Komenského současnou pedagogickou vědou

Recenze

Zprávy