Category Archives: 1956

Poznámky k jednotné škole všeobecně vzdělávací

K problému základního učiva v dějepise na druhém stupni všeobecně vzdělávací školy

Výchova uměním a k poznání umění

Pedagogické ideje Ivana Franka

Diferenciace u slabomyslných žáků zvláštních škol

Jak ředitel školy zapojuje učitelský kolektiv do spolupráce s pionýrskou organisací

Reports

Review

Zásada názornosti při vyučování jazyku mateřskému

Vytváření a osvojování pojmu podmět

Vývoj věcného učiva v českých slabikářích

K otázce vztahu levorukosti a poruch řeči

K systému pedagogiky ve stavbě učebnic

Reports

Review

Živý Komenský

K theorii osnov

Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů

Problematika a methody výzkumu ve školní hygieně s hlediska pedagogického

Otázky psychologické theorie

K otázce produktivnosti vyučovací hodiny

Reports

Review

XX. sjezd KSSS a některé otázky naší školy a pedagogiky

Povaha základního učiva při věcném poznávání ve třídě elementární

Obsah polytechnickej výchovy

Vývoj učebních plánů ruských a sovětských škol od roku 1860 do roku 1955

Ľudovít Štúr ako vychovávateľ

Některé problémy a metody výzkumu v sovětské pedagogické psychologii a jejich význam pro pedagogiku

Reports

Review

K otázce nové učebnice pedagogiky pro vysoké školy

Jak si žáci osvojují pojem podstatného jména

K podstatě polytechnického vyučování

Vývoj učebního plánu naší všeobecně vzdělávací školy

Bacon Verulamský a Komenského didaktika

K otázce věkových a individuálních zvláštností

Reports

Review

Do nového ročníku

Úkoly jednotné školy všeobecně vzdělávací a její poslání v období budování socialismu

K otázce vytváření početních návyků

Příspěvek k výzkumu učebnic

O českou učebnici dějin pedagogiky

K otázkám histórie pedagogiky

K novému vydání Diesterwegovy rukověti vzdělání pro německé učitele

Pomalost koncentrace útlumového procesu a disharmonie v činnosti 1. a 2. signální soustavy u dětí mladšího školního věku

Reports

Review