Archiv rubriky: 1974

SNP — začiatok národnej a demokratickej revolúcie

Slovenské školstvo na novú cestu

O struktuře technického myšlení a prostředcích jeho rozvoje

Školská soustava v Německé demokratické republice

Výzkum nových účinnějších vyučovacích postupů v československé socialistické škole

Změny psychické výkonnosti 14—15 letých žáků tříd ZDŠ v průběhu vyučovací hodiny a vyučovacího dne

Návrhy Karla Sabiny na vzdělání lidu

Některé problémy adaptace učňů

Ohnisko pokrokové vědy

Zprávy

Recenze

250. výročí založení Akademie věd SSR

Polytechnické vzdělání — součást komunistické výchovy

Teoretické základy soudobé vědy o pionýrské organizaci

Vzdělávání a rozumový vývoj v školním věku

Přínos A. S. Makarenka k metodologii vědeckého myšlení v pedagogice

Michal Václav Voigt — pedagog

Postavení dělníků s vyšším vzděláním ve výrobním procesu

Zprávy

Recenze

Podíl školství, vzdělání a pedagogických věd na realizaci usnesení ÚV KSČ o vědeckotechnickém rozvoji

Ideologické problémy marxistické pedagogiky

Kategorie míry v pedagogice

Příspěvek k empirickému výzkumu psychické výkonnosti žáků 9. tříd ZDŠ

První ucelený pedagogický soubor Komenského

Čtenářský akt v systému moderních prostředků přejímání informací

K některým nedostatkům techniky elementárního čtení

Zprávy

Recenze

Slovenské národné povstanie a boj o socialistickú školu

Veliký ruský pedagog K. D. Ušinskij

Výzkum dětské řeči a komunikace v socialistických státech

Osobnost, chování a postoje rodičů v souvislosti s výchovou dítěte

Teorie kurikula — inovace nebo iluze?

Význam výchovy k rodičovství a sexuální výchovy pro zdravé, tělesné, mentální a sociální zrání mládeže

Spoločenské požiadavky a profil učiteľa

Zprávy

Recenze

Prohlubovat socialistický charakter naší školy

Pedagogické problémy 25ročnej Pionierskej organizácie SZM

K. D. Ušinskij o pedagogice jako vědě, umění a o jejích základech

Pedagogicko-hygienické normy organizace a obsahu zdravotní výchovy na ZDŠ

Telesná výchova v systéme komunistickej výchovy

Vivesovo pedagogické dílo

Formativní a motivační vlivy školního hodnocení

Zprávy

Recenze

Pedagogické vědy a socialistická výchova mladého pokolení

Aktuální úkoly a problémy pedagogické vědy

A. S. Makarenko a současnost

Ke vztahu mezi vzdělávacím obsahem a didaktickou technikou v socialistické škole

Vliv nepříznivého rodinného prostředí na výchovu dětí v kapitalistické společnosti

Programované učení v mikroskupinách a jeho didaktický přínos

Súčasný stav a perspektívy rozvoja dejín pedagogiky na Slovensku

Ohlas K. D. Ušinského v české pedagogice

Systém výchovy a vzdělávání učitelů v ČSSR v období vědeckotechnické revoluce a v podmínkách třídně rozděleného světa

Studijní motivace a aktivita jako podmínka školní úspěšnosti středoškoláka

Zprávy

Recenze