Archiv rubriky: 1973

Všestranná příprava budoucího pokolení pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti

Ideologické problémy rozvoje marxistické pedagogiky

Některé problémy rozvoje pedagogických věd

O třídnosti komunistické výchovy

K některým projevům a příčinám antimarxismu v pedagogice

K otázkám pedagogické propagandy a popularizace

Závěry celostátního semináře komunistů-pedagogů a psychologů teoretického výzkumu

O socialistickou školu budoucnosti

Tradiční a netradiční zdroje zvyšování účinnosti výchovně vzdělávací práce

K předmětu marxistické pedagogiky

Čtyřicet let od smrti Kláry Zetkinové

Zprávy

Recenze

K politice KSC v oblasti pedagogických věd

Ideologické problémy rozvoje československé marxistické pedagogiky

Za marxistickou pedagogiku a psychologii

Súčasná pedagogická teória a výchovno-vzdelávacia prax v konfrontácii s potrebami našej socialistickej spoločnosti

Niektoré prejavy revizionizmu v pedagogike na Slovensku

Několik poznámek k třídnímu charakteru školské politiky KSČ

Vliv J. A. Komenského na pedagogickou činnost P. P. Blonského

Časový a prostorový faktor ve vývoji formálních deduktivních úsudků u 8—15letých dětí

K problematice mentálního času jako objektivního vnitřního času lidských bytostí

Návrh učiteľa Ludwiga Richtera na objektivnější spôsob hodnotenia a klasifikovania žiakov

Zprávy

Recenze

Úkoly a perspektivy československých vysokých škol

Uplatňování marxisticko-leninské metodologie v didaktice

Východiska dalšího rozvoje 1. stupně základní školy

Teorie základního učiva v pojetí O. Chlupa

K problému objektivizace výsledků hodnocení žáků

Nová etapa v rozvoji soustavy profesionálně technického vzdělávání v SSSR

K metodologickým otázkám teorie branné výchovy

Domácí kořeny základních rysů Komenského pojetí univerzálního vzdělávání

K některým otázkám profesionálního poradenství a volby povolání v NDR

Zprávy

Recenze

Víťazný február otvoril cestu k Československej socialistickej škole

Některé přístupy k modernizaci vyučovacích metod

Aktuální problémy estetické výchovy v SSSR

O pedagogické přípravě studentů učitelství

Speciální didaktiky jako realizační složky pedagogických výzkumů

Zprávy

Recenze

Boj o socialistickú školu v Československu

Jednotná škola a Zdeněk Nejedlý

Jak zlepšit komplexní posuzování osobnosti žáků v socialistické škole

Vzťahy pracovnej výchovy k profesionálnej a školskej orientácii

Základní pedagogické výzkumy: efektivnost a její kritéria, způsoby zavádění do praxe

Opakující se chyby žáků

Zprávy

Recenze

K 25. výročí Února

O současných problémech polytechnické školy

K systémovému pojetí komunistické výchovy na vysokých školách

K problematice výběrového řízení na pedagogických školách

Aktivace procesu výchovy z hlediska mentálni hygieny

Vztah učitelů nižšího stupně ZDŠ k postgraduálnímu studiu

Zprávy

Recenze