Archiv rubriky: 1975

Vědeckotechnická revoluce, věda a růst významu společenskovědního vzděláni

K vyšším cílům

Večerní (směnové) školy — jeden ze způsobů uskutečňování všeobecného středoškolského vzdělávání mládeže

Ke koncepci polytechnického vzdělání a pracovní výchovy

Pokrokové návrhy na národní výchovu a lidové vzdělání z let 1848—1852

K podmínkám rozvoje pedagogiky počátečního stupně základní školy

K současnému stavu a hlavním směrům rozvoje pedagogiky dospělých v ČSSR

Prohlubovat a upevňovat socialistický charakter PO SSM

Vývoj, současný stav a perspektivy systému vzdělání a výchovy v mateřském jazyce ve všeobecně vzdělávací škole

Citová výchova jako součást systému výchovy

Na cestě k vědecké koncepci teorie výchovy

Zprávy

Recenze

Nové formy spolupráce československých a sovětských pedagogů

Československá všeobecně vzdělávací pracovní a polytechnická Škola a její další rozvoj

Zdokonalování metod vědeckého výzkumu didaktických problémů

Studium díla V. I. Lenina — nejdůležitější činitel ve výchově žáků vyšších tříd ke komunistickému přesvědčení

K některým teoretickým a metodologickým problémům koncipování systému výchovy

K výchovným úkolům naší socialistické Školy

Za vytváření a realizaci jednotného systému komunistické výchovy

K některým výsledkům šetření o podmínkách ZDŠ a způsobu jejich řízení

Akcelerácia a socialistická škola

Žák socialistické školy a rozvoj společenského subjektu

Pedagogické aspekty prípravy vedeckých pracovníkov

Interakce učitel — žáci ve zjednodušeném modelu hromadného vyučování

Obsah vzdělání na všeobecně vzdělávacích školách v socialistických zemích

Zprávy

Recenze

Illichovy teorie o nutnosti zániku školy a »odškolštění« společnosti

Využívání informací v československém pedagogickém výzkumu

Zprávy

Recenze

Škola v roce slavného výročí

Škola v národnej a demokratickej revolúcii, jej další vývoj a súčasný stav

Některé metodologické otázky internacionálně vlastenecké výchovy mládeže na vysoké škole

Jednota straníckosti a vědeckosti ve výchově na vysoké Škole

Intenzívní vyučovací text

Kritéria ideovosti v pedagogice a psychologii

Rozvoj vzdělávání v Polské lidové republice

K novým formám péče o děti trvale vychovávané mimo vlastní rodinu

Zprávy

Recenze

Cesty zvyšovania efektivnosti výchovy a vzdelávania

Psychologická problematika diagnostikování nadání a péče o talentované žáky ZDŠ

O přípravě mládeže pro dělnická a obdobná povolání

K teoretickým a metodologickým otázkám prognóz dalšího vývoje socialistické školy

Cikánské děti ve výchovně vzdělávacím procesu

Karel Amerling, buditel vlasteneckého učitelstva

Nové perspektivy bádání o Komenského vztahu k Polsku

Zprávy

Recenze

Třicet let bojů za socialistickou výchovu a školu

Bernsteinova teorie o vztahu jazyka, vzdělání a sociální třídy

Osobnost ředitele socialistické školy

Sovětská porevoluční pracovní škola v pojetí P. P. Blonského

Pampaedie jako první nársy celoživotního vzdělávání

O významu několika pedagogických termínů v latinských spisech J. A. Komenského

K metodologickým otázkám studia školských systémů

Zprávy

Recenze