Archiv rubriky: 1972

Padesát let SSSR

Problém sociálního a biologického faktoru v rozvoji člověka

Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV a jeho přínos k rozvoji československé marxistické pedagogiky

K analýze vzdělání jako systému

K otázce technického vzdělání na gymnasiu

Samostatná práca žiakov v matematike na ZDŠ

Hobo-metoda a zkušenosti s jejím uplatňováním v praxi

Pohybový režim žactva základní školy jako pedagogicko-organizační problém

Zprávy

Recenze

Socialistický svaz mládeže a výchova mladé generace

Úkoly Československé pedagogické společnosti při dalším rozvoji socialistické pedagogické vědy i výchovné praxe

Obecná metodologie vědy a speciální metodologie pedagogiky

Škola a Socialistický zväz mládeže

Úloha Pionýrské organizace SSM v socialistické společnosti

Strategie podnikové výchovy v ČSSR

Reformní návrhy Františka Čupra na reorganizaci všech stupňů školských z let 1848—1850

Zprávy

Recenze

Mírová výzva

Metodologické problémy marxisticko-leninské pedagogiky

Společné úsilí vědců socialistických zemí o rozvíjení marxistické pedagogiky

Metóda komplexného programovania ako forma systémového prístupu vo vyučovaní

Hodnocení a sebehodnocení intelektu, upřímnosti a chování šestnáctiletých studentů střední školy

Nové materiály k roku narození K. D. Ušinského

Zprávy

Recenze

K ideologickým problémům pedagogické vědy

Zdokonalování vzdělání v podmínkách vědecko-technické revoluce

Ke vztahu cíle, obsahu a metody vyučování v socialistické škole

Skupinové vyučování na nižším stupni ZDŠ jako příprava na řešení problémových úloh ve vyšších ročnících

Příspěvek k vyučování cizím jazykům

Použití samočinných počítačů jako vyučovacích strojů

K problematice systému, objektu a předmětu pedagogické psychologie

Zprávy

Recenze

Program a výzva

Od pedagogiky k »vědě o výchově«?

K výsledkom sociálne pedagogického výskumu profilu mladého učiteľa

Teoretické a metodologické problémy didaktiky v diskusi sovětských pedagogů

Příspěvek k hodnocení výkonů v testových zkouškách

Výukový film jako nositel učební informace

»Var« a pokrokové učitelstvo

Korelačná závislosť telesnej výšky detí na spôsobe stravovania sa a dochádzky do školy

Zprávy

Recenze

Úkoly marxistické pedagogiky po XIV. sjezdu KSČ

Projevy a utváření aktivity osobnosti ve volném čase mládeže

O systémovém přístupu při výzkumu výchovné problematiky

Životní jistota, začlenění a perspektiva dětí v domově rodinného typu

Riadenie Školy ako pedagogická vedná disciplína

Reformní snahy Jana Ev. Purkyně na zřízení škol přírodovědného směru

Komeniána v Hartlibově pozůstalosti

P. G. Redkin — učitel K. D. Ušinského

Zprávy

Recenze