Archiv rubriky: 1971

Polstoročnica bojov KSČ o socialistickú školu

Rozvoj marxistické pedagogiky v socialistických zemích

Příspěvek k výzkumu přání a činnosti mládeže ve volném čase

Jazyk a verbální komunikace jako činitelé výchovně vzdělávacího procesu

Rozhodování jako součást pedagogického procesu

Sonda do štruktúry intelektu a osobnostného profilu nadaných detí

Psychologická teorie S. L. Rubinštejna a možnosti řízení učení a vývoje člověka

Vyučovací prostory pro nové pedagogické metody

Recenze

XIV. sjezd KSČ a otázky školství, výchovy a vzdělání

Systémový přístup a možnosti jeho aplikace v pedagogických procesech

Vzory a ideály českého žáka staršího školního věku

K metodě výzkumu činnosti mládeže ve volném čase

Funkce hry při rozvíjení sociálních vztahů dětí předškolního věku

Ekonomické hry

Absence a zdravotní stav žactva ZDŠ s celodenní péčí v letech 1960—1970

Srovnávání klasifikací koeficientem korelace

Otázky vztahu žiackeho a pionierskeho kolektívu

Zprávy

Recenze

Výchova a vzdělání v Sovětském svazu ve světle jednání a usnesení XXIV. sjezdu KSSS

První socialistická škola v ČSR

K teorii osvojování jazyka u dětí předškolního a školního věku

Rozvíjení čtenářské dovednosti v třídním kolektivu

Strukturálně systémová zkoumání pedagogických jevů a procesů

Předávání poznatků ve škole jako přenos informace

Problém kázně a jejího utváření

Ke struktuře schopností

Zprávy

Recenze

K Leninovu pojetí politické výchovy

Za všeobecnovzdelávaciu polytechnickú pracovnú školu

Optimální systém poloodborného vyučování na 1. stupni ZDŠ

Spojení výkladu učitele a práce žáků s programovaným textem

K diagnostické hodnotě verbálních testů školních znalostí

Komenský a přírodní vědy

K organizácii výchovného procesu na pedagogických fakultách

Zprávy

Recenze

K jubilejnímu roku KSČ

Padesát let KSČ a pedagogika

Jan Amos Komenský o výchově

Ke sporným otázkám metodologického profilu pedagogiky

Teoretické základy didaktického systému v socialistické škole

Dialog ve vyučování

Podíl osobnosti učitele na vytváření vztahu středoškoláků k vyučovacím předmětům

K teorii vzdělávání pracujících

Hegelova filosofie výchovy

K polemice o pedagogické koncepci A. S. Makarenka

Zprávy

K principům, formám a metodám komunistické výchovy mládeže

Recenze

Sémantický zřetel strukturace estetické výchovy v systému vzdělání

Polytechnické vzdělání jako kvalitativně nová složka středního všeobecného vzdělání

Výsledky studia vývoje tělesné zdatnosti dětí mladšího školního věku

Systémový přístup k vzdělání a exemplární princip v literární výchově

Příspěvek k problematice cílů výchovy, zvláště výchovy estetické

Zprávy

Recenze