Archiv rubriky: 4/1978

Nová etapa rozvoje sovětské pedagogiky a školy

K základným koncepčným zámerom ďalšieho vývoja výchovnovzdelávacej sústavy ČSSR

K některým otázkám pedagogicko-psychologické diagnostiky

Sledování růstu únavy dětí během vyučovacího procesu vlivem různých vyučovacích metod

K metodě analýzy formulací cílů vyučovacích předmětů

Některé možnosti pedagogické aktualizace teorie aspirační úrovně

Zprávy

Recenze