Archiv rubriky: 1977

Učitel — ústredný činiteľ vo výchove socialistickej osobnosti

Teorie výchovy, nástin jejího rozvoje a současného stavu v SSSR

Sovětská pedagogická psychologie — její význam pro rozvoj teorie a praxe

Vývoj historiografie pedagogiky v Sovětském svazu

Stav, postavení a problémy pedagogicko-psychologické diagnostiky osobnosti žáka

Výuka pedagogiky na vysokých školách a formování vědeckého světového názoru studentů

Rozvíjení školského systému v Maďarsku

Zprávy

Recenze

Za další prohloubení spolupráce mezi československými a sovětskými vědeckovýzkumnými pedagogickými a psychologickými institucemi

Diagnostika reálných učebních možností žáků ve vyučovacím procesu

Základní problémy obecné pedagogiky v SSSR

Šedesát let sovětské didaktiky — šedesát let socialistické teorie vzdělání a vyučování

Význam a osobitosti diagnostikovania v škole

Čtvrt století studia při zaměstnáni na středních odborných školách

Karel Slavoj Amerling a jeho dílo v literatuře

Funkce řízení při uplatňování polytechnického principu ve výchovně vzdělávací práci na gymnáziu

Zprávy

Recenze

60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a sovětská věda a pedagogika

Intelektové schopnosti patnáctiletých žáků různého sociokulturního prostředí

Volný čas žiaka ako pedagogický problém

Současný stav a perspektivy systému literární výchovy a vzdělání v české všeobecně vzdělávací škole

K otázkám hygieny pedagogického procesu v základní škole

Pedagogická informační prostředí

Zprávy

Recenze

K některým problémům celoživotního vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků

Projekt dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy a teorie počátečního vzdělání

Základní otázky cizojazyčného vzdělávání na ZDŠ v současné době

Třicet let vysokoškolského vzdělání učitelů v Československu

Ku kritike teórie profesionálneho vývinu z hľadiska marxistickej psychológie a pedagogiky

K otázkám modelování vzdělávacích a výchovných objektů

Projekcia skúšky v psychofyziologických funkciách

Zprávy

Recenze

XV. sjezd KSČ a úkoly vědeckovýzkumné práce v pedagogice

Rozvoj pedagogických věd

Úkoly pedagogické vědy při dalším rozvoji středních škol

Problémy komunistickej výchovy z aspektu perspektívneho rozvoja výchovnovzdelávacej sústavy v ČSSR

Výchova k volbě povolania — súčasť komunistickej pracovnej výchovy

K některým teoretickým otázkám pojetí prvního stupně základní školy

Příspěvek k hodnocení obtížnosti testových úkolů

Zprávy

Recenze

Za další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy u nás

Sovětská pedagogika po XXV. sjezdu KSSS

Východiska řešení světonázorové problematiky v pedagogické teorii a ve výchovné praxi

Některé příčiny mravní narušenosti mládeže

Pedagogické názory Ladislava Novomeského

Zprávy

Recenze