Archiv rubriky: 1969

Vzdělání a způsoby jeho zkoumání

Několik otázek k ontologii vzdělání

Překonávání poznatkového atomismu integračními tendencemi ve vyučování

Náročnost programované výuky ve výsledcích některých fyziologických šetření

K počátkům teorie učitelského vzdělání

Purkyňovy pedagogické názory

Vliv hodnocení na výkon a motivaci žáka

Stav a perspektivy postgraduálního studia učitelů

Zprávy

Recenze

Předmět didaktik učebních předmětů

Elementární, fundamentální, kategoriální a exemplární učení

K pojmu jazykového učiva v cizojazyčném vyučování

Pojmová struktura rozvíjení obsahu vzdělání

Problémy obsahu školního vzdělání v SSSR

Sebeuvědomování socialistické vojenské pedagogiky

Charakteristické znaky středoškolské třídy a jejich vzájemný vztah

Profilácia štúdia učitelstva pre 1.—5. roč. ZDŠ

Zprávy

Recenze

Vzťahy jednotlivca a kolektívu v súčasných spoločenských podmienkach

O podmínkách a činitelích výchovy

Didaktika školy národní v dějinách české pedagogiky 19. století

Individuální zkušenosti žáků ve vyučování

Základní psychologické problémy vzdělavatelnosti

Situační metody

Film v soustavě modernizované výuky

Ke koncepci a zdůvodnění nového zákona o vysokých školách v ČSSR

Komenského pojetí racionalismu se zřetelem k současné mravní výchově

Poznámky k teorii mimotřídní výchovy

Ke vztahu všeobecného a odborného vzdělání v odborném školství

K otázkám metodologie dějin učňovského školství

Zprávy

Recenze

Od retrospektivy k perspektivě

Problém pedagogické regulace školních mikroskupin

Z výskumu sociálnych a mravných postojov vysokoškolákov k organizácii mládeže a ich záujmovej orientácie

K některým problémům deskripce a analýzy způsobu chování člověka

Diferenciace a typy vyšší nervové činnosti

Problémy teorie vyučování tělesné výchově a její vztah k pedagogice

K sociálně psychologické problematice učitelského sboru

Funkce výtvarné složky učebnic

K potřebě pedagogiky počáteční školy

Regulace sociální posice žáka jako pedagogický problém

Ke vztahu programovaného učení a didaktiky

K problémům středního vzdělání v evropských socialistických zemích

Ke koncepci gymnasia

Zprávy

Recenze

K problematice obsahu vzdělání v našÍ škole

Vztahy pedagogiky a dějin pedagogiky v historické retrospektivě

Súčasný stav a další rozvoj dejín pedagogiky na Slovensku

SociálnÍ postavení dětí vychovávaných od nejútlejšího dětství v dětských domovech

Některé otázky zdravotní výchovy žactva ZDŠ

K analýze otázek a odpovědí

Výzkum formalismu ve fyzikálních vědomostech žáků

Vědomí doby a československá pedagogika

K dalšímu rozvoji naší pedagogiky

Poznámky k súčasnému stavu v našej pedagogickej vede a jej najbližším úlohám

Pokus o monistické vymezení předmětu teorie výchovy

K orientaci naší pedagogické vědy

Obsah učebních předmětů a zahraniční učební osnovy

Zprávy

Recenze

K třetí celostátní konferenci Čs. pedagogické společnosti

Výsledky a perspektivy vědecké práce v oblasti teorie výchovy

O stavu a perspektivách rozvoje československé didaktiky

Aktuálnost pedagogického odkazu filantropismu

Výchova k volbě povolání, její podstata a problematika

Modernizace vyučovacího procesu na ekonomických fakultách pomocí aktivních didaktických metod

Pedagogické testy a problémy jejich použití v pedagogické praxi

Zprávy

Recenze