Archiv rubriky: 1968

Problémy a perspektivy pedagogické psychologie

Vývojové směry vysokého školství technického

K vymezení pojmu sebekontrola v pedagogické psychologii

Příspěvek k analýze vztahu učitelů k mistrům odborného výcviku

Kontrolní a procvičovací zařízení KP-1

Jazyková paměť

K teorii výchovného a vzdělávacího obsahu

Antropologická funkce volného času mládeže

Zprávy

Recenze

Problémy předškolní výchovy

Padesát let československého odborného školství

Teorie estetické výchovy a její perspektivy

Studium vývoje tělesné výkonnosti dětí ve věku šesti až jedenácti let

Procesy identifikace a jejich význam v utváření osobnosti

Utopismus T. Campanelly

K nedožitým osmdesátinám univ. prof. dr. Josefa Hendricha

Zprávy

Recenze

O logice a etapách vědeckých výzkumů

Syntetizující funkce vyučování

K některým otázkám sdružování dospívající školní mládeže

Výzkum připravenosti učňů pro studium matematiky v 1. ročníku učňovských škol

K modernímu pojetí povinného vzdělání

Příspěvek ke zjišťování profilu absolventů středních odborných škol

K článku dr. L. Edelsbergera »Vývoj speciální pedagogiky defektologické po roce 1965«

Několik glos k »Stručné reakci« Františka Ludvíka

Zprávy

Recenze

O nových osnovách počátečního vyučování na školách SSSR

Film a televize ve vysokoškolské výuce

Příspěvek k teorii nového volitelného učebního předmětu základy techniky na ZDŠ

Analýza společenskovědního poznání v pátém až devátém ročníku ZDŠ

Dnešní situace dětské kresby

Jan Svoboda — průkopník a tvořivý pokračovatel Komenského v době předbřeznové

K problematike ciela a zložiek komunistickej výchovy

Dvojí předmět pedagogické psychologie

Zprávy

Recenze

Ako ďalej s našou školskou sústavou?

K otázce hodnocení pojetí vzdělání

Pokus s diagnostickým klíčem pro zjišťování příčin neprospěchu a vadného chování žáků

Zpracování standardního didaktického testu z fyziky

Vyhodnocování didaktických testů z fyziky na samočinném počítači

Příspěvek k problému efektivnosti lineárně programovaných učebních textů

O úloze vyučování fyzice v procesu osvojování odborného vzdělání

Závislost výkonnosti žáků při vyučování na zevních podmínkách

Spor o nový systém péče o děti vychovávané mimo rodinu

Zprávy

Recenze

Do další práce

K problematice složek výchovy a Jejich vymezení

Diagnostické problémy hodnocení žáků

Ekonomika pedagogického procesu

K některým otázkám teorie literární výchovy

Některé vědomosti třináctiletých až patnáctiletých žáků v oblasti sexuální

Mimotřídní výchova a zkrácený vyučovací týden

Orientace vědeckého zájmu pedagogického a tendence rozvoje pedagogického myšlení v ČSSR

Zásady pro rozvoj socialistického systému Československé tělesné výchovy ve druhém dvacetiletí

Teorie paměti

Problémy a perspektivy didaktik učebních předmětů

K otázce rozumových schopností žáků neprospívajících v základní devítileté škole

Zprávy

Recenze

Vývojové tendence učitelského vzdělání