Archiv rubriky: 1967

Padesát let sovětské školy a pedagogiky

Poznávání sovětského školství a sovětské pedagogiky za první republiky

K některým problémům vývoje sovětské psychologie

K metodologickým problémům teorie mravní výchovy

K problematice mravního vědomí mládeže

Působení nákresu na chápání a trvanlivost učiva

K problematice rozvoje poznávání při práci ve školních dílnách základní školy

Zprávy

Recenze

Raně sovětský model marxistické pedagogiky a socialistického školství

Význam sociologie pro pedagogickou teorii a praxi

K otázke skupinového variantu sociometrického testu a jeho štatistického vyhodnotenia

Aktivita osobnosti a její výchova

Úsilí o realizaci pracovní výchovy v pedagogických pokusech dvacátých let

Erasmus Rotterdamský nadčasový

Zprávy

Recenze

Obsahové a metodické problémy mimoškolního vzdělávání dospělých

Pochopení světa jako cíl vzdělání

Vývoj čs. speciální pedagogiky defektologické po roce 1945

K vymezení pojmu aktivita v pedagogice a pedagogické psychologii

Pedagogický výzkum ve Švédsku

Nová organizační opatření na vysokých školách v NDR

Výstavba a spojitost pedagogických studií

Zprávy

Recenze

K otázce vytváření kolektivů v dosavadním vývoji dětských pokrokových hnutí a organizací

Názory dětí na hru a různé druhy činností ve školní družině

K metodologickým problémům pedagogické vědy

Empirický výzkum a vytváření teorie v pedagogice

Metasociologické základy pedagogiky

Pedagogika a sociologie

Osobný a sociálny aspekt vnútornej motivačnej štruktúry žiakov v procese školskej výchovy

Rozsah a úroveň školství v rozvojových zemích

Pedagogické požadavky na výstavbu škol s týmovou výukou v USA

Zprávy

Recenze

Škola vo svetle súčasnej vedeckej a technickej revolúcie

Metodologické problémy ekonomiky vzdelania

K problému vymezení vědy o výchově

K některým metodologickým problémům v oblasti obecné teorie vzdělání a vyučování

Některé otázky pedagogické vědy

Metodologický přístup k řešení problému aktivity žáků ve vyučování

K základním metodologickým otázkám problematiky racionálního řízení výchovně vzdělávacího procesu

Časopis Tvorba z let 1925—1938 jako cenný materiálový zdroj k dějinám české pedagogiky

Vývoj naší střední školy v letech 1933—1966

Recenze

Psychologie čtení vzhledem k pravopisné struktuře

Za »pedagogickou logiku«?

Metodologické problémy pedagogiky

Pedagogika a její problémy ve vztahu k sociologii

Pedagogika a její problémy ve vztahu k filosofii

Úvod do vědecké práce jako metodický základ vysokoškolské výchovy

Ke vztahu kauzality a finality v pedagogickém myšlení

K charakteristice směrů v pedagogice

Zprávy

Recenze