Category Archives: 1967

Fifty Years of Soviet Psychology

Contribution about the Study of Soviet Education and Pedagogy under the First Republic

K některým problémům vývoje sovětské psychologie

On Methodological Problems of the Theory of Moral Education

The Problem of the Moral Consciousness of School Children

The Effect of Drawing on the Understanding and the Retention of Subjects Matter

The Problems Involved in Developing Pupil’s Knowledge in Workshops Practise Lessons at the Basic Nine-Year School

Reports

Review

The Early Soviet Model of Marxist Pedagogy and Socialist Education

The Significance of Sociology for Pedagogical Theory and Practice

The Question of the Group Variant of the Sociometrical Test and Its Statistical Appraisal

The Activity of the Personality and its Education

Campaign for the Realization of Work Education in Educational Experiments in the Twenties

Erasmus of Rotterdam — Man of All Times

Reports

Review

Problems of Content and Methods in Adult Education

Pochopení světa jako cíl vzdělání

The Development of Special Defectological Pedagogy in Czechoslovakia after 1945

About Defining the Concept of ≫Activity≪ in Pedagogy and Pedagogical Psychology

Pedagogický výzkum ve Švédsku

Nová organizační opatření na vysokých školách v NDR

Výstavba a spojitost pedagogických studií

Reports

Review

On the Question of Team Formation in the Development of Children’s Progressive Movements and Organizations

Research into the Pupil’s Attitude to Attendance at School, Clubs, and Schools with All-Day Care

K metodologickým problémům pedagogické vědy

Empirický výzkum a vytváření teorie v pedagogice

Metasociologické základy pedagogiky

Pedagogika a sociologie

Individual and Social Aspect of the Inner Motivation Structure of Pupils in the Process ef Education

Rozsah a úroveň školství v rozvojových zemích

Pedagogické požadavky na výstavbu škol s týmovou výukou v USA

Reports

Review

Problems of School Instruction in the Light of Present Day Scientific and Technical Revolution

Some Methodological Problems of the Economics of Education

K problému vymezení vědy o výchově

K některým metodologickým problémům v oblasti obecné teorie vzdělání a vyučování

Některé otázky pedagogické vědy

Metodologický přístup k řešení problému aktivity žáků ve vyučování

Basic Methodological Questions of the Problem of a Rational Management of the Educational Process

The Periodical ≫TVORBA≪ from 1925 to 1938

The Development of Secondary Education in Czechoslovakia from 1933 to 1966

Review

The Psychology of Reading with Regard to the Orthographic Structure

Towards ≫Pedagogical Logic≪?

Methodological Problems of Pedagogy

Pedagogy and its Problems in Relation to Sociology

Pedagogy and its Problems in Relation to Philosophy

Úvod do vědecké práce jako metodický základ vysokoškolské výchovy

Ke vztahu kauzality a finality v pedagogickém myšlení

K charakteristice směrů v pedagogice

Reports

Review