Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2019

Výuka pedagogiky v učitelských studijních programech

Pedagogika zaujímá v učitelském vzdělání dlouhodobě a tradičně významné postavení. S ohledem na zvyšující se nároky na vykonávání učitelské profese v kontextu měnících se představ o kvalitě vzdělávání, s ohledem na širší diskusi o pojetí profese, rolí a klíčových profesních kompetencích nutně vyvstávají otázky spojené s koncepcí výuky pedagogiky v rozmanitých modelech učitelského vzdělávání.

Monotematické číslo si klade za cíl přispět k obecnější reflexi proměn v pojetí výuky pedagogiky ve vzdělávání učitelů základních a středních škol s ohledem na širší společenské kontexty a relevantní podněty z příbuzných oborů (např. neurovědy, psychologie, sociologie). Klíčové otázky, na něž bude číslo hledat odpovědi, jsou co, jak a proč zprostředkovávat studentům učitelství v pedagogických disciplínách, s jakými cíli a očekávanými výsledky. Snahou je také přispět k poznání skutečných efektů profesní přípravy učitelů, zejména optikou studentů učitelství a učitelů v praxi, jejich hodnocení výuky pedagogiky z hlediska připravenosti na profesi učitele.

Monotematické číslo by mělo být prostorem pro prezentaci různých pojetí a přístupů k výuce pedagogiky v učitelských programech. Navazuje tak na obdobně pojaté číslo, které je v roce 2018 věnováno výuce psychologie. Očekáváme texty, které se budou vyjadřovat jak k celkové koncepci, cílům a obsahu, tak k realizaci výuky pedagogiky. Může se jednat o teoretické studie, přehledové studie, studie analyzující potřeby učitelů i empirické studie orientované na ověřování účinnosti různých obsahů, forem a metod výuky. Vítány jsou příspěvky analyzující příklady koncepčních inovací v pojetí pedagogiky jako klíčové součásti učitelské přípravy, a to jak v ČR, tak v mezinárodním kontextu. Vedle studií se předpokládá rovněž publikování kvalitních textů ve formátu zpráv a diskuse k danému tématu.

Garanty monotematického čísla jsou prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., a prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Časový plán přípravy monotematického čísla:

  • Do 30. 12. 2018 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo“. V abstraktu prosím uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah.
  • Do 10. 2. 2019 budou abstrakty posouzeny garanty čísla a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
  • Do 30. 4. 2019 budou odevzdány studie vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a autoři budou požádáni o případné úpravy textů do 30. 6. 2019.

Monotematické číslo vyjde na podzim 2019.