K základným koncepčným zámerom ďalšieho vývoja výchovnovzdelávacej sústavy ČSSR