XV. sjezd KSČ a úkoly vědeckovýzkumné práce v pedagogice