Problémy komunistickej výchovy z aspektu perspektívneho rozvoja výchovnovzdelávacej sústavy v ČSSR