Za další prohloubení spolupráce mezi československými a sovětskými vědeckovýzkumnými pedagogickými a psychologickými institucemi