O předmětech

Během studia musíš absolvovat určité předměty, ty jsou dány tvým studovaným oborem a přiděleným studijním plánem. Jejich rozpis lze nalézt v Karolince (https://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html). Ta zároveň u každého předmětu uvádí ročník, ve kterém je vhodné ho plnit – tedy vyjadřuje doporučený průběh studia. Doporučeného průběhu studia se však není nutné striktně držet, rozvrh si můžeš do určité míry uzpůsobit dle sebe (něco si zapsat napřed, něco naopak později, ovšem s přihlédnutím k prerekvizitám či korekvizitám – o těch se dočteš dále).

Informace v plném znění najdeš ve fakultních Pravidlech pro organizaci studia (cuni.cz/UK-4926.html) nebo ve Studijním a zkušebním řádu UK (cuni.cz/uk-2535.html → Studijní a zkušební řád).

Kreditový systém

Za každý absolvovaný předmět je ti přiděleno určité množství kreditů. Kreditové ohodnocení obvykle závisí na jeho náročnosti (najdou se však výjimky). Zisk určitého počtu kreditů zajišťuje postup do dalšího ročníku (úseku studia). Pro postup je nutné získat následující minimální počty kreditů:

 • pro postup do 2. ročníku – 40
 • pro postup do 3. ročníku – 80… (dále se počty liší v závislosti na typu studijního programu – blíže v Pravidlech pro organizaci studia)

Pro možnost konání státních závěrečných zkoušek je v případě bakalářského studia nutné získat 180 kreditů, v případě neděleného magisterského studia 300 kreditů, u navazujícího magisterského studia 120 kreditů. Ideální je tedy získat zhruba 60 kreditů za akademický rok, 30 kreditů v každém semestru.

Příklad: V zimním semestru 1. ročníku si zapíšeš předměty za 31 kreditů, z těch získáš 25. V dalším semestru si zapíšeš předměty za 28 kreditů a získáš je všechny. Celkově tedy disponuješ 53 kredity, což je více než minimální počet pro postup. Můžeš se tedy zapsat do dalšího úseku studia, ale do budoucna se budeš muset více snažit, abys kredity z nesplněných povinností „dohnal/a“.

Druhy předmětů

Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty je bezpodmínečně nutné splnit. Povinně volitelné předměty si volíš tak, abys za jejich splnění získal/a stanovené množství kreditů v příslušném modulu (ve studijním plánu je popsáno jako „limit skupiny“).

Povinné a povinně volitelné předměty jednoho semestru v doporučeném průběhu studia však nedostačují na optimální počet 30 kreditů za semestr, proto je nutné kreditový zisk doplňovat i předměty volitelnými. Ty můžeš vybírat ze svého studijního plánu, z nabídky jiných studijních plánů a oborů, ale i z nabídky jiných fakult UK – tyto jdou hledat v SIS v modulu Předměty → Prohlížení dle oborů/plánů. Zápis předmětů z jiných oborů začíná až po zápisu předmětů ve tvém studijním plánu. Zapisování předmětů z jiných fakult probíhá v rámci určitého týdne společného pro celou UK (přesný termín najdeš vždy v harmonogramu akademického roku, přičemž samotný čas se může lišit v rámci jednotlivých fakult).

Z volitelných předmětů je doporučeno získat kolem 10 %, příp. 5 % z celkového počtu kreditů. Pokud získáš z volitelných předmětů více než 15 % z celkového počtu kreditů, tyto „nadbytečné“ kredity se nepočítají do celkového kreditového zisku pro postup do dalšího ročníku.

Při zápisu předmětů se setkáš s tzv. prerekvizitami. Pokud má nějaký předmět stanovenou prerekvizitu, můžeš si jej zapsat až po jejím splnění. Příklad: Chemici si můžou zapsat předmět Laboratoř anorganické chemie až poté, co prokážou základní znalosti splněním Anorganické chemie I, Laboratorní techniky a Chemických výpočtů. Tím se zmenší pravděpodobnost, že vyhodí budovu do povětří.

Má-li určitý předmět stanovenou korekvizitu, musí být korekvizita splněna, aby byl daný předmět uznán za splněný. Pro získání kreditů za oba předměty je tedy namístě si předmět a jeho korekvizitu zapsat ve stejném semestru.

Podobné předměty mohou mít stanovenou záměnnost. V takové případě je na místě plnit předmět s kódem, který máš uvedený ve svém studijním plánu. V SIS bývá uvedena informace o tom, kterým předmětem je zajišťována výuka.

Výuka

Výuka je realizována zejména pomocí přednášek (účast na nich je nepovinná), seminářů či cvičení (ty je nutné navštěvovat, obvykle je povoleno několik absencí, přesněji to určuje garant/vyučující každého předmětu). Cvičení jsou někdy rozdělena do více tzv. paralelek, každá z nich je určena pouze pro menší počet studentů. V průběhu studia se setkáš i s dalšími formami výuky: praxe, exkurze apod.

Položka „rozsah“ v popisu předmětů v SIS značí [počet hodin přednášek]/[počet hodin cvičení] týdně, značí tím pádem i jak často se daný předmět vyučuje – např. 1/0 znamená 45 minut přednášky každý týden nebo také 90 minut každé dva týdny, 0/2 pak 90 minut cvičení každý týden. Přesně to vždy najdeš v podrobném rozvrhu.

Některé předměty vůbec nezahrnují vlastní výuku, ale jen zkoušku (např. Cizí jazyk – angličtina, Cizí jazyk – němčina, Český jazyk v 1. ročníku navazujícího magisterského studia).

Pro online podporu výuky (zejména sdílení výukových materiálů) slouží systém Moodle (dl1.cuni.cz).

Plnění předmětů

Předměty mívají různé způsoby zakončení, a to nejčastěji zkoušku, zápočet a klasifikovaný zápočet.

 • Zápočet bývá obvykle udělován za docházku či úspěšné plnění průběžných úkolů či testů. Některé předměty jsou zakončené samotným zápočtem (jsou označené Z), u jiných je zápočet nutný pro konání zkoušky (takové předměty jsou označené Z+Zk). Zápočet je buď udělen (započteno), nebo ne (nezapočteno). Počet opravných pokusů zápočtu stanovuje garant předmětu/vyučující a uvádí tento počet v popisu předmětu v SIS, a to nejpozději dva dny před zahájením registrace do předmětu. Tento počet se pak stává závazným.
 • Zkouška bývá písemná či ústní. Je hodnocena známkami 1 (výborně), 2 (velmi dobře), 3 (dobře), nebo 4 (neprospěl/a). Na splnění zkoušky máš tři pokusy, jeden řádný a dva opravné. Zejména k ústní zkoušce je slušností přijít ve společenském oděvu.
 • Klasifikovaný zápočet (označovaný KZ) je podobný zkoušce, jen ho nepředchází zápočet. Hodnocení je stejné jako u zkoušky.

Pokud bys povinný či povinně volitelný předmět nezvládl/a splnit, můžeš si jej jednou zapsat znovu. Nejvýše je tedy možné mít na splnění zkoušky 3 a 3 pokusy.

Volitelné předměty jde zapisovat celkem pouze jednou. Po úspěšném absolvování si však můžeš opakovaně zapsat ty volitelné a povinně volitelné předměty, u nichž se každý rok mění obsah. Takové předměty jsou zvlášť vyznačené ve studijním plánu.

Uznávání předmětů

Pokud přicházíš z jiné fakulty nebo ses rozhodl/a změnit obor, většinou není problém nechat si uznat některé splněné předměty. Je podmínkou, aby se sylaby předmětů shodovaly úplně, anebo alespoň částečně. Záleží na domluvě s vyučujícím (žádost schvaluje i vedoucí katedry). Jestli si nejsi jist/a, můžeš se předem zeptat.

K uznání předmětu je vždy třeba vyplnit příslušný formulář, který si vytiskneš a následně odneseš na podatelnu.

1) Uznání povinného předmětu za povinný předmět s podobným nebo stejným sylabem

Povinný předmět, o jehož uznání žádáš, je třeba nejprve zapsat do SISu při zápisu předmětů. V tomto případě se ti uzná počet kreditů, který je u předmětu, o jehož uznání žádáš. (Mám hotový předmět Úvod do pedagogiky (3 kr.). Nově si zapíšu předmět Obecná pedagogika (5 kr.) a chci ho mít uznaný, protože sylaby jsou velmi podobné a vyučující souhlasil. Dostanu 5 kr.)

Formulář najdeš na pedf.cuni.cz/PEDF-237.html. Nezapomeň na jeho další součásti: výpis o tom, že jsi opravdu splnil/a absolvovaný předmět a sylabus tohoto absolvovaného předmětu.

2) Uznání volitelného předmětu, příp. povinného předmětu jako volitelný

V těchto případech dostaneš stejný počet kreditů. (Mám hotový volitelný nebo povinný předmět (2 kr.) a chci si ho nechat uznat, abych měl kreditů více. Dostanu tyto 2 kr.) Formulář k vyplnění najdeš na pedf.cuni.cz/PEDF-238.html. K žádosti rovněž přiložíš: výpis o tom, zda jsi splnil/a absolvovaný předmět a sylabus tohoto předmětu.

V blízké době očekávej e-mail o rozhodnutí ze studijního oddělení. Nezoufej, když nepřijde hned druhý den, vyřízení může trvat až měsíc. Jestli vše šlo hladce a předmět ti bude uznán, je nutné si dojít pro vyrozumění na studijní oddělení, kde ho už jen podepíšeš. V tuto chvíli zbývá ohlídat, zda se ti u předmětu ve výsledcích objevilo U (uznáno).

Ještě něco:

 • Předmět se ti neuzná, pokud jsi ho splnil/a před více než pěti (bakalářské a navazující magisterské studium) nebo sedmi lety (magisterské studium).
 • Každý předmět lze uznat pouze jednou v rámci jednoho studia.
 • Je jedno, jak je předmět zakončen (zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet), též nezáleží na tom, jakou známku jsi z něj dostal/a, hlavní je, že jej máš hotový.
 • Předměty z prezenčního do kombinovaného studia lze uznávat také.
 • Uznání předmětů není nijak omezeno počtem kreditů.
 • Je pravděpodobné, že pokud splníš výše uvedené podmínky, předmět ti bude uznán. Na uznání ovšem neexistuje právní nárok a nejde na něj zcela spoléhat.

← předchozídalší kapitola →