+ Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Úspěšným složením státních závěrečných zkoušek (SZZ) zakončíš studium. Sestávají se z několika částí: ze zkoušek týkajících se jednotlivých studovaných oborů a obhajoby závěrečné práce. U některých oborů (např. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) je pořadí jednotlivých zkoušek explicitně stanovené.

  • U dvouoborů bakalářského studia Specializace v pedagogice jsou tedy státnice složeny takto: 1. předmět, 2. předmět, obhajoba bakalářské práce z jednoho z oborů¹.
  • U dvouoborového navazujícího magisterského studia je navíc zkouška z pedagogicko-psychologického základu: 1. předmět, 2. předmět, pedagogika a psychologie, obhajoba diplomové práce z jednoho z oborů.

Státnicové okruhy z pedagogiky a psychologie jsou poněkud skrytě umístěny na webu katedry pedagogiky, okruhy konkrétních oborů jsou vyvěšené na stránkách příslušných kateder.

Pro přistoupení k dané části SZZ je nutné splnit všechny povinné předměty a získat příslušný počet kreditů z povinně volitelných předmětů v rámci konkrétního studijního plánu. Pro přistoupení k poslední SZZ je pak nutné mít 180 kreditů v bakalářském či 120 kreditů v navazujícím magisterském studiu či 300 kreditů v neděleném magisterském studiu.

¹ Závěrečnou práci je také možné psát na pedagogické/psychologické téma pod vedením vyučujících z daných kateder – tedy nemusí se týkat předmětu z tvého dvouoboru.

Informace v plném znění najdeš ve fakultních Pravidlech pro organizaci studia a v univerzitním Studijním a zkušebním řádu (cuni.cz/uk-2535.html Studijní a zkušební řád).

Závěrečné práce

V případě dvouoborového studia se píše vždy jedna závěrečná (bakalářská, následně diplomová) práce. Je vhodné si s dostatečným předstihem zvolit téma své práce a najít si školitele – tedy vyučujícího, který zpracování závěrečné práce povede, bude na něj dohlížet a orientuje se v dané oblasti. Témata závěrečných prací jsou vypisována v SIS. Můžeš zvolit přímo téma nabízené, upravit si jej, či přijít s tématem vlastním. V každém případě je nadmíru vhodné téma s (potenciálním) školitelem osobně prodiskutovat.

Po dohodě se školitelem je možné přistoupit k zapsání závěrečné práce do SIS a jejímu samotnému zpracování. Je nutné, aby školitel zadání práce v SIS potvrdil, jinak by ji nebylo možné odevzdat. Zadání se 2× vytiskne, podepíšeš jej ty a vedoucí katedry a jednu kopii si ponecháváš.

Podoba závěrečných prací se v současnosti řídí opatřením děkana 12/2017 (pedf.cuni.cz/PEDF-422.html). To nestanovuje konkrétní termín, do kterého musí zadání práce být v SIS zaneseno, přesto je vhodné se zapsáním neotálet (u bakalářského studia doporučujeme práci začít řešit na začátku 2. ročníku, u navazujícího magisterského studia bezprostředně po nástupu). Se zpracováním práce mohou pomoci semináře k závěrečným pracím, které některé katedry vypisují jako volitelné nebo povinně volitelné předměty.

Přistoupení k obhajobě závěrečné práce je podmíněné jejím odevzdáním (tj. vložením elektronické verze do SIS) do termínu určeného harmonogramem a přihlášením se k termínu samotné obhajoby v SIS. Na každou závěrečnou práci jsou vypracovány dva posudky – vedoucím práce a oponentem. Samotná obhajoba zahrnuje krátkou prezentaci práce před komisí, zodpovězení otázek v posudku vedoucího práce a oponenta, reakci na jejich připomínky a následnou diskuzi.

Průběh státních závěrečných zkoušek

Na každou část státnic (včetně obhajoby závěrečné práce) je nutné se přihlásit pomocí SIS do termínu určeného harmonogramem. K SZZ se přihlašuje ve dvou krocích – na předmět a na termín. Přihlašuje se vždy na určité období, konkrétní termín je ti pak přidělen. U dvouoborových studií každá část SZZ probíhá v jiný den, naopak u jednooborů může probíhat několik částí SZZ současně v jednom dni (Speciální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy…). Z organizačních důvodů může studijní plán doporučit společný zápis několika částí SZZ současně (např. u Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

Zkoušky z jednotlivých oborů (předmětů) probíhají ústně. Zpravidla si vylosuješ určitý okruh či několik otázek, jejich zaměření je průřezem předmětů absolvovaných v rámci daného oboru. Průběh vlastní zkoušky je podobný jako u maturity: po vylosování okruhu či otázek máš čas na rozmyšlení a sepsání poznámek. Jednotlivé okruhy/otázky zkoušejí zpravidla členové komise, kteří mají k danému tématu nejblíže. K diskuzi se ale může ze zkušební komise připojit kdokoli. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné z každé z otázek získat alespoň známku 3 (dobře).

Na každou z částí SZZ máš tři pokusy. Státnice se konají 3× do roka: před letními prázdninami, v září a na začátku kalendářního roku.

Ze SZZ je také možné se odhlásit, zejména z vážných zdravotních důvodů, nebo kvůli nesplnění studijních povinností (kredity, povinné předměty). Zde je potřeba respektovat požadavky jednotlivých kateder, které mají informace o způsobu omlouvání zveřejněné na svých webových stránkách (např. postačuje se omluvit e-mailem tajemníkovi či vyplnit příslušný formulář, který je k dostání na sekretariátu katedry). Pokud se řádně omluvíš v dostatečném předstihu, nepočítá se ti tento termín jako nesplněný, pokud tak neučiníš, nejsi klasifikován a termín zkoušky ti propadá. V případě závažného důvodu (např. náhlá hospitalizace) se můžeš omluvit i po termínu SZZ. O omluvě rozhoduje předseda zkušební komise.

A jak je to s občerstvením u státnic? Pro každou katedru platí jiná „nepsaná“ pravidla a je dobré se zeptat starších spolužáků. Na některých katedrách patří k tradici, že studenti přinesou pro zkoušející komisi drobné občerstvení.

Zdárným splněním poslední části SZZ je tvé studium ukončeno (pozbýváš statutu studenta a stát za tebe po určité době již neplatí zdravotní pojištění). Stáváš se absolventem a na promoci je ti předán diplom.

Po řádné oslavě toho, že jsi absolvent, je třeba také na studijní oddělení odevzdat potvrzení o vrácení všech výpůjček ve fakultní knihovně. Takové potvrzení stvrzuje, že nemáš vůči knihovně žádné nesplněné závazky. Dostaneš ho na vyžádání přímo u výpůjčního protokolu. Pokud se nemůžeš dostavit osobně (jsi například studentem kombinovaného studia), lze napsat knihovně na e-mail knihovna@pedf.cuni.cz a uvést ve zprávě své jméno a příjmení, osobní číslo UK, datum narození a jméno studijní referentky. Knihovna na základě takového e-mailu s informacemi potvrzení vydá a doručí sama na studijní oddělení.

Dobré rady před zkouškou

Po několika letech studia už člověk často ví, že se vyplatí na velké zkoušky učit průběžně a nenechávat shánění materiálů na poslední chvíli. To pro státní závěrečné zkoušky platí několikanásobně. Vyplatí se si zjistit dopředu, jaké jsou vlastně státnicové okruhy (mohou se v průběhu studia změnit). Před samotnou zkouškou je dobré upravit svůj denní a časový režim tak, aby bylo možné maximalizovat učební úsilí. Někomu pomůže i nákup různých podpůrných prostředků. Těsně před státnicemi pak doporučujeme dobře se vyspat a do školy si vzít s sebou zásobu čokolády a pití. Před SZZ kulminuje nervozita, a tak člověka mnohokrát napadne, že by měl svůj pokus vzdát a že není dostatečně připraven. Doporučujeme se přesto snažit a nekomplikovat si zbytečně život odhlašováním, posouváním termínu a následným prodloužením studia.

 

← předchozídalší kapitola →