Home » Studenti se SP

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Studenti se SP

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nabízí ve spolupráci s univerzitními centralizovanými službami široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým, sluchovým, nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou (web).

Našim studentům se speciálními potřebami se snažíme zajistit pohodlný průběh studia díky dostupným prostředkům k vyrovnávání příležitostí. Je možné využít služeb asistence při studiu, služeb knihovny, Kabinetu pomůcek, ale také spolupráce se zaměstnanci a pedagogy, kteří rádi podají potřebné informace, zprostředkují kontakty, pomohou se zápisem do předmětů apod.

Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č. 23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami