Pedagogická praxe v literatuře

Rešerše – Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského
 
(Ne)budeme mať cvičné školy? / [ ] / Marta Černotová — slo
In: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 46, č.17 (1996), s.3.
Príprava študentov – budúcich učiteľov. Potreba cvičných – fakultných škôl. Cviční učitelia. Skúsenosti z pedagogickej praxe zo zahraničia.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; uvádějící učitel ; pedagogická praxe ; Slovensko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/46375
 
Autonomy or control : discussion of a central dilemma in developing a realistic teacher education in Norway / [ Autonomie nebo kontrola diskuze o hlavním dilematu v rozvoji realistického vzdělávání učitelů v Norsku ] / Ove Kr. Haugalokken, Per Ramberg — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 17
In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy — ISSN 0260-7476 [GB] — Roč. 33, č.
1 (2007), s. [55]-69.
Partnerství mezi univerzitou a cvičnou školou by měl provázet vzájemný respekt. V Norsku zavedeny programy spolupráce. Cvičných škol není mnoho, ale reprezentují co nejvíce typů. Cílem spolupráce mezi univerzitou a cvičnou školou je poskytnout studentům učitelství možnost, aby se z nich staly učitelské osobnosti. Role teorie a praxe ve vzdělávání učitelů. Schéma optimálního partnerství.
partnerství škol ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; student učitelství ; vztahy mezi školami ; cvičná škola ; teorie ; praxe ; univerzita ; Norsko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/206163
 
Benefity učitelských praxí, aneb, Ukázky dobré praxe v zapojení studentů učitelství do škol /
[ Benefits of teaching practica ] / Danuše Kotolanová — cze — Obsahuje bibliografické odkazy: 1
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy — ISSN 0323-0449 — Roč. 140, č. 1 (září 2015)
(2015/2016), s. 52-54.
Učitelské praxe studentů Pedagogické fakulty MU z pohledu cvičné učitelky brněnské základní školy. Systém
vedení praxí, podoby zapojení studentů do činnosti školy. Příklady úspěšné praxe, přínos pedagogických praxí
pro cvičné (fakultní) školy, pro učitele.
vzdělávání učitelů ; student učitelství ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; pedagogická fakulta ;
pedagogická praxe ; odborná praxe ; cvičná škola ; základní škola ; učitel ; Brno (Česko)
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/449351
 
Fakultní základní škola v Joensuu / [ Teacher training primary school in Joensuu ] / Petra
Dolejšová — cze
In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách — ISSN 1214-5823 — Roč.
2011, č. 42 (2011), s. 13-14.
Informace studentky Pedagogické fakulty UK v Praze o studijním pobytu ve Finsku (náslechy ve fakultní ZŠ v
Joensuu). Vybavení školy a tříd, prostory pro čtení i vypracovávání úkolů. Fakultní škola má vysoké dotace od
státu. Vstřícný přístup učitelů ke studentům při náslechu či praxi. Poznatky z hodin hudební výchovy a speciální
pedagogiky.
pedagogická praxe ; studijní cesta ; student učitelství ; vyučovací metoda ; výuka ; hudební výchova ; speciální
pedagogika ; cvičná škola ; základní škola ; Finsko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/317432
 
Fakultním školám chybí právní status : jsou sice chtěné, ale státem málo podporované / [ Faculty
schools lack legal status they are wanted, but with little support from the state ] / Jaroslava
Štefflová — cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy — ISSN 0139-5718 — Roč. 116, č. 25 (2013), s. 4-6.
V ČR neexistuje právní norma, která by vymezila jasnou pozici tzv. fakultních škol. Každá vysoká škola, která
vzdělává učitele, si tedy sama stanoví počet i rozložení studentských praxí, kritéria pro výběr fakultních škol i
fakultních učitelů. Ani u fakultních učitelů, kteří mají praxi budoucích učitelů na starosti, neexistují jasně
pojmenované kompetence a dovednosti, které by měli mít. Každá pedagogická fakulta si i toto zpracovává sama.
V článku jsou uvedena kritéria pro přijetí do sítě fakultních škol na Pedagogické fakultě UK Praha.
cvičná škola ; pedagogická praxe ; student učitelství ; vzdělávání učitelů ; uvádějící učitel ; kvalifikace ; učitelský
status ; právní status ; školská legislativa ; nedostatek ; cvičný učitel
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/421680
 
Chceme pripravovať kvalitných budúcich učiteľov? : začnime prípravou cvičných učiteľov / [ Do
we want to prepare quality teachers? let’s start with preparing mentor teachers ] / Tatiana Majerová —
slo — Obsahuje bibliografické odkazy
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy — ISSN 0323-0449 — Roč. 134, č. 4 (2009/2010), s.
34-36.
Významnou součástí přípravy budoucích učitelů je pedagogická praxe. Ta umožňuje studentům učitelství
konfrontovat své teoretické poznatky s praktickými v terénu cvičné školy. Ve škole má každého adepta učitelství
na starosti tzv. cvičný učitel. Jak je prokázáno, právě cvičný učitel má značný vliv nejen na rozvoj studentových
pedagogických dovedností, ale může i svým přístupem značně ovlivnit jeho chuť pokračovat v dráze učitele.
Může studenta nadchnout, ale i odradit. Autorka článku proto klade velký důraz na kvalitu cvičného učitele a jeho
další vzdělávání.
student učitelství ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; hospitace ; uvádějící učitel ;
kvalifikace ; další vzdělávání učitelů ; kvalita ; působení ; cvičný učitel
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/272376
 
Kedy vytvoríme inštitút cvičnej školy? / [ ] / Ľubica Celetová — slo
In: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 47, č.3 (1997), s.3.
Pedagogická prax študentov. Vzájomná prepojenosť študenta, cvičného učiteľa a metodika odbornej katedry.
Rozvoj pedagogickej tvorivosti študenta. Inštitút cvičnej školy s cvičnými učiteľmi.
cvičná škola ; uvádějící učitel ; student učitelství ; pedagogická dovednost ; pedagogická praxe
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/50087
 
Klinická škola jako prubířský kámen : projekt pomohl doložit, jaké praxe by budoucí učitelé
potřebovali / [ Clinical school as a probe what practices undergraduate teachers need ] / Jaroslava
Štefflová — cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy — ISSN 0139-5718 — Roč. 119, č. 8 (2016), s. 4-6.
Zkušenosti plynoucí z projektu s názvem Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesu
pregraduální přípravy studentů, který řešila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v letech 2014 – 2015.
Zapojení čtyř základních škol, na nichž studenti učitelství absolvovali pedagogickou praxi v různých podobách
(asistentská praxe, párová výuka). Intenzivní spolupráce škol s katedrou primární pedagogiky. Vzájemná
přínosnost spolupráce fakulty a klinických škol (studenti učitelství získali bohaté praktické zkušenosti, učitelé
byli seznamováni s novými metodami výuky, např. matematikou podle prof. Hejného).
cvičná škola ; základní škola ; pedagogická praxe ; spolupráce ; pedagogická fakulta ; zkušenost ; pedagogická
zkušenost ; student učitelství ; projekt
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/451717
 
Mateřinky s puncem kvality : co se skrývá za spoluprací vysoké a fakultní školy / [ Kindergartens
with proven quality : what is behind cooperation between college and training kindergarten ] /
Jaroslava Štefflová — cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy — ISSN 0139-5718 — Roč. 118, č. 5 (2015), s. 18-19.
Pomoc fakultních mateřských škol při přípravě studentek studijního programu Učitelství pro MŠ na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně na budoucí povolání. Zkušenosti MŠ Pod Špilberkem s pedagogickými
praxemi studentek – motivační, souvislé a průběžné. Role cvičných učitelek, sdílení zkušeností.
vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; pedagogická fakulta ; student učitelství ; předškolní výchova ; pedagogické
povolání ; pedagogická praxe ; mateřská škola ; cvičná škola ; spolupráce ve výchově ; vztahy mezi školami ;
Brno (Česko)
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/442889
 
Nové možnosti v přípravě budoucích učitelů / [ New possibilities in future teacher training ] /
Zdeněk Helus ; [Red.] Petr Husník — cze
In: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 98, č.8 (1995), s.10.
Rozhovor s děkanem Pedagogické fakulty UK o pojetí studentských praxí a otázkách funkční provázanosti
teoretické přípravy na pedagogické fakultě s konkrétním životem ve školách. Klinický semestr. Fakultní školy.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; pedagogická praxe ; Praha (Česko)
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/33829
 
Pedagogická spôsobilosť – základ učiteľského vzdelania / [ ] / Štefánia Kročková — Lit.14
In: Učiteľ a jeho príprava pre školu budúcnosti — [SK] — (1995), s.169-182.
Pedagogická prax sa musí v príprave učiteľov posunúť smerom ku kvalite, čo sa potvrdilo aj vo výskume. V
príprave učiteľov prevažuje teoretická odborná príprava. Potreba cvičných škôl.
vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; cvičná škola ; pedagogická praxe
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/47660
 
Prax na školách s alternatívnym vyučovaním / [ ] / Jolana Manniová — slo
In: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 45, č.23 (1995), s.3.
Prax na cvičných školách poslucháčov učiteľstva l.stupňa ZŠ.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; alternativní škola ; pedagogická praxe
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/39949
 
Prax študentov – cvičné školy: nedoriešený problém Návrhu zákona o vysokých školách / [ ] /
Marta Černotová — slo
In: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 52, č.5 (2002), s.4.
Vplyv financií na kvalitu školstva. Problémy súvisiace s praxou študentov učiteľstva na cvičných školách. Vzťah
vyhlášky o cvičných školách a Návrhu zákona o vysokých školách. Krátenie počtu hodín praxe študentov.
Situácia na cvičných školách vo Veľkej Británii.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; student učitelství ; vysoká škola ; školská legislativa ; pedagogická praxe ;
Velká Británie ; Slovensko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/79386
 
Praxe budoucích učitelů / [ Practice of future teachers ] / Václav Klapal — cze
In: Moderní vyučování — [CZ] — Roč. 4, č.5 (1998), s.12-13.
Význam pedagogické praxe pro vzdělávání budoucích učitelů. Způsoby, jakými je tato problematika řešena na
některých vysokých školách. Cvičné školy jako základny pro úspěšnou pedagogickou praxi adeptů učitelství.
Role cvičného učitele, jeho základní povinnosti. Působení cvičného učitele na posluchače pedagogických fakult,
individuální přístup k jednotlivcům. Článek doplňují názory několika studentů na přínos pedagogické praxe pro
jejich budoucí působení v oboru.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; uvádějící učitel ; pracovní požadavky ; přechod ze školy do zaměstnání ;
pedagogická praxe
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/55665
 
Príprava učiteľa sa začína na pôde učiteľských fakúlt / [ ] / Marta Černotová — slo
In: Premeny vzdelávania a rozvoj osobnosti žiaka — [SK] — (1997), s.119-122.
Situácia a posledné skúsenosti z praxe vysokých škôl učiteľského zamerania na Slovensku. Požiadavka praktickej
prípravy učiteľov, štatutárneho, legislatívneho zakotvenia tzv. cvičných – fakultných škôl a učiteľov. Príkladom je
experimentálne zavedenie pedagogicko-psychologickej praxe pre študentov 3.ročníka na Katedre FF PU v
Prešove. Autorka prezentuje údaje z prebiehajúceho výskumu – motivácia pre výber učiteľského povolania, vplyv
cvičnej školy a učiteľov na osobnosť študentov. Popis partnerského modelu spolupráce univerzity a cvičných škôl
vo Veľkej Británii – v Oxforde.
vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; cvičná škola ; pedagogická praxe ; Slovensko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/60210
 
S čím se pere mateřinka : učitelky z Berouna jsou oporou i pro děti s hendikepem / [ Problems one
kindergarten is facing : its teachers also support handicapped children ] / J. Haklová ; [Redaktor]
Jaroslava Štefflová — cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy — ISSN 0139-5718 — Roč. 118, č. 17 (2015), s. 10-11.
Profil Mateřské školy Pod Homolkou v Berouně, sedmitřídní cvičná škola pro zdejší Střední pedagogickou školu.
Průběh zápisu dětí, kritéria pro přijetí. Integrace dětí s postižením, ekonomické zázemí. Činnost a hodnocení
školy, projekty, příprava dětí na školu.
mateřská škola ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; předškolní věk ; žák ; postižený ; speciální vzdělávací
potřeby ; integrace žáka ; cvičná škola ; Beroun
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/445285
 
Selecting Teaching Practice schools accross social contexts : conceptual and policy challenges
from South Africa / [ Výběr cvičných škol v rámci sociálních kontextů : koncepční a politické výzvy v
JAR ] / Maureen Robinson — eng — Obsahuje bibliografické odkazy
In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy — ISSN 0260-7476 — Roč. 40, č. 2
(2014), s. [114]-127.
V Jihoafrické republice, stejně jako v mnoha jiných zemích světa, musejí být učitelé připraveni na to, že budou
vyučovat v různých sociálních kontextech. Vzdělávání učitelů by mělo být přizpůsobeno těmto okolnostem, aby
se porušil bludný kruh nevýhod pro žáky ze sociálně znevýhodněných prostředí. Na základě rozhovorů s učiteli z
jedné pedagogické univerzity se článek zabývá problémem výběru vhodných škol pro pedagogickou praxi
studentů. Doposud nebyl tento výběr formován tak, aby zahrnoval i “problematické” školy. To je třeba změnit,
aby dorůstali učitelé připravení na rozmanitost životních podmínek žáků, které budou učit.
vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; student učitelství ; žák ; sociálně znevýhodněný ; sociální prostředí ;
životní úroveň ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; průzkum ; Jihoafrická republika
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/426066
 
University – school partnerships : student teachers’ evaluations across nine partnerships in Israel /
[ Partnerství mezi univerzitou a cvičnou školou : zhodnocení spolupráce studenty na devíti příkladech
partnerství ] / Ditza Maskit, Lily Orland-Barak — eng — Obsahuje bibliografické odkazy
In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy — ISSN 0260-7476 — Roč. 41, č. 3
(2015), s. 285-306.
Prezentace studie, která se zaměřila na hodnocení pedagogické praxe studenty učitelství v kontextu partnerství
jejich univerzit a fakultních škol, které proběhlo v Izraeli poprvé. Hlavní kurikulární prvky v devíti těchto
partnerstvích, zkušenosti studentů s učením se vyučovat, práce mentorů, hodnocení spolupráce, mezinárodní
význam tohoto výzkumu.
vysoká škola pedagogická ; cvičná škola ; vztahy mezi školami ; spolupráce ; student učitelství ; pedagogická
praxe ; hodnocení ; partnerství škol ; uvádějící učitel ; kurikulum ; Izrael
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/445564
 
Značka dobré kvality. Fakultní školy patří mezi nejlepší / [ Mark of a good quality. Model schools
belong to the best ones ] / Lukáš Doubrava — cze
In: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 104, č.18 (2001), s.12-13.
Článek se zabývá názory odborníků na pedagogickou praxi studentů učitelství na fakultních základních školách.
Oboustranné výhody partnerství pedagogické fakulty a základní školy.
vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; základní škola ; spolupráce ; pedagogická praxe
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/73084