Rešerše “cvičná škola”

Rešerše – Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského

(Ne)budeme mať cvičné školy? / [ ] / Marta Černotová — sloIn: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 46, č.17 (1996), s.3.Príprava študentov – budúcich učiteľov. Potreba cvičných – fakultných škôl. Cviční učitelia. Skúsenosti zpedagogickej praxe zo zahraničia.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; uvádějící učitel ; pedagogická praxe ; Slovensko
http://katalog.npmk.cz/documents/46375

Autonomy or control : discussion of a central dilemma in developing a realistic teacher education in Norway / [ Autonomie nebo kontrola diskuze o hlavním dilematu v rozvoji realistického vzděláváníučitelů v Norsku ] / Ove Kr. Haugalokken, Per Ramberg — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 17In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 [GB] — Roč. 33, č. 1 (2007), s. [55]-69.
Partnerství mezi univerzitou a cvičnou školou by měl provázet vzájemný respekt. V Norsku zavedeny programyspolupráce. Cvičných škol není mnoho, ale reprezentují co nejvíce typů. Cílem spolupráce mezi univerzitou acvičnou školou je poskytnout studentům učitelství možnost, aby se z nich staly učitelské osobnosti. Role teorie apraxe ve vzdělávání učitelů. Schéma optimálního partnerství.partnerství škol ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; student učitelství ; vztahy mezi školami ; cvičná škola ;teorie ; praxe ; univerzita ; Norsko
http://katalog.npmk.cz/documents/206163

Benefity učitelských praxí, aneb, Ukázky dobré praxe v zapojení studentů učitelství do škol /[ Benefits of teaching practica ] / Danuše Kotolanová — cze — Obsahuje bibliografické odkazy: 1In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy —
ISSN 0323-0449 — Roč. 140, č. 1 (září 2015) (2015/2016), s. 52-54. Učitelské praxe studentů Pedagogické fakulty MU z pohledu cvičné učitelky brněnské základní školy. Systémvedení praxí, podoby zapojení studentů do činnosti školy. Příklady úspěšné praxe, přínos pedagogických praxípro cvičné (fakultní) školy, pro učitele.vzdělávání učitelů ; student učitelství ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; pedagogická fakulta ;pedagogická praxe ; odborná praxe ; cvičná škola ; základní škola ; učitel ; Brno (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/449351

Fakultní základní škola v Joensuu / [ Teacher training primary school in Joensuu ] / PetraDolejšová — czeIn: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 — Roč. 2011, č. 42 (2011), s. 13-14.
Informace studentky Pedagogické fakulty UK v Praze o studijním pobytu ve Finsku (náslechy ve fakultní ZŠ vJoensuu). Vybavení školy a tříd, prostory pro čtení i vypracovávání úkolů. Fakultní škola má vysoké dotace odstátu. Vstřícný přístup učitelů ke studentům při náslechu či praxi. Poznatky z hodin hudební výchovy a speciálnípedagogiky.pedagogická praxe ; studijní cesta ; student učitelství ; vyučovací metoda ; výuka ; hudební výchova ; speciálnípedagogika ; cvičná škola ; základní škola ; Finsko
http://katalog.npmk.cz/documents/317432

Fakultním školám chybí právní status : jsou sice chtěné, ale státem málo podporované / [ Facultyschools lack legal status they are wanted, but with little support from the state ] / JaroslavaŠtefflová — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 116, č. 25 (2013), s. 4-6.
V ČR neexistuje právní norma, která by vymezila jasnou pozici tzv. fakultních škol. Každá vysoká škola, kterávzdělává učitele, si tedy sama stanoví počet i rozložení studentských praxí, kritéria pro výběr fakultních škol ifakultních učitelů. Ani u fakultních učitelů, kteří mají praxi budoucích učitelů na starosti, neexistují jasněpojmenované kompetence a dovednosti, které by měli mít. Každá pedagogická fakulta si i toto zpracovává sama.V článku jsou uvedena kritéria pro přijetí do sítě fakultních škol na Pedagogické fakultě UK Praha.cvičná škola ; pedagogická praxe ; student učitelství ; vzdělávání učitelů ; uvádějící učitel ; kvalifikace ; učitelskýstatus ; právní status ; školská legislativa ; nedostatek ; cvičný učitel
http://katalog.npmk.cz/documents/421680

Chceme pripravovať kvalitných budúcich učiteľov? : začnime prípravou cvičných učiteľov / [ Dowe want to prepare quality teachers? let’s start with preparing mentor teachers ] / Tatiana Majerová –slo — Obsahuje bibliografické odkazyIn: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy —
ISSN 0323-0449 — Roč. 134, č. 4 (2009/2010), s. 34-36.
Významnou součástí přípravy budoucích učitelů je pedagogická praxe. Ta umožňuje studentům učitelstvíkonfrontovat své teoretické poznatky s praktickými v terénu cvičné školy. Ve škole má každého adepta učitelstvína starosti tzv. cvičný učitel. Jak je prokázáno, právě cvičný učitel má značný vliv nejen na rozvoj studentovýchpedagogických dovedností, ale může i svým přístupem značně ovlivnit jeho chuť pokračovat v dráze učitele.Může studenta nadchnout, ale i odradit. Autorka článku proto klade velký důraz na kvalitu cvičného učitele a jehodalší vzdělávání.student učitelství ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; hospitace ; uvádějící učitel ;kvalifikace ; další vzdělávání učitelů ; kvalita ; působení ; cvičný učitel
http://katalog.npmk.cz/documents/272376

Kedy vytvoríme inštitút cvičnej školy? / [ ] / Ľubica Celetová — sloIn: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 47, č.3 (1997), s.3.
Pedagogická prax študentov. Vzájomná prepojenosť študenta, cvičného učiteľa a metodika odbornej katedry.Rozvoj pedagogickej tvorivosti študenta. Inštitút cvičnej školy s cvičnými učiteľmi.cvičná škola ; uvádějící učitel ; student učitelství ; pedagogická dovednost ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/50087

Klinická škola jako prubířský kámen : projekt pomohl doložit, jaké praxe by budoucí učitelépotřebovali / [ Clinical school as a probe what practices undergraduate teachers need ] / JaroslavaŠtefflová — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 119, č. 8 (2016), s. 4-6.
Zkušenosti plynoucí z projektu s názvem Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesupregraduální přípravy studentů, který řešila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v letech 2014 – 2015.Zapojení čtyř základních škol, na nichž studenti učitelství absolvovali pedagogickou praxi v různých podobách(asistentská praxe, párová výuka). Intenzivní spolupráce škol s katedrou primární pedagogiky. Vzájemnápřínosnost spolupráce fakulty a klinických škol (studenti učitelství získali bohaté praktické zkušenosti, učitelébyli seznamováni s novými metodami výuky, např. matematikou podle prof. Hejného).cvičná škola ; základní škola ; pedagogická praxe ; spolupráce ; pedagogická fakulta ; zkušenost ; pedagogickázkušenost ; student učitelství ; projekt
http://katalog.npmk.cz/documents/451717

Mateřinky s puncem kvality : co se skrývá za spoluprací vysoké a fakultní školy / [Kindergartenswith proven quality : what is behind cooperation between college and training kindergarten ] /Jaroslava Štefflová — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 118, č. 5 (2015), s. 18-19.
Pomoc fakultních mateřských škol při přípravě studentek studijního programu Učitelství pro MŠ na Pedagogickéfakultě Masarykovy univerzity v Brně na budoucí povolání. Zkušenosti MŠ Pod Špilberkem s pedagogickýmipraxemi studentek – motivační, souvislé a průběžné. Role cvičných učitelek, sdílení zkušeností.vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; pedagogická fakulta ; student učitelství ; předškolní výchova ; pedagogicképovolání ; pedagogická praxe ; mateřská škola ; cvičná škola ; spolupráce ve výchově ; vztahy mezi školami ;Brno (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/442889

Nové možnosti v přípravě budoucích učitelů / [ New possi/bilities in future teacher training] /Zdeněk Helus ; [Red.] Petr Husník — czeIn: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 98, č.8 (1995), s.10.
Rozhovor s děkanem Pedagogické fakulty UK o pojetí studentských praxí a otázkách funkční provázanostiteoretické přípravy na pedagogické fakultě s konkrétním životem ve školách. Klinický semestr. Fakultní školy.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; pedagogická praxe ; Praha (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/33829

Pedagogická spôsobilosť – základ učiteľského vzdelania / [ ] / Štefánia Kročková — Lit.14In: Učiteľ a jeho príprava pre školu budúcnosti — [SK] — (1995), s.169-182.
Pedagogická prax sa musí v príprave učiteľov posunúť smerom ku kvalite, čo sa potvrdilo aj vo výskume. Vpríprave učiteľov prevažuje teoretická odborná príprava. Potreba cvičných škôl.vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; cvičná škola ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/47660

Prax na školách s alternatívnym vyučovaním / [ ] / Jolana Manniová — sloIn: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 45, č.23 (1995), s.3.
Prax na cvičných školách poslucháčov učiteľstva l.stupňa ZŠ.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; alternativní škola ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/39949

Prax študentov – cvičné školy: nedoriešený problém Návrhu zákona o vysokých školách / [ ] /Marta Černotová — sloIn: Učiteľské noviny — [SK] — Roč. 52, č.5 (2002), s.4.
Vplyv financií na kvalitu školstva. Problémy súvisiace s praxou študentov učiteľstva na cvičných školách. Vzťahvyhlášky o cvičných školách a Návrhu zákona o vysokých školách. Krátenie počtu hodín praxe študentov.Situácia na cvičných školách vo Veľkej Británii.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; student učitelství ; vysoká škola ; školská legislativa ; pedagogická praxe ;Velká Británie ; Slovensko
http://katalog.npmk.cz/documents/79386

Praxe budoucích učitelů / [ Practice of future teachers ] / Václav Klapal — czeIn: Moderní vyučování — [CZ] — Roč. 4, č.5 (1998), s.12-13.
Význam pedagogické praxe pro vzdělávání budoucích učitelů. Způsoby, jakými je tato problematika řešena naněkterých vysokých školách. Cvičné školy jako základny pro úspěšnou pedagogickou praxi adeptů učitelství.Role cvičného učitele, jeho základní povinnosti. Působení cvičného učitele na posluchače pedagogických fakult,individuální přístup k jednotlivcům. Článek doplňují názory několika studentů na přínos pedagogické praxe projejich budoucí působení v oboru.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; uvádějící učitel ; pracovní požadavky ; přechod ze školy do zaměstnání ;pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/55665

Príprava učiteľa sa začína na pôde učiteľských fakúlt / [ ] / Marta Černotová — sloIn: Premeny vzdelávania a rozvoj osobnosti žiaka — [SK] — (1997), s.119-122.Situácia a posledné skúsenosti z praxe vysokých škôl učiteľského zamerania na Slovensku. Požiadavka praktickejprípravy učiteľov, štatutárneho, legislatívneho zakotvenia tzv. cvičných – fakultných škôl a učiteľov. Príkladom jeexperimentálne zavedenie pedagogicko-psychologickej praxe pre študentov 3.ročníka na Katedre FF PU vPrešove. Autorka prezentuje údaje z prebiehajúceho výskumu – motivácia pre výber učiteľského povolania, vplyvcvičnej školy a učiteľov na osobnosť študentov. Popis partnerského modelu spolupráce univerzity a cvičných škôlvo Veľkej Británii – v Oxforde.vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; cvičná škola ; pedagogická praxe ; Slovensko
http://katalog.npmk.cz/documents/60210

S čím se pere mateřinka : učitelky z Berouna jsou oporou i pro děti s hendikepem / [ Problems onekindergarten is facing : its teachers also support handicapped children ] / J. Haklová ; [Redaktor]Jaroslava Štefflová — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 118, č. 17 (2015), s. 10-11.
Profil Mateřské školy Pod Homolkou v Berouně, sedmitřídní cvičná škola pro zdejší Střední pedagogickou školu.Průběh zápisu dětí, kritéria pro přijetí. Integrace dětí s postižením, ekonomické zázemí. Činnost a hodnoceníškoly, projekty, příprava dětí na školu.mateřská škola ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; předškolní věk ; žák ; postižený ; speciální vzdělávacípotřeby ; integrace žáka ; cvičná škola ; Beroun
http://katalog.npmk.cz/documents/445285

Selecting Teaching Practice schools accross social contexts : conceptual and policy challengesfrom South Africa / [ Výběr cvičných škol v rámci sociálních kontextů : koncepční a politické výzvy vJAR ] / Maureen Robinson — eng — Obsahuje bibliografické odkazyIn: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 40, č. 2 (2014), s. [114]-127.
V Jihoafrické republice, stejně jako v mnoha jiných zemích světa, musejí být učitelé připraveni na to, že budouvyučovat v různých sociálních kontextech. Vzdělávání učitelů by mělo být přizpůsobeno těmto okolnostem, abyse porušil bludný kruh nevýhod pro žáky ze sociálně znevýhodněných prostředí. Na základě rozhovorů s učiteli zjedné pedagogické univerzity se článek zabývá problémem výběru vhodných škol pro pedagogickou praxistudentů. Doposud nebyl tento výběr formován tak, aby zahrnoval i “problematické” školy. To je třeba změnit,aby dorůstali učitelé připravení na rozmanitost životních podmínek žáků, které budou učit.vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; student učitelství ; žák ; sociálně znevýhodněný ; sociální prostředí ;životní úroveň ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; průzkum ; Jihoafrická republika
http://katalog.npmk.cz/documents/426066

University – school partnerships : student teachers’ evaluations across nine partnerships in Israel /[ Partnerství mezi univerzitou a cvičnou školou : zhodnocení spolupráce studenty na devíti příkladechpartnerství ] / Ditza Maskit, Lily Orland-Barak — eng — Obsahuje bibliografické odkazyIn: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 41, č. 3 (2015), s. 285-306.
Prezentace studie, která se zaměřila na hodnocení pedagogické praxe studenty učitelství v kontextu partnerstvíjejich univerzit a fakultních škol, které proběhlo v Izraeli poprvé. Hlavní kurikulární prvky v devíti těchtopartnerstvích, zkušenosti studentů s učením se vyučovat, práce mentorů, hodnocení spolupráce, mezinárodnívýznam tohoto výzkumu.vysoká škola pedagogická ; cvičná škola ; vztahy mezi školami ; spolupráce ; student učitelství ; pedagogickápraxe ; hodnocení ; partnerství škol ; uvádějící učitel ; kurikulum ; Izrael
http://katalog.npmk.cz/documents/445564

Značka dobré kvality. Fakultní školy patří mezi nejlepší / [ Mark of a good quality. Model schoolsbelong to the best ones ] / Lukáš Doubrava — czeIn: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 104, č.18 (2001), s.12-13.
Článek se zabývá názory odborníků na pedagogickou praxi studentů učitelství na fakultních základních školách.Oboustranné výhody partnerství pedagogické fakulty a základní školy.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; základní škola ; spolupráce ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/73084