Rešerše – didaktika a metodika v pedagogické praxi

Rešerše – Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského

A study of the effects of video tape recording in microteaching training / [ Studie vlivůzaznamenávání na video na přípravu pomocí mikrovýuky ] / Edward Kpanja — eng — lit.5In: British journal of educational technology —
ISSN 0007-1013 [GB] — Roč. 32, č.4 (2001), s.483-486.
Nigerijský výzkum prověřoval, zda je využívání videozáznamu v rámci mikrovýuky efektivní metodou přípravybudoucích učitelů. Dvě skupiny studentů učitelství v rámci výzkumu praktikovaly mikrovýuku, první s pomocívideozáznamů, druhá bez nich. Výsledky ukázaly, že první skupina dosáhla výraznějšího pokroku v rozvojipedagogických dovedností.vzdělávání učitelů ; vyučovací metoda ; videozáznam ; mikrovýuka ; efektivnost vzdělávání ; výzkum ;pedagogická praxe ; Nigérie
http://katalog.npmk.cz/documents/75087

Bludný kruh učitelského vzdělávání / [ Vicious circle of teacher education ] / Vladimír Václavík –cze — lit.1In: Učitelské listy — [CZ] — Roč. 8, č.3 (2000/01), s.12.
Ovlivnění začínajících učitelů tradičními postupy při výuce, které sami zažili jako žáci nebo které s niminacvičují cviční učitelé. Výsledky malého průzkumu mezi studenty učitelství pro první stupeň základní školy,realizovaného po absolvování jedné části pedagogické praxe, při kterém studenti hodnotili metody používané vnavštívených třídách na základě předložené škály od zcela tradiční frontální výuky po netradiční a inovačnízpůsoby školní práce. V 50 tříd se podle studentů vyučovalo tradičním způsobem. Nutnost změny přístupu kučitelskému vzdělávání, rozvážení, co z minulosti uchovat a co už nepřenášet dále.vyučovací metoda ; konzervatismus ; tradice ; vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; student učitelství ; prvnístupeň ; základní škola ; průzkum ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/69279

Didaktické pojmy a vzťahy v projektoch edukačných aktivít študentov na pedagogickej praxi vmaterských školách / [ Didactic concepts and relations in the projects of students’ educationalactivities in the nursery school pedagogical practice ] / Milena Lipnická — slo — Obsahujebibliografické odkazy: 7In: Predškolská výchova —
ISSN 0032-7220 — Roč. 65, č. 2 (2010/2011), s. 9-17.
Projekty vzdělávacích aktivit budoucích učitelů předškolního vzdělávání. Charakteristika vzdělávacích aktivit,jejich realizace na praxi studentů v mateřské škole, cíle, příklady výukových situací a činností. Ukázky vytvářenívzdělávacích aktivit studenty – vysvětlení didaktických pojmů, didaktické zásady, vhodné aplikované metody astrategie. Reproduktivní metody (učení dítěte), produktivní metody (učení se dítěte) a reproduktivně-produktivnímetody (vzájemná spolupráce učitele a dítěte).mateřská škola ; předškolní dítě ; pedagogická praxe ; výchovně vzdělávací principy ; příprava na vyučování ;didaktika ; metodická činnost ; student učitelství ; vztah učitel-žák ; předškolní výchova
http://katalog.npmk.cz/documents/368588

Four Case Studies of Prospective Science Teachers’ Beliefs Concerning ConstructivistTeaching Practices / [ Čtyři případové studie přesvědčení budoucích učitelů přírodovědnýchpředmětů týkajících se konstruktivistických vyučovacích metod ] / Jodi J. Haney, Julia Macarthur –eng — lit.27In: Science education —
ISSN 0036-8326 [US] — Roč. 86, č.6 (2002), s.783-802.
Americký výzkum ve formě čtyř případových studií sledoval, jaké jsou názory a přesvědčení budoucích učitelůpřírodovědných předmětů týkající se využívání kosntruktivistických vyučovacích přístupů a metod a jak se tytonázory projevily během pedagogické praxe. Údaje byly získány na základě analýzy dokumentů, pozorování vetřídě a rozhovorů. Vyvození závěrů pro zlepšení učitelského vzdělávání v tomto směru.student učitelství ; vzdělávání učitelů ; přírodovědný předmět ; přírodní vědy ; konstruktivistická pedagogika ;postoj studenta ; úroveň vědomostí ; vyučovací metoda ; výzkum ; případová studie ; pedagogická praxe ;Spojené státy americké
http://katalog.npmk.cz/documents/80134

K pedagogické praxi studentů češtiny na středních školách = Teaching Experience of CzechLanguage Students at Secondary Schools / [ ] / Květa Rysová — czeIn: Český jazyk a literatura —
ISSN 0009-0786 — Roč. 65, č. 5 (2014/2015), s. 231-234.
Autorka se zamýšlí nad současnou situací studentů – praktikantů posledních ročníků pedagogických afilozofických fakult a jejich pedagogickou praxí ve školách (zaměřeno na předmět český jazyk a literatura).Upozorňuje na problémy a méně příznivé jevy, které se u praktikantů opakují a jejichž řešení by se mohlo státnáplní didaktických seminářů na pedagogických fakultách. Role fakultního učitele, potřeba obnovení funkceuvádějícího pedagoga, nedostatečná míra empatie budoucích pedagogů ke studentům, používání obecné češtiny,nedostatečné organizační zvládání průběhu vyučovací hodiny, neznalost vzdělávacího obsahu, chybné kladeníotázek.vysoká škola pedagogická ; student učitelství ; vysokoškolské studium ; pedagogická praxe ; čeština ; hodnocenívýuky ; uvádějící učitel ; cvičná škola ; pedagogická zkušenost ; didaktika ; přechod ze školy do zaměstnání ;střední škola
http://katalog.npmk.cz/documents/444664

Konceptová analýza výuky : didaktické poznatky z výzkumu reflexí studentů učitelství výtvarnévýchovy / [ Conceptual Analysis of the Instructional Process : research findings of student teachers’reflections on art education ] / Jan Slavík, Jindřich Lukavský, Lucie Hajdušková — cze — Obsahujebibliografické odkazyIn: Pedagogická orientace —
ISSN 1211-4669 — Roč. 20, č. 4 (2010), s. 69-91.
Stať je zaměřena na součinnost pedagogické teorie a učitelské praxe s cílem zvyšovat kvalitu výukyprostřednictvím její analytické reflexe. Konceptová analýza je metodický nástroj pro reflexi a evaluaci výuky. Jezaložena na zkoumání didaktické transformace obsahu v edukačním procesu a je zaměřena na tvořivý přístup ačinnostní učení ve výuce. Uvedení poznatků z výzkumu stavu didaktických dovedností a didaktických znalostíobsahu studentů učitelství výtvarné výchovy v průběhu jejich pedagogické přípravy.kvalita vyučování ; didaktika ; výuka ; analýza ; pedagogická praxe ; didaktický převod ; pedagogická dovednost ;student učitelství ; výtvarná výchova ; hodnocení výuky
http://katalog.npmk.cz/documents/307740

Mikrovyučování jako specifické situační cvičení / [ Microteaching as a specific situation exercise ]/ Miloslava Machalová — cze — Lit.7In: Pedagogická orientace — [CZ] — , č.4 (1997), s.35-40.
Příprava budoucích učitelů vlastivědy – oborová didaktika. Nové metody práce studentů – systém “strategických”obsahů seminářů rozvíjejících některé pedagogické kompetence adeptů učitelství. Přehled těchto obsahů, jejichpraktická využití. Mikrovyučování jako součást těchto seminářů – příprava, realizace, rozbor a hodnocení.Mikrovyučování pojaté jako situační učení. Článek uzavírají ukázky reflexí studentů dokládající formativníúčinky situačního učení v rámci mikrovyučování.vzdělávání učitelů ; základní škola ; první stupeň ; vlastivěda ; vysokoškolské studium ; didaktika ; pedagogickádovednost ; způsobilost ; mikrovýuka ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/55670

Monitoring vyučování na středních odborných školách v kontextu modernizace výukovýchmetod / [ Monitoring of teaching at secondary vocational schools in the context of modernization ofteaching methods ] / Radmila Dytrtová — cze — Obsahuje bibliografické odkazy: 12In: Technológia vzdelávania : Vedecko – pedagogický časopis s informačnou prílohou —
ISSN 1335-003X [SK] — Roč. 14, č. 5 (2006), s. 10-12 přílohy Slovenský učiteľ.
Příspěvek se zabývá výsledky výzkumu pedagogické praxe studentů učitelství na středních odborných školách.Výzkum se týkal především využívání technických a audiovizuálních prostředků studenty v době jejich praxe natěchto školách.didaktická technika ; učební pomůcka ; výpočetní technika ; audiovizuální technika ; informační technologie ;vyučovací metoda ; vybavení ; modernizace ; pedagogická praxe ; student učitelství ; střední odborná škola ;průzkum ; výsledek výzkumu
http://katalog.npmk.cz/documents/203126

Náslechy ve školách / [ Teacher students’ observations in classes ] / Anna Tomková, JanaKargerová — czeIn: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník —
ISSN 1210-7786 [CZ] — Roč. 13, č. 7 (2005/2006), s. 9-10.
Propojení předmětů Učitelské praktikum a Didaktika 1. stupně ve vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě UKv Praze. Náslechy studentů ve třídách a jejich teoretická reflexe v seminářích Didaktiky. Výběr z písemnýchzávěrečných reflexí studentů, kteří si měli vybrat náslech, který je během semestru nejvíce zaujal.vzdělávání učitelů ; hospitace ; student učitelství ; pedagogická praxe ; seminář ; didaktika ; postoj studenta
http://katalog.npmk.cz/documents/196551

O jedné vyučovací hodině matematiky / [ About one mathematics lesson ] / Eva Krejčová — czeIn: Moderní vyučování — [CZ] — Roč. 10, č.4 (2004), s.12-13.
Ukázka vyučovací hodiny matematiky v 5.třídě ZŠ – výstup studentky v rámci pedagogické praxe. Cílem hodinybylo procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, rozvíjenípředstavivosti a tvořivosti. Studentka využila různé formy práce (frontální vyučování, párová práce, skupinovévyučování) i zábavné pomůcky (matematické loto, didaktická hra Digikit).základní škola ; první stupeň ; matematika ; vyučovací hodina ; cíl výuky ; forma výuky ; vyučovací metoda ;student učitelství ; pedagogická praxe ; ročník 5
http://katalog.npmk.cz/documents/88547

Perspectives and issues of the creation for weblog-based electronic portfolios in teachereducation / [ Perspektivy a problémy spojené s vytvářením elektronických weblogových portfolií vevzdělávání učitelů ] / Hsueh-Hua Chuang — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 14In: British journal of educational technology —
ISSN 0007-1013 [GB] — Roč. 39, č. 1 (2008), s. [170]-174.
Pozitiva a negativa využití veřejného weblogu jako profesního portfolia. Možnosti, které dává studentůmučitelství: různými formami prezentovat zkušenosti z pedagogické praxe a výsledky své práce.webová stránka ; portfolio ; student učitelství ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů
http://katalog.npmk.cz/documents/211284

Portfolio in Teacher Education: Effects of Instruction on Preservice Teachers` EarlyComprehension of the Portfolio Process / [ Portfolio vo vzdelávaní učiteľov: Vplyv vyučovania nabudúcich učiteľov, skoré začlenenie do budovania portfolia ] / Suzanne Krause — eng — Lit.In: Journal of Teacher Education — [US] — Roč. 47, č.2 (1996), s.130-138.
Študijné programy pre učiteľov zahŕňajú aj portfolio budúcich učiteľov. Portfolio predstavuje súhrn všetkýchštudijných a vyučovacích skúseností budúceho učiteľa, dynamický a autentický prehľad rozvoja odbornejspôsobilosti /schopnosť vyučovať/, hodnotí a analyzuje priebeh činností a štúdia budúcich učiteľov. Portfolio vovzdelávaní učiteľov ako stratégia hodnotenia a dokumentovania štúdia, vyučovania a praxe budúceho učiteľa.portfolio ; vzdělávání učitelů ; výchovně vzdělávací cíle ; obsah výuky ; pedagogická dovednost ; pedagogickápraxe
http://katalog.npmk.cz/documents/47658

Portfolios in a Preservice Teacher Field-Based Program: Evolution of a Rubric for PerformanceAssessment / [ Soubory pedagogických materiálů v programu praktické přípravy budoucích učitelů.Vývoj rubrik pro hodnocení výkonu ] / Bobbette M. Morgan — eng — Lit.13In: Education — [US] — Roč. 119, č.3 (1998/99), s.416-426.
Vývoj podkladu pro hodnocení práce studenta učitelství, zejména jeho přípravy na výuku v rámci pedagogicképraxe – tzv. portfolia (=soubor materiálů sloužících k výuce a dokumentujících kvalitu přípravy studenta navyučování). Přehled kategorií umožňujících hodnocení kvality portfolia.portfolio ; vzdělávání učitelů ; student učitelství ; příprava na vyučování ; hodnocení ; hodnotící kritérium ;pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/62462

Preservice Teachers’ Selection and Use of Content Area Literacy Strategies / [ Výběr a využívánístrategií výuky studenty učitelství ] / Thomas W. Bean — eng — lit.16In: Journal of Educational Research — [US] — Roč. 90, č.3 (1996/97), s.154-163.
Přehled dřívějších výzkumů zaměřených na výběr a využití vhodných vyučovacích strategií studenty učitelství.Výsledky výzkumu mezi 27 studenty učitelství různých oborů (přírodní vědy, společenské vědy, matematika,angličtina, hudební výchova), který sledoval efektivnost přípravného metodického kursu na jejich výběr strategiívýuky při následné pětidenní pedagogické praxi.vyučovací metoda ; organizace výuky ; student učitelství ; kurs ; didaktika ; efektivnost vzdělávání ; hodnocenívýuky ; výzkum ; pedagogická praxe ; Spojené státy americké
http://katalog.npmk.cz/documents/47355

Sebereflektivní deníky v seminářích z obecné didaktiky / [ Self-reflective diaries in seminars ofgeneral didactics ] / Vlastimil Švec — cze — Lit.7 In: Pedagogická orientace — [CZ] — , č.4 (1997), s.45-52.
Charakteristika sebereflexe jako jedné z klíčových kompetencí učitele, její zařazení do komplexu ostatníchklíčových kompetencí. Poznatky z pojetí sebereflexe v seminářích z obecné didaktky získané v rámci grantovéhoprojektu “Zefektivnění didaktické přípravy budoucích učitelů”. Vedení sebereflektivního deníku jako součástsemináře (na základě návodných otázek). Analýza obsahu těchto deníků – klasifikace výpovědí. Názory studentůna vedení sebereflektivních deníků. Závěry vyplývající z analýzy získaných informací.vzdělávání učitelů ; vysokoškolské studium ; didaktika ; sebepozorování ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ;záznam pozorování ; analýza ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/55660

Studentská mise aneb projektová praxe / [ Students’ mission or projekt practice ] / MichalOndřejčik — czeIn: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 102, č.46 (1999), s.13.
Každoročně ve čtvrtém ročníku absolvují studenti katedry pedagogiky a alternativního vzdělávání PedFOstravské univerzity samostatnou projektovou praxi. Autor uvádí příklad své projektové praxe, kterou realizovalna málotřídní ZŠ v Řeznovicích u Ivančic na téma: Co zanechala indiánská kultura lidem? Hlavním smyslemprojektu bylo transformovat třídu na indiánskou vesnici, kde si žáci mohli vyzkoušet metodou dramatickévýchovy indiánský styl života.projektová metoda ; vyučovací metoda ; student učitelství ; pedagogická fakulta ; univerzita ; základní škola ;dramatická výchova ; vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; Ostrava (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/65240

Teoretické aspekty pedagogickej praxe vysokoškolákov / Část 1. [ Theoretical aspects ofpedagogical practice of higher education students ] / Vladimír Strečko. — slovenština — Obsahujebibliografické odkazy: 7In: Technológia vzdelávania : vedecko – pedagogický časopis s informačnou prílohou —
ISSN 1335-003X — Roč. 16, č. 3 (2008), s. 2-7 přílohy Slovenský učiteľ.
Příspěvek obsahuje teoretické poznatky k pedagogické praxi, která je neoddělitelnou součástí přípravy budoucíchučitelů. Jde o jakýsi návod pro studenty – praktikanty, jak se na pedagogickou praxi plánovitě a odpovědněpřipravit.pedagogická praxe ; student učitelství ; příprava na vyučování ; výuka ; metodika ; metodická příručka ;vzdělávání učitelů
http://katalog.npmk.cz/documents/243645

Teoretické aspekty pedagogickej praxe vysokoškolákov / Část 2. [ Theoretical aspects ofpedagogical practice of student teachers ] / Vladimír Strečko. — slo — Obsahuje bibliografické odkazy:
In: Technológia vzdelávania : vedecko – pedagogický časopis s informačnou prílohou —
ISSN 1335-003X — Roč. 16, č. 5 (2008), s. 2-7 přílohy Slovenský učiteľ.
Druhá část článku pokračuje v nabídce metodických poznámek a upozornění, jejichž úkolem je pomoc studentůmučitelství k úspěšnému průběhu pedagogické praxe. Jde o přípravu studenta na vyučování, pravidla vedeníhodiny, zadávání domácích úkolů, sledování a rozbor hodiny atd.pedagogická praxe ; příprava na vyučování ; student učitelství ; výuka ; vzdělávání učitelů ; metodika ; metodickápříručka
http://katalog.npmk.cz/documents/244708

Teorie a praxe v ekologické výchově učitelů 1.stupně základní školy / [ Theory and practice inenvironmental education of teachers for the first stage of primary school ] / Hana Horká — cze — lit.2 In: Pedagogická orientace — [CZ] — , č.15 (1995), s.46-52.
Ekologická výchova v přípravě učitelů pro 1.stupeň ZŠ na PedF MU v Brně, její cíle, obsah a organizace výuky.Využívání moderních metod výuky (výchova prožitkem, simulační hry, výchova uměním, metody smyslovéhovnímání přírody, neverbální komunikace a kooperce). Příklady aktivit zaměřených na praktické rozvíjeníekologických dovedostí a vědomostí. Hodnocení těchto aktivit studenty. Jako příloha uveden obsah výukyzabezpečované katedrou pedagogiky a témata jednotlivých seminářů.vzdělávání učitelů ; základní škola ; vysokoškolské vzdělání ; ekologie ; ekologická výchova ; organizace výuky ;inovace ve vzdělávání ; vyučovací metoda ; aktivizující metoda ; první stupeň ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/37182

Týmová výuka / [ Team teaching ] / Jana Pavlíková, Lenka Kudelňáková — cze — Obsahujebibliografické odkazy: 3In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 — Roč. 2008, č. 29 (2008), s. 29-31.
V rámci přípravy diplomové práce na téma “Alternativní způsoby výuky v občanské výchově” zkoušely autorkyrůzné zajímavé formy a metody práce. Společná týmová výuka dvou učitelek v jedné třídě v rámci pedagogicképraxe. Základní pravidla pro dobré fungování týmu – organizace, kvalifikace a kooperace. Týmová výuka byla prožáky zpestřením a povzbudila je k aktivnějšímu zapojení se do práce.týmové vyučování ; vyučovací metoda ; občanská výchova ; učitelka ; pedagogická praxe ; inovace ve vzdělávání
http://katalog.npmk.cz/documents/240176