Rešerše Koncepce organizace pedagogické praxe v ČR

Rešerše – Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Budoucí učitelé musejí být kvalitní a motivovaní lidé : jejich univerzitní pedagogové přitom nemajíčasto ani přímou vazbu na výuku ve školách / [ Future teachers must be reliable, motivated people :but their university lecturers don ́t often have a feedback to instruction in schools ] / VladimíraSpilková ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 120, č. 8 (2017), s. 7-9.
Rozhovor s prof. PhDr. Vladimírou Spilkovou, CSc. o učitelském studiu. O tom, že absolventi nejsou řádněpřipraveni na zvyšující se profesní nároky. Základem je výběr uchazečů o studium. Zdůrazňuje důležitostpropojení akademického vzdělávání s praxí na školách a dlouhodobou spolupráci mezi fakultami a školami.Poukazuje na problém vysokoškolských učitelů, odborníků, kteří jsou často odtrženi od reality. Kriticky se staví kpřípravě z hlediska procesů učení.systém výchovy a vzdělávání ; vysokoškolské studium ; pedagogické povolání ; pedagogická praxe ; odbornápraxe ; výchovně vzdělávací praxe ; vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; Česká republika
http://katalog.npmk.cz/documents/457541

Dočká se ČR vzdělávání učitelů pro dobře se učící společnost? / [ Will the Czech Republic live tosee teachers’ education for well learning society? ] / Bohumír Blížkovský — cze — Lit.10In: Pedagogická orientace — [CZ] — , č.2 (2002), s.116-121.
Dosavadní způsob vzdělávání učitelů v České republice je kriticky nedostatečný (jednostranný, zaměřený jen navědní základy učebních předmětů, nedokonalý, neúčinný a nákladný). Potřeba celostátní reformy učitelskéhovzdělávání odpovídající potřebám učící se společnosti je u nás akutní. Autor seznamuje i s obsahem podnětuadresovaného ministru školství ČR.vzdělávání učitelů ; reforma ; společnost ; společenský vývoj ; ministerstvo školství ; pedagogická praxe ; Českárepublika
http://katalog.npmk.cz/documents/81512

Dvouletá praxe před studiem učitelství? Nereálné! : představitelé pedagogických fakult jsou protinápadu ministra školství / [ Two years of practice before teacher training? Unreal! : pedagogicalfaculties say “no” to Education Minister’s idea ] / Lukáš Doubrava — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 113, č. 31 (2010), s. 8-9.
Představitelé pedagogických fakult vysvětlují své odmítavé stanovisko k návrhu ministra školství, aby zájemci oučitelské povolání prošli před zahájením studia dvouletou praxí. Obávají se, že jde o další snahu snižovat úroveňvzdělanosti učitelů, protože by časem mohlo dojít k situaci, že za nepřítomné (třeba nemocné) učitele budou”zaskakovat” maturanti.pedagogické povolání ; pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; podmínky přijetí ; učitel ; kvalifikace ;nedostatek ; nekvalifikovaný pracovník ; školská politika ; ministr školství ; pedagogická fakulta ; názor
http://katalog.npmk.cz/documents/275343

Je pedagogická praxe studentů učitelství vyhovující? / [ Is educational practice of teacherstudents suitable? ] / Jana Hrubá — czeIn: Učitelské listy — [CZ] — Roč. 10, č.7 (2002/03), s.3.
Z třetí celostátní konference k problémům koncepce, řízení a realizace pedagogické praxe budoucích učitelů,která se konala na PedF UK v Praze. Dobré zkušenosti a trendy v této oblasti.student učitelství ; příprava na vyučování ; koncepce ; konference ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/82068

Jsou absolventi dostatečně připraveni pro učitelské povolání? / [ Are graduates prepared enoughfor teaching profession? ] / Jitka Bělohradská — cze — lit.3In: Učitelské listy — [CZ] — Roč. 10, č.7 (2002/03), s.4-5.
Nedostatečné zastoupení pedagogicko-psychologických disciplín ve vzdělávacích plánech studentů učitelství nanašich pedagogických fakultách. Nevyřešené legislativní, organizační a finanční zabezpečení pedagogické praxeve školách. Pohled absolventů pedagogických fakult na vlastní připravenost na učitelské povolání.vzdělávání učitelů ; kvalita vzdělání ; postoj ; absolvent vysoké školy ; pedagogická fakulta ; příprava navyučování ; pedagogické povolání ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/82061

Koncepce pedagogické praxe v rámci pregraduální přípravy učitelství pro mateřské školy naPeDF UK Praha / [ ] / Jana Kropáčková — cze — Obsahuje bibliografické odkazyIn: Predškolská výchova — [SK] — Roč. 58, č. 4 (2003/04), s. 26-30.
Príspevok sa zaoberá analýzou aktuálneho stavu praktickej pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov – študentovbakalárskeho štúdia učiteľstva pre materské školy a magisterského štúdia predškolskej pedagogiky. Vovšeobecnej rovine zhŕňa problémy, ktoré komplikujú realizáciu pedagogickej praxe a prezentuje niektoréinovačné zámery.pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; mateřská škola ; předškolní výchova ; koncepce ; inovace ; pedagogickáfakulta ; Praha (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/105848

Možnosti a meze odborných praxí studentů učitelství / [ Possibilities and limits of student teachers’work experience ] / Ondřej Hník — czeIn: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 — Roč. 2010, č. 38 (2010), s. 9-10.
Odborná praxe je nedílnou součástí přípravy budoucích učitelů. Zamyšlení autora nad smyslem praxí, jejichmožnostmi i mezemi. Výhody praxí, jejich rizika a nedostatky (např. narušení “harmonického chodu” a”rytmického” stereotypu školy). Není vždy zajištěn dobrý učitel – kouč a lídr. Fakultní učitel mnohdy studentynutí do svých vlastních postupů a nedává jim možnost hledat vlastní cesty, nepustí je k řadě činností, které jsousoučástí učitelské profese. Návrh systémových inovací studentských praxí.pedagogická praxe ; student učitelství ; vzdělávání učitelů ; hospitace ; příprava na vyučování ; pedagogickázkušenost ; návrh ; inovace
http://katalog.npmk.cz/documents/273500

Na Pedagogické fakultě UK zabili dvě mouchy jednou ranou : sice zůstávají u modelustrukturovaného studia, ale profesní přípravu již nebudou zařazovat jen do magistra / [ Pedagogicalfaculty in Prague has killed two birds by one stone professional preparation will be included inbachelor’s degree study ] / Radka Wildová ; [Autor interview] Lukáš Doubrava — czeIn: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy —
ISSN 0139-5718 — Roč. 119, č. 15 (2016), s. 8-9.
Rozhovor s děkankou Pedagogické fakulty UK v Praze na téma přehodnocení a změn v obsahu a organizaciučitelského studia. Nový model počítá i nadále se strukturovaným studiem, v bakalářském studijním programuvšak bude posílena profesní složka (pedagogika, psychologie a odborná praxe). Diskuse pozitivních i možnýchnegativních dopadů změn v učitelském studiu. Potřeba větší finanční podpory vzdělávání budoucích učitelů.vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; organizace výuky ; obsah výuky ; bakalářské studium ; pedagogika ;psychologie ; pedagogická praxe ; financování ; strukturované studium
http://katalog.npmk.cz/documents/451864

Nová koncepce pedagogické praxe na Pedagogické škole v Praze / [ ] / Hana Nádvorniková –czeIn: Vychovávateľ — [SK] — Roč. 39, č.9/10 (1995), s.20-22.V r.1994
založenie Centra volného času M.Montessori pri Vyššej a strednej pedagogickej škole v Prahe. Prípravabudúcich pedagógov pre prax. Využívanie učebného systému pedagogiky M.Montessori. Činnosť centra, práca sdeťmi a mládežou od 3-15 rokov.vzdělávání učitelů ; reformní pedagogika ; pedagogická praxe ; Montessori, Maria, ; Montessori, Maria,
http://katalog.npmk.cz/documents/40152

Nové možnosti v přípravě budoucích učitelů / [ New possibilities in future teacher training ] /Zdeněk Helus ; [Red.] Petr Husník — czeIn: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 98, č.8 (1995), s.10.
Rozhovor s děkanem Pedagogické fakulty UK o pojetí studentských praxí a otázkách funkční provázanostiteoretické přípravy na pedagogické fakultě s konkrétním životem ve školách. Klinický semestr. Fakultní školy.vzdělávání učitelů ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; pedagogická praxe ; Praha (Česko)
http://katalog.npmk.cz/documents/33829

Ohlédnutí za desetiletým vývojem pedagogické přípravy budoucích učitelů / [ Looking back atten years development of teacher education ] / Vlastimil Švec — cze — Obsahuje bibliografickéodkazy: 40In: Pedagogická orientace —
ISSN 1211-4669 [CZ] — Roč. 2005, č. 4 (2005), s. 31-43.
Pedagogická příprava učitelů – integrovaná součást učitelského vzdělávání (zahrnuje pedagogické apsychologické předměty, oborové didaktiky a pedagogickou praxi). Změny v rovině obsahové dimenze kurikula av rovině jeho realizace v průběhu uplynulého desetiletí. Proces stávání se učitelem (osvojování základů učitelsképrofese). Pedagogické dovednosti a znalosti jako výsledek zkušenostního učení. Vztah teorie a praxe vpedagogické přípravě budoucích učitelů.vzdělávání učitelů ; kurikulum ; pedagogická praxe ; pedagogická dovednost
http://katalog.npmk.cz/documents/203788

Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů / [ Pedagogical practice in undergraduateteacher preparation ] / Jiří Havel, Tomáš Janík — czeIn: Pedagogická orientace —
ISSN 1211-4669 [CZ] — Roč. 2004, č. 4 (2004), s. 125-127.
Informace o uspořádání mezinárodní konference “Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů” v Brně vúnoru 2004. Vydání sborníku z konference s otištěním příspěvků účastníků. Koncepce reflexivní přípravy učitelů- významný fenomén v procesu studentova stávání se učitelem. Seznámení s modely praktické přípravy studentůučitelství v České republice, na Slovensku a v Rakousku.vzdělávání učitelů ; příprava na vyučování ; student učitelství ; konference ; pedagogická praxe ; Brno (Česko) ;Česká republika ; Slovensko ; Rakousko
http://katalog.npmk.cz/documents/105481

Pedagogické praxe a jejich úloha v přípravě učitelů přírodovědných předmětů na UniverzitěKarlově / [ Pedagogical practices and their role in the preparation of science subjects teachers atCharles University ] / Milada Švecová, Jan Stoklasa, Jana Borůvková, Renata Šulcová — cze — Lit.15In: Aula — [CZ] — Roč. 11, č.1 (2003), s.21-28.
Profilace vysokoškolského studenta přírodovědných předmětů vzhledem k jeho budoucímu povolání. Specifikapřípravy přírodovědců-odborníků a učitelů jednooborového a dvouoborového studia. Organizace studiaodborných předmětů, pedagogiky, psychologie a společných předmětů v jednotlivých ročnících a jejich časovádotace. Pedagogická praxe z hlediska stěžejní činnosti učitele v současné škole: vytváření projektů, integraceobsahu vyučovacích předmětů, interakcí na různé úrovni, sociálních dovedností ve vztahu k permanentnímzměnám ve společnosti. Projekty MŠMT pro podporu pedagogické praxe. Úloha fakultních škol v přípravěučitelů.student učitelství ; přírodovědný předmět ; organizace výuky ; hodnocení výuky ; organizace času ; cvičná škola ;vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/83095

Praktická pedagogická příprava studentů učitelství v alternativním programu výuky pedagogiky/ [ Practical educational training of future teachers in alternative programme of the pedagogyinstruction ] / Hana Kantorková — czeIn: Učitelské noviny — [CZ] — Roč. 102, č.6 (1999), s.19-20.
Průběh pedagogické praxe studentů učitelství v alternativním programu výuky pedagogiky na Pedagogickéfakultě Ostravské univerzity. Pedagogická praxe probíhá od 1.ročníku studia ve vnitřní návaznosti na výukupedagogiky pro primární vzdělávání. Charakteristika všech typů praxí v průběhu celého studia (např. hospitačníasistentská praxe, projektová praxe atd.).vzdělávání učitelů ; student učitelství ; výuka ; pedagogika ; alternativa ; základní škola ; pedagogická fakulta ;pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/59299

Problémy praktické přípravy učitelů obecných a měšťanských škol v období 1.republiky / [ ] /Josef Valenta — czeIn: Pedagogika — [CZ] — Roč. 40, č.3 (1990), s.287-298.
Dvoukolejnost školské soustavy za 1.republiky se promítla i do dvoukolejnosti učitelské přípravy. Od r.1849 jemožno sledovat vývoj modelu přípravy středoškolských profesorů na univerzitách, od r.1869 přípravu učitelůobecných a měšťanských škol na učitelských ústavech. V obou systémech existovala svébytná řešení vztahuteorie a praxe a fungovala odlišná pojetí praktické přípravy učitelů.vzdělávání učitelů ; dějiny ; vysokoškolské vzdělání ; dějiny školství ; koncepce ; pedagogická praxe ;Československo ; učitelský ústav
http://katalog.npmk.cz/documents/8708

Professional Learning of Student Teachers and Its Support During Clinical Practice(Humanistic and Neo-humanistic Trends in Action) / [ Profesionální vzdělávání studentů učitelstvía jeho podpora v době klinické praxe (Humanistické a neo-humanistické trendy v akci) ] / MichaelaPíšová, Klára Kostková — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 24In: New educational review / —
ISSN 1732-6729 — Roč. 2011, č. 1 (2011), s. [295]-307.
Článek je zaměřen na pregraduální vzdělávání učitelů, konkrétně na jeho fáze, které ještě nejsou v českémkontextu dostatečně ověřené. Jedná se o ty na pracovišti odborného vzdělávání a jeho podpory (klinická praxe,stáž apod.), a o fázi reflexe. Pozornost je věnována formám podpory budoucích učitelů poskytované klíčovýmiprostředníky odborného rozvoje, jejich roli, strategiím a postupům, přijatým ze vztahu se studenty učitelství,stejně jako operacionalizaci ve formě specifických intervenčních typů.vzdělávání učitelů ; odborný výcvik ; pedagogická praxe ; pracoviště ; zkušenost ; pedagogické povolání ;strategie učení ; role učitele ; student učitelství ; praxe ; uvádějící učitel ; poradce ; Česká republika ; pregraduálnípříprava
http://katalog.npmk.cz/documents/372210

Východiska vzdělávání učitelů primárních škol / [ A starting point for the education of primaryschool teachers ] / Vladimíra Spilková — cze — Lit.10In: Pedagogika — [CZ] — Roč. 46, č.2 (1996), s.135-146.
Proměny učitelské profese a přípravy na ni v kontextu transformace celého školského systému. Základníproblémy v přípravě učitelů primárních škol. Kritika studia učitelství pro 1.stupeň ZŠ z pohledu studentů. Návrhyzměn v koncepci studia učitelství pro primární školu. Průběžný praktický výcvik po celou dobu studia.vzdělávání učitelů ; pedagogické povolání ; základní škola ; první stupeň ; student učitelství ; pedagogická praxe ;Česká republika
http://katalog.npmk.cz/documents/43226

Vzdělávání budoucích pedagogů chybí jednotný systém / [ Education of future teachers lacks aunified system ] / Romana Slaninová — czeIn: Týdeník školství —
ISSN 1210-8316 — Roč. 24, č. 38 (2016), s. 3.
Poznatky plynoucí z jednání druhého ročníku konference Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu.Upozornění na roztříštěnost současného vysokoškolského vzdělávání učitelů. Chybí propojení teoretickýchznalostí a praktických zkušeností, nedostatečně jsou rozvíjeny dovednosti v oblasti pedagogické komunikace,mladí učitelé potřebují umět navázat vztah se svými žáky a jejich rodiči. Dle ministryně školství se počítá snavýšením pedagogické praxe a vytvořením sítě páteřních fakultních škol.vzdělávání učitelů ; nedostatek ; pedagogická praxe ; rozvíjení schopností ; pedagogická komunikace ; vztahučitel-žák ; vztah rodiče-učitel ; cvičná škola ; konference ; Česká republika
http://katalog.npmk.cz/documents/454671