Rešerše Pregraduální pedagogické praxe

Rešerše – monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual’nyje voprosy vuzovskojpodgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov: 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém regionu / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda] — Vyd. 1.Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009 — 352 s. — cze, cze eng, cze eng rus, czeeng rus slo
ISBN 978-80-7414-193-5 (Univerzita J.E. Purkyně
Sign.: II 107707V1
vzdělávání učitelů ; vysokoškolské studium ; pedagogické povolání ; vyučující personál
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=273092

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol = The topical trends in theundergraduate preparation of the natural science teachers of the primary and secondary schools / JanaŠkrabánková — 1. vyd.Brno : Masarykova univerzita, 2008 — 67 s. — cze
ISBN 978-80-210-4544-6 (brož.)
Sign.: TT 1601V1
vzdělávání učitelů ; přírodovědný předmět ; chemie ; výuka ; způsobilost ; profesní standardy učitelů ;studijní program ; základní škola ; střední škola ; vysoká škola ; Česko ; pregraduální příprava
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=243608

Bilingvní programy a jejich reflexe v přípravě učitelů cizích jazyků / Dagmar Švermová, Pavla NečasováPraha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 — 121 s. — cze
ISBN 978-80-7290-540-9
Sign.: II 115242V1
jazyková výuka ; bilingvismus ; dvojjazyčné vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací program ; Česko ;bilingvní výuka ; kurikulární reforma ; učitel cizích jazyků ; bilingvní gymnáziumBilingvismus a bilingvní výuka. Nástin historického vývoje bilingvní výuky. Popis konkrétních forembilingvní výuky realizovaných na území České republiky nebo ve spolupráci s ČR. Průzkum stavu reflexenové kurikulární reformy do výchovně-vzdělávacího procesu na bilingvních gymnáziích. Reflexe kurikulárníreformy do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464477

Boloňský proces a jeho dopady na strukturovaná studia učitelství / Stanislav Bendl, Hana Voňková, MichalZvírotský — Vyd. 1.Praha : Univerzita Karlova, 2013 — 191 s. — cze, cze eng, cze eng slo
ISBN 978-80-7290-703-8 (brož.)
Sign.: II 111878V1
vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vzdělávání učitelů ; pedagogické povolání ; postoj studenta ;Boloňský proces ; Česko
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427009

Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb Rukověť fakultního cvičného učitele : příručka pro fakultní cvičnéučitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ — 1. vyd.Brno: Paido, 1998 — 74 s. — cze
ISBN 80-85931-56-7
Sign.: V 20470
učitel ; student učitelství ; pedagogická praxe
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=114434

Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb Rukověť fakultního cvičného učitele : příručka pro fakultní cvičnéučitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ — 2. vyd. /Brno: Paido, 1999 — 93 s. — cze
ISBN 80-85931-73-7
Sign.: V 20938
student učitelství ; praxe ; základní škola ; příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=114435

Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb Rukověť fakultního učitele : příručka pro fakultní cvičné učitele aprofesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ — 1. vyd.Brno: Paido, 1998 — 74 s. — cze
ISBN 80-85931-56-7
Sign.: V 20573
student učitelství ; praxe ; základní škola ; příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=114436

Cíle, obsah a organizace pedagogických praxí ve studiu učitelství všeobecně vzdělávacíchpředmětů / ZdeňkaMikšíková — 1.vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 1989 — 87 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5097
pedagogická praxe ; organizace ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=115035

Cvičení z pedagogické praxe I : Dovednost sociálně komunikovat / Eva Vyskočilová — 2. přeprac. vyd.Praha: SPN – pedagogické nakladatelství 1981 — 93 s. — cze
Sign.: III 28897
pedagogická praxe ; sociální komunikace ; cvičení ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=116104

Cvičení z pedagogické praxe. Díl 1., (dovednost sociálně komunikovat) / Eva Vyskočilová — 1. vyd.Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1978 — 94 s. — cze
Sign.: III 26409/1
pedagogická praxe ; sociální komunikace ; cvičení ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=116101

Cvičení z pedagogické praxe. Díl 2., Tři kapitoly o rozvíjení mluvního projevu / Eva Vyskočilová, LibušeHavelková, Dagmar Novotná-Týmlová — 1. vyd.Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1981 — 90 s. — cze
Sign.: III 26409/2
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=116102

Cvičení z pedagogické praxe. Díl 3 / Eva Vyskočilová, Soňa Hermochová — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova, 1991 — 101 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5958V2
pedagogická praxe ; hra ; interakce ; cvičení ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=116103

Cviční učitelia / Marta Černotová a kol. — Vyd. 1.Prešov : Prešovská univerzita, 2010 — 111 s. — slo
ISBN 978-80-555-0154-3 (brož.)
Sign.: II 111759V1
vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; pedagogické nadání ; uvádějící učitel ; cvičný učitel
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=426364

Der Lehrerberuf in Europa : Praxis, Wahrnehmungen und politische Maßnahmen / EACEA, EurydiceBrüssel : Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, 2015 — 134 stran
ISBN 978-92-9201-884-9
Sign.: III 38319V1
pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; mobilita učitelů ; Evropa ; atraktivita
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450309

DidaEtika : opora pro studenty na souvislých pedagogických praxích a pro začínající učitele / Jan Řezníček,Martin RusekPraha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2014 — 57 s. — cze
ISBN 978-80-7290-794-6
Sign.: II 112774V1
pedagogická praxe ; začínající učitel ; pedagogická zkušenost ; vzdělávání učitelů
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=443417

Erste Schritte in die Unterrichtspraxis – Texte, Materialen, Berichte : Materialien zum ErasmusIntensivprogramm BRIDGES / Renate Seebauer (ed.) — 1. vyd.Brno: Paido, 2003 — 210 s. — ger
ISBN 80-7315-043-3
Sign.: III 35772
učitel ; vzdělávání ; pedagogická praxe
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=125642

Jak připravit učitele matematiky : a další texty : sborník celostátní konference, Praha, 23. až 25. září 2010 / J.Bečvář, M. Bečvářová, A. Slavík (ed.) — Vyd. 1.Praha : Matfyzpress – vydavatelství MFF UK, 2010 — 334 s. — cze
ISBN 978-80-7378-142-2 (brož.)
Sign.: II 108226V1
matematika ; učitel ; vzdělávání učitelů ; školská reforma ; předmětová didaktika
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=306518

Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů / Fred Korthagen … [et al. ; překlad PetrNajvar, Jiřina Najvarová] — 1. vyd.Brno : Paido, 2011 — 293 s. — cze
ISBN 978-80-7315-221-5 (brož.)
Sign.: II 109429V1
vzdělávání učitelů ; didaktika ; vzdělávací program ; teorie ; praxe ; realistické vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370970

K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově /Danuše Sztablová — 1. vyd.Ostrava: Ostravská univerzita, 1997 — 72 s. — cze
ISBN 80-7042-121-5 (brož.)
Sign.: T 8042
výtvarná výchova ; pedagogická praxe ; primární školy ; české učebnice ; vysoké školy
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=135964

K organizaci a cílům pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ / Zdeňka Mikšíková — 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 1987 — 63 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 3353
pedagogická praxe ; základní škola ; první stupeň ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=135994

Kapitoly z pedagogické praxe : textová studijní opora pro studující učitelství pro střední školy zemědělské,lesnické a příbuzné obory / Radmila Dytrtová, Anna Sandanusová — Vyd. 1.V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2004 — 100 s. — cze, cze slo
ISBN 80-213-1178-9 (brož.)
Sign.: T 8388V1
pedagogická praxe ; student učitelství ; příprava na vyučování ; vyučovací metoda ; forma výuky ; odbornýpředmět ; biologie ; střední zemědělská škola ; výukový software ; vysoká škola ; praktická cvičení
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=108773

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie : skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi /Stanislav Bendl, Anna Kucharská (ed.) a kol.V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008 — 237 s. — cze
ISBN 978-80-7290-366-5 (brož.)
Sign.: T 8638V1
pedagogika ; pedagogická psychologie ; škola ; učitel ; žák ; výuka ; pedagogická diagnostika ; školnípedagogika
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=274890

Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů : výzkumný záměr Učitelskáprofese v měnících se požadavcích na vzdělávání / Stanislav Bendl a kolektivV Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011 — 554 s. — cze
ISBN 978-80-7290-517-1
Sign.: II 113476V1
učitel ; profesní příprava ; odborné vzdělání ; pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ;cvičná škola ; klinická školaPředkládaná monografie přináší souhrnné výsledky řady empirických a teoretických výzkumů věnovanýchproblematice praktické přípravy budoucích učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448191

Klinický rok / procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora Michaela Píšová — Vyd. 1.Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 — 233 s. — cze, cze eng
ISBN 80-7194-744-X (brož.)

Sign.: II 110839V1
vzdělávání učitelů ; rozvoj ; pedagogické povolání ; učitelé základních škol ; profesní rozvoj ; pedeutologie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=417347

Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání : analýza nálezů českého pedagogického výzkumu(2001–2008) / Tomáš Janík a kol. — 1. vyd.Brno : Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2009 — 72 s. — cze
ISBN 978-80-210-4771-6 (brož.)
Sign.: V 23237V1
pedagogický výzkum ; kurikulum ; klima školy ; výuka ; vzdělávání učitelů ; 2001-2008
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=426137

Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe / Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková — 1. vyd.Brno : Masarykova univerzita, 2011 — 141 s. — cze
ISBN 978-80-210-5497-4 (brož.)
Sign.: III 37142V1
vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; speciální pedagogika ; pedagogická fakulta ; Masarykova univerzita.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371266

Mezinárodní šetření TALIS 2013. Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky /Jana Cachová, Jana Coufalová, Alena Hošpesová, Magdalena Krátká, Naďa Vondrová — První vydáníPraha : Česká školní inspekce, 2015 — 59 stran
ISBN 978-80-88087-04-5
Sign.: III 38231V1
základní škola ; učitel ; vzdělávání učitelů ; matematika ; Teaching and Learning International Survey ; Česko; pedagogická evaluace ; 2011-2020 ; 2015
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448997

Model pedagogické praxe jako součást studia psychopedie v přípravě učitelů a vychovatelů / Marie Černá …/akol./ — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova 1981 — 90 s. — cze
Sign.: III 29537V6
pedagogická praxe ; speciální školství ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=148061

Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě : přístupy k tvořivosti v učitelském povolání / kolektiv autorů ;[editoři Jiří Bezděk, Jarmila Honzíková] — 1. vyd.Plzeň : Západočeská univerzita, 2014 — 266 s. — cze
ISBN 978-80-261-0428-5
Sign.: II 112921V1
vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; pedagogická praxe ; profesní příprava ; tvořivost ; Západočeskáuniverzita. ; profesní kompetenceJednotliví autoři této odborné publikace se zaměřili na motivaci k tvořivosti v oborech, které jsou stěžejní propedagogické fakulty. Čtenář zde nalezne i konkrétní ukázky motivace k tvořivosti nejen v humanitních a vexpresivních oborech, ale také v oborech lingvistických a přírodovědných. Publikace je uceleným pohledemna problematiku tvořivosti v učitelských oborech, pohledem na to, jak k tvořivosti motivovat a co lze vjednotlivých oborech považovat za tvořivý počin.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=444721

Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů / Tomáš Janík a kol. ; [překlad PetrKnecht (text Ulricha Kattmanna)]Brno : Paido, 2009 — 148 s. — cze
ISBN 978-80-7315-176-8 (brož.)
Sign.: II 106742V1
didaktika ; znalost ; obsah výuky ; vzdělávání učitelů ; student učitelství ; didaktická analýzaModel učitelského vzdělávání založený na didaktických znalostech obsahu je vstřícně přijímán zejména voborových didaktikách. Společným jmenovatelem kapitol zařazených v této monografii je snaha formulovatteoretická východiska pro praktické aktivity směřující k rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucíchučitelů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=247443

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků / Julius Sekera (ed.) — Vyd. 1.Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 — 131 s. — cze, cze slo
ISBN 978-80-7464-203-6 (brož.)
Sign.: II 110437V1
vyučující personál ; vzdělávání učitelů ; sociální pedagogika ; psychoterapie ; odborné vzdělání ;experiencionalita ; psychosociální aspektyZáměrem publikace bylo především zamyšlení nad aktuálností prvků psychoterapie a možnostmi jejichvyužití v pedagogické práci. Jelikož na textu participují převážně pracovníci katedry sociální pedagogikyPedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, nit našich úvah začínám mým pokusem prozkoumatsociální pedagogiku jako pedagogickou disciplínu i jako praktický obor.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406240

Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů / Odpovědný redaktor Renata Šulcová — 1. vyd.Praha: Karolinum (nakladatelství) 1998 — 216 s. — cze
ISBN 80-7184-658-9
Sign.: II 99960
přírodovědný předmět ; učitel ; vzdělávání ; přednáška
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=151825

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově / Pavel Tilinger a kolektiv — 2. vyd.Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 — 113 s. — cze
ISBN 978-80-246-2795-3
Sign.: T 8859V1
sport ; tělesná výchova ; odborná praxe ; pedagogická praxe ; studium
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=442654

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? / Tomáš Janík a kol. ; [s příspěvky PavlaBrebery … et al.] ; [překlady Richard Rothenhagen, Petr Najvar]Brno: Paido, 2007 — 123 s. — cze
ISBN 978-80-7315-139-3 (brož.)
Sign.: II 105774V1
didaktika ; znalost ; učitel ; vzdělávání učitelů ; kurikulum ; obsah výuky ; profesionalizace
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=209207

Pedagogická prax študentov / Andrej Bondar ; Z ukraj. orig. prel. Juraj Vaňko — 1. vyd.Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1976 — 248 s. — slo
Sign.: II 73207
pedagogická praxe ; student ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155874

Pedagogická prax v príprave učiteľov 1. stupňa základnej školy / Ján Varga — 1. vyd.Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1991 — 47 s — cze
ISBN 80-7097-128-2
Sign.: T 6236
pedagogická praxe ; základní škola ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155875

Pedagogická praxe 2 : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru Učitelství pro 1. stupeňZŠ / Alena Nelešovská, Jana Svobodová — 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 — 146 s. — cze
ISBN 80-244-1235-7 (brož.)
Sign.: T 8212/2V1
pedagogická praxe ; student učitelství ; základní škola ; první stupeň
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=202728

Pedagogická praxe : sborník příspěvků z III. celostátní konference Praha 22.ledna 2003 / Editor KarolinaMarková — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova 2003 — 183 s. — cze
ISBN 80-7290-105-2
Sign.: II 102883
pedagogická praxe
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155877

Pedagogická praxe : [metodické pokyny / editor Josef Kepka ; autoři Gabriela Klečková … et al.] — Vyd. 1.Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 — 152 s. — cze, cze eng, cze eng fre, cze eng fre ger, cze eng fre ger rus
ISBN 978-80-7043-590-8
Sign.: II 113950V1
vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; základní škola ; střední škola ; profesní příprava ; Česko
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450715

Pedagogická praxe : Praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro I.st. ZŠ /Alena Nelešovská, Jana Svobodová — 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 2000 — 116 s. — cze
ISBN 80-244-0171-1
Sign.: T 8212
pedagogická praxe ; příručka ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155876

Pedagogická praxe na vysokých školách : sborník vystoupení účastníků celostátního semináře k realizacipedagogických praxí na fakultních školáchČeské Budějovice: Ostravská univerzita. 1989 — 105 s. — cze
Sign.: II 92243
pedagogická praxe ; vysoká škola ; konference ; publikace
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155878

Pedagogická praxe pro studenty : alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky / Robert Čapek — 1.vyd.Hradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2002 — 107 s. — cze
ISBN 80-7041-808-7
Sign.: TT 1217
pedagogická praxe ; výuka ; alternativní škola ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155880

Pedagogická praxe pro studenty : od hospitace k souvislé praxi / Robert Čapek — 1. vyd.Hradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2001 — 133 s. — cze
ISBN 80-7041-412-X
Sign.: TT 1201
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155881

Pedagogická praxe ve studiu učitelství 1. stupně základní školy : příručka pro pedagogické fakulty / JosefMrhač — 1. vyd.Praha: SPN – pedagogické nakladatelství 1988 — 187 s. — cze
Sign.: II 90314
pedagogické povolání ; pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155884

Pedagogická praxe ve studiu učitelství pro ŠMVZP / D. Holoušová — 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 1990 — 169 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5485
pedagogická praxe ; zvláštní škola ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155885

Pedagogická praxe ve studiu učitelství pro ŠMVZP / Drahomíra Holoušová — 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 1991 — 169 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5756
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=155886

Pedagogický sešit 1 : pro 1. až 3. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ / Iva Bartošová — 2.,upravené vyd.Hradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2005 — 97 s. — cze
ISBN 80-7041-918-0
Sign.: T 8371/1
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=156121

Pedagogický sešit 1 : pro 1. a 2. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ / Marta Faberová, IvaBartošová, Vladimír Václavík — 1. vyd.Hradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2002 — 79 s. — cze
ISBN 80-7041-988-1
Sign.: T 8259
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=156120

Pedagogický sešit 2 : pro 3. až 5. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ / Iva Bartošová, MartaFaberová, Vladimír VáclavíkHradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2004 — 76 s. — cze
ISBN 80-7041-258-5
Sign.: T 8371/2
pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=156122

Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy = Pregradualprepare of teachers at primary and pre-primary school in the context of the curricular reform : vybranékapitoly / Eva Šmelová, Martina Fasnerová (eds.) — 1. vyd.Olomouc : Univerzita Palackého, 2011 — 295 s. — cze, cze pol, cze pol slo
ISBN 978-80-244-2775-1 (brož.)
Sign.: II 110378V1
vzdělávání učitelů ; kurikulum ; reforma ; školská politika ; pedagogická dovednost ; vztah učitel-žák ;interaktivní tabule ; pregraduální příprava ; primární vzdělávání ; preprimární vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405577

Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century : lessons from around the world /OECD ; [edited by Andreas Schleicher]Paris : Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, c2012 — 107 s. — eng
ISBN 978-92-64-17421-4
Sign.: III 37734V1
výuka ; vyučovací metoda ; pedagogická dovednost ; pedagogická zkušenost ; pedagogické povolání ;vzdělávání učitelů ; Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ; pedagogická evaluace
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433616

Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě / Vladimíra Spilková — 1.vyd.Praha: Univerzita Karlova 1997 — 121 s. — cze
ISBN 80-86039-41-2 (brož.)
Sign.: TT 910
primární školy ; učitelé ; vzdělávání ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=162137

Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu / Pavel Tilinger, vedoucí autorského kolektivu… [et al.] — 1. vyd.Praha: Karolinum (nakladatelství) 2006 — 104 s. — cze
ISBN 80-246-1241-0 (brož.)
Sign.: T 8433V1
tělesná výchova ; sport ; pedagogická praxe ; vysoká škola ; Univerzita Karlova
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=207644

Příprava učitelů a hodnocení její kvality v Belgii / Anna Tomková[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016 — 110 stran — cze
ISBN 978-80-7290-871-4
Sign.: II 114221V1
učitel ; profesní příprava ; způsobilost ; kvalita vzdělání ; kvalita vyučování ; základní škola ; studijníprogram ; Belgie ; Valonsko (Belgie) ; SWOT analýzaV předkládané publikaci je představena aktuální problematika přípravy budoucích učitelů primárních škol vefrankofonní části Belgie. Charakter, silné i slabé stránky současného stavu této přípravy a její proměny.Reforma přípravy učitelů. Vize kvalitního učitele a kvalitní učitelské přípravy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453088

Příprava učitelů a perspektiva české vzdělanosti : Příspěvky z veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu,kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky / K vydání připravili: FrantišekMezihorák, Milan Kořínek — 1. vyd.Olomouc: František Mezihorák, Milan Hořínek, 2001 — 52 s. — cze
ISBN 80-7182-128-4
Sign.: V 21284
učitelé ; vzdělávání ; vzdělanost ; perspektivy
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=164495

Příprava učitelů primárního vzdělávání : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : 7.dubna 2005, Hradec Králové / [editorka Iva Bartošová] — Vyd. 1.Hradec Králové: Gaudeamus (nakladatelství), 2005 — 234 s. — cze, cze slo
ISBN 80-7041-199-6 (brož.)
Sign.: II 104729V1
student učitelství ; vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; vzdělávací program ; pedagogická praxe ; prvnístupeň ; učitel ; primární vzdělávání ; rámcový vzdělávací program
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=108406

Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání = Initial teacher training in context of European education/ [editoři Anna Sandanusová, Barbora Matejovičová, Radmila Dytrtová]Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2008 — 181 s. — cze, cze eng,cze eng slo
ISBN 978-80-213-1907-3 (v knize neuvedeno
Sign.: II 107026V1
pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; pedagogická praxe
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=265355

Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích / Miroslava Váňová — 1. vyd.Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997 — 68 s. — cze
ISBN 80-211-0244-6 (brož.)
Sign.: V 20255
Evropa ; učitelé ; vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=164501

Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? : Pregraduální a postgraduální příprava učitelů — 1.vyd.Olomouc: Univerzita Palackého, 1998 — 306 s. — cze
ISBN 80-7067-871-2 (brož.)
Sign.: III 35073
učitel ; vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=164180

Příručka pro fakultní cvičné učitele, aneb, Jak vést pedagogické praxe studentů učitelství 1. stupně základníškoly / Hana Filová a kol. — 1. vyd.Brno : Masarykova univerzita, 2013 — 92 s. — cze
ISBN 978-80-210-6619-9
Sign.: V 23356V1
pedagogická praxe ; vzdělávání učitelů ; první stupeň ; základní škola ; cvičný učitel
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=433479

Quality assurance in teacher education in EuropeBrussels: Eurydice, 2006 — 92 s. — eng
ISBN 92-894-8627-9 (brož.)
Sign.: VI 9768V1
vzdělávání učitelů ; kvalita ; hodnocení ; ukazatel ; Evropa
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=203296

Réformes éducatives en Europe centrale et orientale – bilan et processus : Prague (République tcheque), 4-7octobre 1995 / rapport du symposium par Ladislav Cerych[Strasbourg] : Rada Evropy c2008 — 66 s. — fre
ISBN (Brož.)
Sign.: V 22519V1
školství ; školská reforma ; školská politika ; systém výchovy a vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; program ;Evropa střední a východní
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=245657

Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu : Výzkumný záměr. Výstupy řešení zarok 2001. 2. díl: Metody a výsledky empirických výzkumů / Redakce: Vladimíra Spilková, JaroslavaVašutová — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova, 2002 — 251 s. — cze
ISBN 80-7290-090-0
Sign.: II 102569/2
základní vzdělávání ; rozvoj ; empirické výzkumy ; vzdělávání učitelů
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=167909

Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Výzkumný záměr : úvodníteoreticko-analytická studie / Redakce: Eliška Walterová — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova 2000 — 215 s. — cze
ISBN 80-7290-034-X
Sign.: II 101424
národní vzdělanost ; rozvoj ; studie ; učitelé ; vzdělávání
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=167907

Současné proměny vzdělávání učitelů / Vladimíra Spilková a kol.Brno: Paido, 2004 — 271 s. — cze
ISBN 80-7315-081-6
Sign.: II 104002
učitel ; vzdělávání ; zpráva
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=173185

Spojení teorie a praxe v pedagogickém studiu inženýrů : Pedagogický seminář k 15.výročí vznikukatedry.13.5.1982Brno: Katedra pedagogiky Vysokého učení technického, 1982 — 95 s. — cze
ISBN (brož.)
Sign.: I 31597
inženýr ; vzdělávání učitelů
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=173961

Struktura i soderženije obščepedagogičeskoj podgotovki studentov pedagogičeskich institutov : Sborniknaučnych trudovMoskva: Moskovskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut 1984 — 73 s. — rus
ISBN (brož.)
Sign.: V 17040
student ; pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=176144

Teacher Education : Dilemmas and Prospects / Edited by Elwyn Thomas — 1st ed.London: Kogan Page (firma) 2002 — 268 s. — eng
ISBN 0-7494-3574-7
Sign.: II 104273
vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; 2002
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=178402

Teacher education in Europe – achievements, trends and prospects : 4th Prague Fofum (Czech Republic),21-23 November 2005[Strasbourg] : Rada Evropy c2006 — 112 s. — eng
ISBN (Brož.)
Sign.: II 106645V1
vzdělávání učitelů ; odborné vzdělání ; školská reforma ; směr ; školská politika ; řízení ; Evropa
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=245659

Teacher training and innovation in the school : International conference. Sv. 2.Pécs: Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs, Maďarsko), 1988 — 188-357 s. — eng
Sign.: I 31264/2
vzdělávání učitelů ; konference
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=178415

Učit se být učitelem : k vybraným problémům učitelského vzdělávání / Martin Strouhal (ed.) — První vydáníPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016 — 170 stran — cze
ISBN 978-80-246-3465-4
Sign.: II 114525V1
pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; vysokoškolské studium ; profesní příprava ; pedagogická praxe ;způsobilost ; vztah učitel-student ; výzkum ; analýza ; teorie ; praxe ; reflexe ; role modeluOtázky učitelské profese a učitelského vzdělávání v kontextu filosofie a sociologie výchovy, vysokoškolskédidaktiky, osobnostně-sociálního rozvoje i samostatné pedeutologie.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=455837

Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe : Sborník referátů z 2. konference České asociacepedagogického výzkumu / Red. V. Cedrychová — 1. vyd.Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1994 — 290 s. — cze
ISBN 80-901670-0-4 (brož.)
Sign.: TT 698
učitel ; vzdělávání ; pedagogická praxe ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=183802

Učitel : příprava na profesi / Radmila Dytrtová, Marie Krhutová — Vyd. 1.Praha : Grada, 2009 — 121 s. — cze
ISBN 978-80-247-2863-6 (brož.)
Sign.: II 108172V1
pedagogické povolání ; vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; profesní příprava ; pedagogickákomunikace ; učitelSoučasná teorie a výzkum v oblasti pedagogiky a školství se stále více a více zaměřuje na profesionalizacivzdělávání. Autorky se zaměřily zejména na pedagogickou přípravu na profesi učitele. Důraz kladou nakomunikativní dovednosti, mluvený projev, vyučovací jazyk a zásady správné výslovnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=276091

Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století / Redakce: Vladimíra Spilková, HelenaHejlová — 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova 1999 — 319 s. — cze
ISBN 80-86039-76-5
Sign.: TT 1018
základní škola ; učitel ; vysokoškolské studium
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=184356

Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu / Tomáš Janík, Marcela MikováBrno: Paido, 2006 — 154 s. — cze
ISBN 80-7315-127-8 (brož.)
Sign.: II 105032V1
pedagogický výzkum ; videozáznam ; analýza ; výuka ; vzdělávání učitelů ; metodologie ; videostudie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=203571

Vybrané problémy učitelské profese : aktuální analýza / Petr Urbánek — Vyd. 1.Liberec: Technická univerzita, 2005 — 229 s. — cze
ISBN 80-7083-942-2 (brož.)
Sign.: II 105458V1
učitel ; pedagogické povolání ; společnost ; sociální postavení ; vzdělávání učitelů ; absolvent ; analýza ;problém ; učitelská profese
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=206471

Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě studentů učitelství / Hana Kantorková ; Obálka a graf.úprava Zdeněk Jelínek — 1. vyd.Praha : SPN, 1990 — 208 s.
ISBN (Brož.)
Sign.: II 56532/70

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=430321

Vzděláváme budoucí učitele : nové přístupy k pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství /Jaroslava Vašutová a kol. — Vyd. 1.Praha : Portál, 2008 — 205 s. — cze
ISBN 978-80-7367-405-2 (brož.)
Sign.: II 110413V1
vzdělávání učitelů ; vzdělávací projekt ; pedagogika ; psychologie ; student učitelství ; ČeskoKniha zhodnocuje výsledky snažení vzdělavatelů učitelů z pedagogických fakult zapojených v projektuZkvalitnění pedagogicko psychologické přípravy budoucích učitelů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405956

Zajišťování kvality vzdělávání učitelů v Evropě / Eurydice ; [překlad Ústav pro informace ve vzdělávání]Brussels: Eurydice, 2006 — 92 s. — cze
ISBN 92-79-01931-7 (brož.)
Sign.: VI 9934V1
vzdělávání učitelů ; kvalita vzdělání ; srovnávací analýza ; reforma ; učitel ; hodnocení ; akreditace ;kvalifikace ; Evropa ; odborná příprava
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=209847

Základy vysokoškolské didaktiky / Iveta Bednaříková — 1. vydáníOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 — 106 stran
ISBN 978-80-244-4818-3
Sign.: III 38553V1
vysokoškolské studium ; metodika ; didaktika ; vysokoškolský pedagog ; seminář ; cvičení ; konzultace ;praxe ; vysoká škola ; samostudiumVysokoškolská výuka a její specifika. Vysokoškolský učitel a zvláštnosti jeho profese. Výukové cíle. Metodyvýuky. Vysokoškolská přednáška. Vysokoškolský seminář. Vysokoškolské cvičení. Konzultace.Samostudium.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&det