Rešerše Reflexe, hodnocení, zkušenosti studentů

Rešerše – Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského

A Reflective Account of a Working Fortnight in Bulgaria with 12 Post-graduate StudentTeachers of English and Geography / [ Reflexivní zpráva o 14 denní práci v Bulharsku s 12postgraduálními studenty učitelství angličtiny a zeměpisu ] / David Stevens — eng — lit.11 In: Journal of Education for Teaching — [GB] — Roč. 26, č.1 (2000), s.45-54.
Popis a analýza zkušeností ze čtrnáctidenního pobytu a práce 12 britských studentů učitelství, obor angličtina azeměpis, v Bulharsku v rámci projektu financovaného organizací British Council v létě 1998. Přínosy v podobělepšího pochopení odlišných prostředí, kultur a disciplín.studijní cesta ; student učitelství ; zeměpis ; angličtina ; zahraničí ; kulturní pluralismus ; zkušenost ; analýza ;pedagogická praxe ; Velká Británie ; Bulharsko
http://katalog.npmk.cz/documents/67957

An evaluation of an alternative placement experience for students undertaking primary initialteacher training / [ Hodnocení alternativního školního prostředí a zkušenosti z něj u studentůučitelství v základní části studia ] / Margaret Sangster, Michael Green — eng — Obsahujebibliografické odkazy In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 38, č. 4 (2012), s. [469]-482.
Výzkum na vzorku studentů učitelství na universitě v Canterbury ve Velké Británii, který sledoval, jak si budoucíučitelé v běžných základních školách povedou v jiném prostředí, než pro které jsou vzděláváni. Mohli vybírat zmateřských či odborných škol, z exkurzí do terénu apod., vždy tak, aby prožili nejméně 90 hodin v prostředí, kdese vyučuje každý den. Studie se zaměřila na humanistický přístup “důvěry v lidskou zkušenost, zejména přivytváření něčeho smysluplného”. Článek přináší příklady, kdy studenti hovoří o tom, co jim tato “stáž” dala a codůležitého si s sebou odnesou pro výuku v běžné škole.student učitelství ; pedagogická praxe ; alternativa ; působení ; zkušenost ; univerzita ; výzkum ; Velká Británie
http://katalog.npmk.cz/documents/403586

Co nám ukázala studentská sebereflexe po praxi / [ What students’ self-reflection after practiceshowed us ] / Václav Klapal — cze — lit.7 In: Pedagogická orientace — [CZ] — , č.4 (1997), s.64-68.
Několik příkladů výkladu pojmu sebereflexe, reflexivní vyučování a reflexivní učitel (ten, který hodnotí metodysvé práce v hodině, porovnává plánované a dosažené výsledky atd.). Sebereflexe jako uvědomování si svýchprožitků, pozorování sebe sama, analýza a syntéza získaných poznatků. Výsledky dotazníkového šetření studentůPedF UP v Olomouci, které získal v průběhu a po skončení jejich souvislé předmětové pedagogické praxe.Analýza získaných poznatků, shrnutí a využití výsledků.vzdělávání učitelů ; vysokoškolské studium ; sebepozorování ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ; výzkum ;pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/55664

Characteristics of Reflective Thought During the Student Teaching Experience / [ Charakteristikyreflexívneho myslenia počas pedagogickej praxe študentov učiteľstva ] / Sunya T. Collier — eng — Lit. In: Journal of Teacher Education — [US] — Roč. 50, č.3 (1999), s.173-181.
Reflexivita učiteľa znamená premýšľanie nad nápadmi, poznatkami, problémami a pod., skúmanie vlastnýchskúseností a vedomostí. Umožňuje učiteľom riadiť svoje aktivity s prezieravosťou a plánovať svoje ciele. Budúciučitelia si vytvárajú obraz o vyučovaní a osvojujú si rolu učiteľa počas pedagogickej praxe, pri čom môže byťreflexia veľmi užitočná. Autorka prináša kvalitatívny výskum zaoberajúci sa reflexívnym charakterom práceštudentov počas ich praxe. Základom výskumu a reflexií študentov sa stali časopisy, rozhovory, konferencie opozorovaniach študentov a skupinové semináre. Popisuje metodológiu, prezentuje a rozoberá výsledky vybranýchprípadových štúdií.vzdělávání učitelů ; student učitelství ; usuzování ; myšlení ; výzkum ; zpětná vazba ; případová studie ;pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/63978

Intrinsic Factors Affecting Overseas Student Teaching / [ Domorodé faktory ovlivňujícípedagogickou praxi studentů učitelství na zahraničních stážích ] / Michael W. Firmin, Brenda B.MacKay, Ruth L. Firmin — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 28 In: Education —
ISSN 0013-1172 [US] — Roč. 128, č. 1 (2007/2008), s. 138-147.
Studie na vzorku studentů učitelství ze středozápadní univerzity v USA, kteří cestovali do zámoří na stáž. Cílembylo poznat život lidí, jejichž zástupci mohou později být jejich žáky. Zkušenosti těchto studentů byly vesměskladné, nejdůležitější z nich bylo poznání života odlišných kultur. Ukázky z výpovědí studentů (většinou dívek).student učitelství ; pedagogická praxe ; cizí země ; kulturní prostředí ; zkušenost ; studijní cesta ; Spojené státyamerické
http://katalog.npmk.cz/documents/209623

Language Teacher Observation and Reflective Diaries: An Alternate Perspective / [ Pozorováníučitelů jazyků a reflexivní deníky. Alternativní pohled ] / Carolyn Gascoigne Lally, Kari Veleba — eng –lit.15 In: Education — [US] — Roč. 121, č.1 (2000/01), s.106-113.
Představení několika systémů kategorií používaných při hodnocení výkonu studentů učitelství jazyků běhemjejich pedagogické praxe. Alternativní možnosti využití etnografických metod a deníku k sebepozorování areflexi. Popis, metody a výsledky amerického výzkumu, který mezi studenty učitelství jazyků prověřovalefektivitu využívání těchto alternativních metod sloužících k sebereflexi a sebezdokonalování (budoucího)učitele.student učitelství ; jazyková výuka ; měření výkonu ; sebepozorování ; sebehodnocení ; zpětná vazba ; výzkum ;školní etnografie ; pedagogická praxe ; Spojené státy americké
http://katalog.npmk.cz/documents/69280

Learning from School-based Teacher Training: possibilities and constraints for experiencedteachers / [ Poučení ze školní praxe studentů učitelství: možnosti a omezení zkušených učitelů ] /Stephen Carney — eng — Lit. In: Scandinavian Journal of Educational Research — [NO] — Roč. 47, č.4 (2003), s.413-429.
Výzkum prováděný na jedné velké škole ve Velké Británii během zavádění intenzivní školské reformy, kteráurčila významnější roli škol pro praxi budoucích učitelů. Zkušení učitelé i studenti učitelství se vyjádřili, ževzájemné pozorování práce ve škole bylo velmi inspirující a donutilo je zamyslet se nad stylem vlastníhopočínání ve třídě a vlastní identitou. Krátká zmínka o situaci v Dánsku.učitel ; pedagogické povolání ; student učitelství ; praktikant ; zkušenost ; učení praxí ; pedagogická praxe ;Velká Británie ; Dánsko
http://katalog.npmk.cz/documents/84573

Naděje pro české vzdělávání : z reflexivních esejů budoucí učitelky / [ Hope for Czech education :from reflective essays of a future teacher ] / Jana Hornová — cze In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 — Roč. 2011, č. 42 (2011), s. 12.
Poznatky nastávající učitelky z pedagogické praxe. Výuka čtení z knihy “Děti z Bullerbynu”. Děti četly popořadě,každý tři věty, v závěru jim učitelka nadiktovala známky za čtení. Srovnání moderních metod výuky v současnémstudiu učitelství s tímto způsobem výuky čtení. Autorka měla možnost srovnávat různé způsoby vedení hodin auvědomuje si, jakým způsobem učit chce a jakým ne.pedagogická praxe ; student učitelství ; vzdělávání učitelů ; základní škola ; první stupeň ; čtení ; vyučovacímetoda
http://katalog.npmk.cz/documents/317381

Observing Qualitative Changes in Psychosomatic Condition / [ Pozorování kvalitativních změn vpsychosomatických podmínkách ] / Milena Matějíčková, Josef Nota, Stanislav Suda — eng –Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: New educational review / —
ISSN 1732-6729 — Roč. 2011, č. 2 (2011), s. [147]-161.
Článek obsahuje výklad a hodnocení vlastních úvah studentů, kteří absolvovali psychosomatickou disciplínu -dialogické jednání s vnitřním partnerem. Autoři představují výsledky svého dlouhodobého pozorování aseznamují s aspekty, které ovlivňují proces tvorby reflexe a sebereflexe při získávání vlastních zkušenostístudentů, formulují závěry a doporučení vhodná pro výchovu budoucích učitelů (učitelství pro základní školy,střední školy, terciární výuku a pro profesní přípravu učitelů různých specializací) a pedagogickou praxi.pedagogický výzkum ; hodnocení výuky ; psychosomatika ; dialog ; sebehodnocení ; hodnocení ; zkušenost ;student ; studijní obor ; student učitelství ; základní škola ; střední škola ; postsekundární vzdělávání ; profesnípříprava ; specializace ; pedagogická praxe ; psychosomatické studium ; dialogické vyučování ; úvaha
http://katalog.npmk.cz/documents/402336

Pohled na pedagogické praxe / [ Look at educational practice ] / Alžběta Peutelschmiedová — cze In: Informatorium 3-8 — [CZ] — Roč. 10, č.8 (2003), s.7.
Zamyšlení nad přístupem studentů učitelství i pedagogů fakultních škol a zařízení k pedagogické praxi -nedostatečný zájem, pasivita apod. Příklad průběhu praxe, která je přínosem pro obě zúčastněné strany.vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; zpětná vazba ; hodnocení ; postoj studenta ; student učitelství ; pedagogickápraxe
http://katalog.npmk.cz/documents/85375

Poznatky ze studentské pedagogické praxe jako inspirace pro celoživotní vzdělávání učitelů /[ Experience from student teaching practice as inspiration for lifelong teacher education ] / SylvaNováková — cze — Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům —
ISSN 1210-0811 — Roč. 58, č. 1 (2014/2015), s. 38-42.
Několik poznatků z dlouhodobého sledování průběhu a hodnocení praxí budoucích učitelů francouzského jazykana Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Problémové oblasti a nedostatky. Závěry a doporučenívyplývající z hospitační činnosti, uplatnitelné v počátečním i dalším vzdělávání učitelů. Pozornost je věnovánataké přípravě budoucích učitelů na uvádění prvků interkulturní výchovy do jazykového vyučování a podmínkámefektivní pedagogické praxe studentů učitelství.pedagogická praxe ; student učitelství ; francouzština ; hospitace ; hodnocení ; hodnocení výuky ; multikulturnívýchova ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; celoživotní vzdělávání ; učitel
http://katalog.npmk.cz/documents/433696

Professional Development of Teachers and Student Teachers through Reflection on Practice /[ Profesionálny rast učiteľov a študentov učiteľstva cez reflexiu praxe ] / Vladimíra Spilková — eng –4lit. In: European Journal of Teacher Education — [GB] — Roč. 24, č.1 (2001), s.59-65.
Autorka sa venuje výchove profesionálnych učiteľov, zameriava sa na prepojenie teórie a praxe, nové formyspolupráce medzi fakultami a cvičnými školami a zavádzanie konštruktívneho prístupu v didaktike. Sebareflexiaa tvorba vlastnej koncepcie sú tiež dôležitým prvkom pre profesionálny rast študentov.vzdělávání učitelů ; učitel ; student učitelství ; cvičná škola ; didaktika ; kvalifikace ; vztahy mezi školami ;koncepce ; pedagogická praxe
http://katalog.npmk.cz/documents/76792

Projekty v primární škole / [ Projects in primary school ] / Anna Tomková, Jana Kargerová — cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník —
ISSN 1210-7786 [CZ] — Roč. 13, č. 8 (2005/2006), s. 9-10.
Realizace projektů vypracovaných studenty učitelství v rámci pedagogické praxe na fakultních základníchškolách. Sebereflexe zaměřená na zhodnocení silných a slabých stránek projektu, ohlas dětí a třídního učitele.projekt ; projektová metoda ; základní škola ; student učitelství ; pedagogická praxe ; sebehodnocení ; hodnocení
http://katalog.npmk.cz/documents/197274

Prospective teachers’ teaching experience : teacher learning through the use of video /[ Zkušenost budoucích učitelů s výukou : učitelské vzdělávání s využitím videa ] / AslihanOsmanoglu — eng — Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education —
ISSN 0013-1881 — Roč. 58, č. 1 (2016), s. 39-55.
Předložená studie zkoumala reflexe studentů učitelství z pedagogické praxe, kdy jejich výuka byla natáčena navideo. Jejím cílem bylo vytvořit vhodné prostředí pro profesní rozvoj, aby mohli studenti sledovat video výukysvé a svých vrstevníků, a tak si zlepšovat svou profesionální vizi. Vzorkem bylo více než 200 budoucích učitelůmatematiky v Turecku, kteří vyučovali v prvních až čtvrtých třídách základní školy. Průběh výzkumu, práce veskupinách, diskuze nad videi pořízenými během praxe. Studenti prokázali schopnost reflexe problémů efektivnívýuky i schopnost spojovat své teoretické znalosti se svou zkušeností z praxe. Tento způsob přípravy na učitelsképovolání má vhodný potentiál vytvářet slibné příležitosti pro výcvik budoucích učitelů.vzdělávání učitelů ; student učitelství ; pedagogická praxe ; učební prostředí ; videozáznam ; video ; zkušenost ;vzájemné učení mezi vrstevníky ; empirický výzkum ; Turecko ; reflexe ; efektivita výuky
http://katalog.npmk.cz/documents/450092

Reflective and Reflexive Practice in Initial Teacher Education: a critical case study / [ Reflexívnaprax vo vzdelávaní budúcich učiteľov: kritická štúdia prípadu ] / Brian Matthews, John Jessel — eng –Lit. In: Teaching in Higher Education — [GB] — Roč. 3, č.2 (1998), s.231-243.
Prístupy, ktoré boli prijaté, aby povzbudili študentov pre vzdelávanie za učiteľov na kurze PostgraduateCertificate of Education (Postgraduálny certifikát z výchovy a vzdelávania). Diskutujú o aplikáciách štúdie tohtoprípadu pre tých, ktorí pracujú vo vyššom vzdelávaní a na zlepšenie praxe vzdelávania učiteľov. Dôraz napotrebu reflexívnosti v učiteľskej praxi, pri štúdiu a v písomných prácach študentov. Identifikujú spôsoby,ktorými dôraz na reflexívnu prax viedol k väčšej efektívnosti a rozvoju schopností triedy.vzdělávání učitelů ; vysokoškolské studium ; postgraduální studium ; pedagogická praxe ; Velká Británie
http://katalog.npmk.cz/documents/60205

Reflective Journals: A Valuable Tool for Teacher Preparation / [ Reflektivní deník: cenná pomůckav přípravě učitelů ] / Carol Uline, Janell D. Wilson, Sheila Cordry — eng — lit.5 In: Education — [US] — Roč. 124, č.3 (2003/04), s.456-460.
Učitelská praxe je v USA součástí mnoha programů na vzdělávání budoucích učitelů. Studenti učitelství musejíodučit 85 hodin na druhém stupni či na střední škole, většinou po dvou dnech v týdnu. Význam reflektivníchdeníků – osobní zážitky a zkušenosti, diskuze na dané téma každého dne ve škole. Chování žáků, hospodaření sčasem a vedení třídy jako nejdůležitější zkušenosti z pedagogické praxe.student učitelství ; vzdělávání učitelů ; chování žáka ; zkušenost ; vztah učitel-žák ; pedagogická praxe ; Spojenéstáty americké
http://katalog.npmk.cz/documents/88841

Structuring effective practicum experiences for pre-service teachers / [ Jak strukturovat efektivnízkušenosti z pedagogické praxe studentů učitelství ] / Vanessa L. Wyss, Cathy J. Siebert, Karen A.Dowling — eng — Obsahuje bibliografické odkazy In: Education : (Chula Vista) —
ISSN 0013-1172, — Roč. 132, č. 3 (2011/2012), s. 600-606.
Pedagogická praxe jako důležitá součást studia učitelství. Existuje mnoho způsobů, jak mohou být studenti napraxi ve škole rozřazeni, avšak důležitější než struktura jejich rozřazení je získání zkušeností tak, aby postupněmohli přijmout vedoucí roli v řízení třídy. Článek předkládá studii dvou struktur rozřazení budoucích učitelů dopedagogické praxe, kde sami komentují, čím pro ně praxe byla přínosná.vzdělávání učitelů ; student učitelství ; pedagogická praxe ; práce ve třídě ; zkušenost ; Spojené státy americké ;struktura
http://katalog.npmk.cz/documents/406685

Teacher education as identity construction : insights from action research / [ Vzdělávání učitelůjako budování identity výsledky aktivního výzkumu ] / John Trent — eng — Obsahuje bibliografickéodkazy: 34 In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 36, č. 2 (2010), s. [153]-168.
Šest studentů z učitelského institutu v Hongkongu se zúčastnilo studie, která zahrnovala jejich vlastní výzkumzaměřený na zlepšení jejich pedagogické praxe. Po vypracování vlastních projektů výzkumu si studentiuvědomili, že je třeba více rozvíjet dovednosti a získávat více zkušeností, aby se sami mohli rozvíjet jako učitelé.Vlastní výzkum jim také pomohl při hledání identity v učitelském povolání, na které získali nový náhled.student učitelství ; vzdělávání učitelů ; pedagogická praxe ; projekt ; výzkum ; zkušenost ; pedagogickádovednost ; pedagogické povolání ; identita ; učitelský status ; role učitele ; rozvíjení schopností ; Hongkong
http://katalog.npmk.cz/documents/272593

Teaching practice in Initial Teacher Education : its impact on student teachers’ professional skillsand development / [ Pedagogická praxe v počátečním studiu učitelství její vliv na profesní dovednostia rozvoj studentů ] / Susana Caires, Leandro S. Almeida — eng — Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 [GB] — Roč. 31, č. 2 (2005), s. [111]-120.
Autoři zkoumali na vzorku 224 studentů učitelství jejich zkušenosti a vnímání své praxe a změn, ke kterým došlood jejího počátku do konce. V Portugalsku trvá povinná pedagogická praxe 1 rok. Nešlo jen o profesionálnírozvoj, ale i o profesní a institucionální socializaci, sociálně-emocionální aspekty a podporu ze strany kolegů.Tabulka výsledků výzkumu podle odpovědí studentů z dotazníku.student učitelství ; zkušenost ; profesní aspirace ; rozvíjení schopností ; pedagogická praxe ; Portugalsko
http://katalog.npmk.cz/documents/105352

The allegiance and experience of student literacy teachers in the post-compulsory educationcontext : competing communities of practice / [ Oddanost a zkušenost postgraduálních studentůučitelství v kontextu vzdělávání soutěžení praktických komunit ] / Rob Smith — eng — Obsahujebibliografické odkazy: 24 In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 36, č. 1 (2010), s. [5]-17.
Článek prezentuje nevelký výzkum na vzorku 15 postgraduálních studentů učitelství na téma “jak se ze studentastává učitel”. Vztah mezi kvalifikací poskytovanou na vysoké škole a zkušeností studentů z praktické výuky. Role”praktické komunity” (systém aktivit pro studenty, kteří podobně chápou svou roli učitele, a co tato role znamenápro jejich život či pro život jejich komunity). Důležitost filozofie a hodnot vyznávaných budoucím učitelem.Ukázky z odpovědí studentů.vzdělávání učitelů ; postgraduální student ; student učitelství ; kvalifikace ; pedagogická praxe ; zkušenost ;hodnota ; přechod ze školy do zaměstnání ; výzkum ; Velká Británie
http://katalog.npmk.cz/documents/271322

Učitelské praktikum / [ Teacher practice ] / Jana Kargerová — cze In: Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 [CZ] — Roč. 2005, č. 18 (2005), s. 31-33.
Obsah učitelského praktika – praxe v různých typech škol, seznámení s šíří dětské populace a individuálnímirozdíly mezi dětmi a poznávání různých pojetí vyučování. Reflexe studentek oboru učitelství pro 1. stupeňzákladní školy na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kladné hodnocení výuky – vyznačuje seklidným průběhem s logickou návazností, učitel vidí okamžitě dílčí výsledky žáků. Učitelovo respektování všechnázorů žáků.výuka ; základní škola ; student učitelství ; postoj studenta ; hodnocení výuky ; příprava na vyučování ;pedagogická praxe ; Čtením a psaním ke kritickému myšlení
http://katalog.npmk.cz/documents/105002

University – school partnerships : student teachers’ evaluations across nine partnerships in Israel /[ Partnerství mezi univerzitou a cvičnou školou : zhodnocení spolupráce studenty na devíti příkladechpartnerství ] / Ditza Maskit, Lily Orland-Barak — eng — Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy —
ISSN 0260-7476 — Roč. 41, č. 3 (2015), s. 285-306.
Prezentace studie, která se zaměřila na hodnocení pedagogické praxe studenty učitelství v kontextu partnerstvíjejich univerzit a fakultních škol, které proběhlo v Izraeli poprvé. Hlavní kurikulární prvky v devíti těchtopartnerstvích, zkušenosti studentů s učením se vyučovat, práce mentorů, hodnocení spolupráce, mezinárodnívýznam tohoto výzkumu.vysoká škola pedagogická ; cvičná škola ; vztahy mezi školami ; spolupráce ; student učitelství ; pedagogickápraxe ; hodnocení ; partnerství škol ; uvádějící učitel ; kurikulum ; Izrael
http://katalog.npmk.cz/documents/445564

V čem “selhávají” praktikující studenti učitelství? / [ In what respect do student teachers inteaching practice “fail”? ] / Ondřej Hník — cze In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách —
ISSN 1214-5823 — Roč. 2009, č. 34 (2009), s. 10-12.
Hodnocení pedagogické praxe studentů učitelství prvního stupně základní školy. Zaměření hodnocení na výukučeského jazyka a literatury. Studenti mají nedostatečnou znalost obsahu, nemají přiměřený cíl hodiny, scházípojítka mezi jednotlivými činnostmi. Častější volba jazykových než literárních cílů. Nedostatek sebereflexe avůle k inovaci, nedostatek pružnosti a vůle improvizovat. Studenti nejsou otevřeni diskusi, protože vyžadujemnožství energie a potřebné oborové i jiné znalosti.pedagogická praxe ; student učitelství ; hodnocení ; výuka ; čeština ; literatura ; cíl výuky ; nedostatek ; základníškola ; první stupeň
http://katalog.npmk.cz/documents/249701