Diagnostika řeči a komunikačních schopností prostřednictvím příběhu

1.část: dílčí činnosti

Bez sluníčka by na světě veselo nebylo…

Co o sluníčku víš?  Sluníčko je kulaté jako…(komunitní, asociační, diskusní kruh, po kruhu je posílán žlutý baret – prostor pro verbální vyjádření vlastní zkušenosti, názoru a hledání podobností s tvarem sluníčka)

Průzkum: komu je smutno bez sluníčka? (kontaktní hra s říkadlem)

Využití říkadla při hře ve dvojici:

„Je ti smutno bez sluníčka? Už jdu k tobě, zavři víčka.
Pohladím tě, pošimrám tě, ne že budeš spát.Dám ti radost ze srdíčka, můžeme si hrát.“
(děti se spolu chytí za ruce a společně poskakují v rytmu říkadla „Hopsasa hopsasa už se to natřásá, hopsasa, hopsasa, hopsasa hej…“) – rozklad slov na slabiky, zapamatování a reprodukce krátkého veršovaného textu, vnímání rytmu, vyjádření slova pohybem

Otázka: Kam se slunce schovalo? (hra s písničkou na melodii Kalamajka mik mik mik)

„Kam se slunce schovalo, to nám vědět nedalo, mraky a déšť nechalo, to nás pěkně naštvalo…
Slunce, prosím, vrať se k nám, kraťasy si přichystám, zasviť aspoň maličko, zahřej ztuhlé tělíčko…“
Reflexe: Co všechno si přichystám pro pěkné slunečné počasí, co budu dělat, co k tomu budu potřebovat? Děti odpovídají a pojmenovávají nejen oblečení, ale i věci kolem nás: kšiltovku, brýle, krém na opalování, plavky, kolo, koloběžku, peníze na zmrzlinu atd.
– verbální vyjádření, pojmenování vlastní zkušenosti, rozvíjení myšlenkových operací

Otázka + akce: Jak se dá vyrobit teplo?

Pohybové vyžití: tření a přikládání dlaní na tváře své i souseda – masírování dlaní, uvolnění ruky
Jak se dá zařídit hezký den na obloze? (hra s říkadlem, honička)
„Kůry můry ven, ať je krásný den. Klektáky, páráky, kančí kůže, ať mraky zalezou, kam který může.
Mraky spát, mraky spát, ať sluníčko může hřát!“
            – zafixování a reprodukce krátkého veršovaného textu, sledování výslovnosti jednotlivých hlásek, porozumění obsahu slova – co jsou to klektáky, páráky?
1. OBRÁZEK (vznikne více stránek do knížky): děti uhlem kreslí nebe plné nejrůznějších mraků, vytrhávají libovolné tvary ze zmačkaných novin, přilepí je na čtvrtku a hledají podobnosti mraku s nějakým zvířetem, objektem  či věcí (mrak jako hora, mamut, slon, kámen – popř. dokreslují tuží) – správné uchopení výtvarného materiálu, procvičování prstů a jemné motoriky, stimulace fantazie, čtení symbolu.

K čemu je na světě sluníčko? (rolová hra s říkadlem)

„Sluníčko, sluníčko, než louka rozkvete, prozraď nám, prosím tě, k čemu jsi na světě?“

Děti v roli sluníčka jednotlivě odpovídají na položenou otázku: např. abych svítilo, hřálo, aby bylo světlo, aby rostly kytičky, aby se děti mohly koupat atd. – řešení problémové otázky, verbalizace vlastního názoru, stavba smysluplné věty, sdílení a respektování názoru druhého atd.

Přivolávání sluníčka (pohybová improvizace s říkadly, ozvěnová hra)
„Volám tě, sluníčko, volám, volám tě k vysokým horám, volám tě, sluníčko, kde jsi? Vyjdi zas nad černé lesy…“

Prostřednictvím ozvěnové halekačky sledujeme výslovnost dlouhých vokálů a jednotlivých hlásek, správná artikulace, srozumitelnost řeči

2.část: práce s pohádkovým příběhem  SLUNÍČKO a JARNÍ ZDRAVENÍ (Jiří Kahoun)

Plánování v rámci TVP:
O ČEM to bude pro děti: CÍLE+VÝSTUPY
Jaký prostor k učení, hodnotám (sociálnu) a pro samostatnost dětí práce s příběhem nabízí nejen v oblasti čtenářské pregramotnosti -> cílem je zprostředkovávat dětem integrované vzdělávání
CO budeme s dětmi dělat: ČINNOSTI (tj. obsah vzdělávání àvzdělávací nabídka)

Realizace v praxi:

Inspirativní (nikoliv vyčerpávajícíJ)nabídka činností v podobě integrovaného bloku pro společnou hru s dětmi.
Jaro je tady a slunce nikde
Motivací jsou obrázky nebe plného mraků (viz výše uvedená výtvarná činnost)
Prostor pro opakování již známéhoKam se slunce schovalo? + přivolávání sluníčka
Sluníčko na obloze není, nehřeje, všichni na zemi se diví, např.: (pohybová improvizace)
Děti se proměňují v nespokojené, smutné, rozčilené  obyvatele Zeměkoule, kde sluníčko nesvítí, kde je bez něj smutno a mrzuto a rozehrávají v dílčích improvizacích s doprovodem textu:
Květiny (Co to je, co to je, mě to vůbec nehřejéééé), slepice (Kokodák, proč to tak), brouci, vrabci, vlaštovky atd., divili se i lidé, až z toho byli rozčílení (Propáníčka, projáníčka, pro ztracené korále, máme všichni namále…) – na zeměkouli je neveselo a rozčíleno

2. OBRÁZEK (má klidně více stránek): děti libovolnou technikou kreslí smutné, zamračené, rozčílené obyvatele zeměkoule, kde nesvítí sluníčko. Vystříháváme a vytváříme společnou koláž smutného života na zemi bez sluníčka na obloze.

– sledujeme správnou výslovnost, srozumitelnost textu, rozvíjení receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění), rozvíjení mimiky, gestiky i verbálního sdělení

Reflexe: Co by se stalo, kdyby slunce nesvítilo? Proč v létě svítí víc a v zimě méně? Taky jsi byl někdy rozčílený? Proč? Z čeho? Co rozčiluje nejvíc paní učitelku a co maminku?
– verbální vyjadřování vlastní myšlenky, úsudku, zkušenosti, rozvíjení vzájemného dialogu

Nejstarší vlaštovka svolává poradu za dřevěnou ohradu (hra v roli + improvizace)
Učitelky v roli vlaštovky svolává poradu všech zvířátek, ve zvířátka se proměňují děti: všichni se představí jménem, odpoví na otázku „K čemu potřebují sluníčko?“ – formulace odpovědi na otázku, rozvíjení samostatného slovního projevu na určité téma, naslouchání druhému

3. OBRÁZEK: opět společná koláž Porada s Vlaštovkou.

Porada, jak Uzdravit sluníčko (hra v roli + diskuze)
Děti v roli zvířátek navrhují, jak slunce Uzdravit.
Práce se slovem U-ZDRAVIT -> cílem je dojít k tomu, že budeme slunce tak dlouho zdravit, až se z toho zdravení uzdraví. – rozklad slova na slabiky, rozklad slova s ohledem na předponu, porozumění slovnímu humoru, společné řešení problému nemocného sluníčka

U-zdravování sluníčka  (hra v roli +improvizace)
Jedno dítě v roli sluníčka, ostatní v kruhu okolo zdraví sluníčko nejrůznějšími slušnými pozdravy. Slunce, protože je slušně vychované, na pozdrav odpovídá s tím, že se vždy otáčí za slovem k zdravícímu. Akce graduje (slunce začíná v lehu na břiše, končí běhající po obloze a zdravící všechny děti i zvířátka). Běhá, směje se, smějí se všichni s ním, pryč je nemoc i špatná nálada. Sluníčko se zase culí na celou oblohu – posilování zdvořilostních návyků, hlasitost mluveného slova, srozumitelnost verbálního projevu, rozvíjení základů dialogů – odpověď na podnět, zapojení dětí do hry včetně sólového verbálního projevu

Reflexe:

  • Co uzdravilo sluníčko? (zdravení). Z toho vyplyne, že raději se budeme každý den zdravit a naučíme to i maminky, pro jistotu, aby nikdo z nás nebyl nemocný
  • Co znamená CULÍ SE na celou oblohu? Jak by se to dalo říct jinak?
  • vymýšlení jednoduchých synonym, porozumění obsahu slova

4. OBRÁZEK: Slunce se culí na celou oblohu.

5. OBRÁZEK: Spokojené se culí celý svět: domy, stromy, květiny, hory, lidé, zvířátka…
Vytvoření obrázkové knížky (buď společné) nebo knížka každého dítěte
Na úvodní stránku se všichni podepíší jako autoři knížky, společně zkoušíme napsat slovo SLUNÍČKO. Knížky sešijeme a můžeme začít číst. Děti „čtou“ celý příběh z knížky a reprodukují prožitý příběh. – rozvíjení řečových schopností, receptivních i produktivních jazykových dovedností, popis situace, rozvíjení souvislého vyjadřování, výslovnost, intonace, práce s dechem.

Cíl pro pedagogy: objevovat další pohádkové i jiné příběhy vhodné pro rozvíjení všech gramotností dětí, včetně gramotnosti předčtenářské a naplňovat je vhodnými činnostmi při vzdělávání předškolních dětí.