Nadnárodní trendy v kurikulu školního vzdělávání a jejich působení v národním vzdělávacím systému

 

Registrační číslo:15-25137S

Řešitel: Dominik Dvořák

Abstrakt

V poslední době se ve světě projevuje nový zájem o problematiku kurikula. Objevují se nové typy dokumentů regulujících vzdělávání převážně na výstupu (obsahové a evaluační standardy). Především se však posouvají cíle vzdělávání od znalostí ke kompetencím či gramotnostem. Nově chápané cíle přesto potřebují řešit otázku výběru a strukturování vzdělávacích obsahů. Tyto trendy jsou známé, ale chybí jejich přesný popis a analýza. V rámci projektu budou shromážděny popisy významných kurikulárních inovací v systémech s rozličnou tradicí řízení vzdělávání a na základě nich zobecněny hlavní trendy. Shody a rozdíly českého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s těmito trendy budou interpretovány s využitím adekvátního teoretického rámce (nový institucionalismus, teorie systémů). Kromě toho práce přinese i metodologický příspěvek v podobě rozvoje nástrojů analýzy kurikula a aplikační výstupy pro vzdělávací politiku.