O projektu

Název  projektu:


Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie

číslo projektu: TL01000365


 • Hlavní řešitelka projektu: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 • Délka projektu: duben 2018 – březen 2021

Anotace projektu:
 • Výzkumná skupina katedry psychologie PedF UK (blíže http://www.eldel.cz) ukončila projekt GAČR, ve kterém byly vytvořeny a pilotovány diagnostické nástroje pro hodnocení gramotnostních dovedností.
 • Cílem projektu je realizovat standardizační studii, v rámci které by byly vytvořeny normy diagnostických nástrojů pro užití v praxiUživateli výsledků budou školní a poradenští pracovníci, pracující se žáky s gramotnostními problémy, což je v době inkluzivního vzdělávání jedno z nejdůležitějších témat. Nová testová baterie se může dále uplatnit i ve výzkumu a při výuce na VŠ.
 • Prostřednictvím projektu bude proveden výzkum k dokončení diagnostické baterie gramotnostních dovedností u žáků ZŠ, včetně žáků s riziky. Jednotlivé nástroje vznikly a byly pilotovány v projektu GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, nyní budou standardizovány. Jsou potřebné v praxi, ve školách i školských poradenských zařízeních, pro práci psychologů a speciálních pedagogů.
 • Nová testová baterie se vyrovnává se s limity současné psychodiagnostiky: vzniknou aktuální normy, záběr nových testů je širší, než bývá u nás pojímáno.V jedné baterii budou nástroje pro hodnocení gramotnosti ve všech jeho rovinách: testy fonologie a jazykových předpokladů pro čtení,testy dekódování, testy porozumění (naslouchání, čtení hlasité i tiché), sebehodnocení čtení, dotazníky (pro rodiče i školu).
 • Výzkumný vzorek pro standardizaci testové baterie je min. 200 respondentů v každé věkové kohortě (1. – 5. ročník ZŠ).

Publicita projektu:

 • Prezentace testové baterie na konferenci Čtu a stávám se čtenářem, která se konala na Pedagogické fakultě UK dne 26. 9. 2018 (program konference je dostupný na: http://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/program/).
 • Dále jsme novou testovou baterii představili v polském Gdansku, na konferenci s názvem W poszukiwaniu sposobów efektywnego uzcezia sie, která pořádala Polská dyslektická společnost ve spolupráci s Institutem psychologie Gdanské univerzity. Polští partneři projevili zájem o budoucí spolupráci, případně i o převzetí a adaptaci baterie, případně alespoň o inspiraci v jejich připravovaných nástrojích. Program konference je prezentován na:
  https://www.ptd.edu.pl/konferencja2018.html.
 • Byla připravena zpráva do anglického čísla časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, (Key Literacy Skills for Primary School Pupils – Diagnostic Battery, Kucharská, A., Špačková, K.) – 3/2018 (dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/2018-3/).