Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2019

Výuka pedagogiky v učitelských studijních programech

Vítány jsou teoretické studie, přehledové studie, studie analyzující potřeby učitelů i empirické studie orientované na ověřování účinnosti různých obsahů, forem a metod vysokoškolské výuky budoucích učitelů.

Klíčové otázky, na něž bude číslo hledat odpovědi, jsou co, jak, kdy a proč zprostředkovávat a rozvíjet v pedagogických disciplínách v rámci vzdělávání učitelů, s jakými cíli a očekávaným výsledky.

Snahou bude přispět k výzkumné evidenci o tom, zda cíle, obsahy a procesy vzdělávání v pedagogických disciplínách vedou k zamýšleným cílům, jaké jsou jeho skutečné efekty, jak ho hodnotí sami studenti učitelství a učitelé v praxi.

Garanti čísla: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., a prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Abstrakty posílejte do 30. 12. 2018 s poznámkou „Monočíslo“ na adresy: pedagogika@pedf.cuni.cz; vladimira.spilkova@email.cz, tomas.kasper@tul.cz, Karel.Rydl@upce.cz

Číslo vyjde na podzim 2019. Celý příspěvek

Pedagogika chystá monotematické číslo Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

Monotematické číslo nabízí prostor pro texty českých i slovenských autorů, které by se zabývaly nejrůznějšími tématy odborného školství a odborného vzdělávání, a to především v úrovni středního (vyššího sekundárního) vzdělávání.

Očekáváme příspěvky výzkumné i teoretické a metodologické, nejen z pohledu pedagogiky, ale i psychologie, sociologie, ekonomie. Uvítáme příspěvky týkající se především české situace, ale i práce zaměřené na zahraniční systémy odborného školství a vzdělávání.

Garant čísla: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

Abstrakty zamýšlených textů posílejte do 30. června 2018. Rozhodnutí o vyžádání textů na základě posouzených abstraktů bude sděleno do 15. srpna 2018, plné texty studií zasílejte do 31. října 2018. Abstrakty zasílejte na adresu redakce (pedagogika@pedf.cuni.cz) a současně i na adresu garanta (janprucha@volny.cz). Celý příspěvek

Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2018

Výuka psychologie v učitelských studijních programech

Pedagogika připravuje vypsání dalšího monotematického čísla se zaměřením na výuku psychologie v učitelských studijních programech.

Redakce si uvědomuje, že tato problematika je velmi závažná, nicméně výzkumně poněkud opomíjená oblast, proto by ráda upozornila potenciální autory na záměr vypsat výzvu pro monotematické číslo tak, aby číslo bylo připraveno na podzim roku 2018.

Věříme, že toto upozornění může pomoci potenciálním autorům uspořádat svoje poznatky (o obsahu, formách, potřebách učitelů. evidence-based výuce atd.) a případně ještě doplnit empirická šetření k jejich podpoře.

Termín odeslání abstraktů je 26. února 2018. Číslo vyjde na podzim 2018.

Garanty čísla jsou: prof. Iva Stuchlíková a prof. Jiří Mareš Celý příspěvek

Special Monothematic Issue: Education Futures for the Digital Age: Theory and Practice

The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies. We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology.

Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome.

By 26th January 2018 please submit annotations of maximum two pages (3,600 characters) labelled “Monočíslo AJ DIGITAL EDUCATION” to the email address pedagogika@pedf.cuni.cz. The annotation is to include the following: the author(s) and title of the submission, type of paper – theoretical, review, methodological or research paper – together with the presumed size, aims and content of the submission.

Guarantors of the Volume: Miroslava Černochová (CZ), Glynn Kirkham (UK), Christina Preston (UK), Christine Redman (AU), Jana Jacková (SK), Sarah Younie (UK) Celý příspěvek

Aktuální číslo: 02/2018

O časopisu

Časopis Pedagogika vychází od roku 1951 jako odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování. Původně byl vydáván ministerstvem školství, brzy přešel pod Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV. Od roku 1994 je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Časopis Pedagogika je zařazen do mezinárodních vědeckých databází DOAJ, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s.

V roce 2014 byla Pedagogika opětovně zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Pedagogika přispívá k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů (viz profil časopisu). Činí tak skladbou a zaměřením příspěvků, vysokými nároky na ně kladenými a respektováním etických principů publikování.

V časopise jsou publikovány recenzované vědecké studie, diskusní příspěvky  k aktuálním tématům a recenze odborných publikací včetně analytických zpráv o důležitých událostech v odborné komunitě.

Pedagogika uveřejňuje následující typy vědeckých studií: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné.

Pedagogika vychází čtyřikrát ročně. Zpravidla jedno číslo bývá monotematické.

Dosud vydaná čísla budou postupně zveřejňována i elektronicky v části Archiv.

ISSN 0031-3815  (Print)

ISSN 2336-2189  (Online)