Special Monothematic Issue: Historical reflection of education and its significance in (not only) teacher education

Editors: Andreas Hoffmann, Tomáš Kasper, Karel Rýdl

History of Education was considered one of the core educational disciplines and as such used to constitute firm part of teacher education in the period of development of educational science as a scientific discipline as well as in the first half of the 20th century. This monothematic volume of Pedagogika poses the following questions: In what way was the “normative canon” of History of Education constructed and what are the foundations of the discourse which resulted in weakening it eventually. How were the role and the significance of historical and educational reflection transformed in teacher education and what importance is attached to it in today’s discussion on future teacher education curriculum?

The deadline for abstracts submission is 31st January 2017. Celý příspěvek

Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017

Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání

„Vyprazdňování obsahu“ je fenomén projevující se oslabováním pozornosti k učivu ve výuce a k didaktické analýze učiva v přípravě úloh pro žáky. Jeho průvodním jevem je obrat všeobecného vzdělávání od oborových znalostí a tzv. tvrdých dovedností (hard skills) k tzv. dovednostem měkkým (soft skills) – interpersonálním, komunikačním a obecně vztahovým. Je vyprazdňování obsahu skutečně systémovým trendem v současném všeobecném vzdělávání? Jak reálně ve školách probíhá promýšlení, příprava a realizace vzdělávacího obsahu, aby výuka měla kvalitní odborné opory a všichni žáci pracovali s obsahem dle svých optimálních možností? To je příklad otázek, na které by měla být soustředěna pozornost autorů monotematického čísla.

Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., a Mgr. Klára Uličná, Ph.D.

Do 31. 1. 2017 zasílejte abstrakty v rozsahu cca 2 stran (3600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo“ Celý příspěvek

Právě vyšlo monotematické číslo 4/2016

Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Cílem tohoto monotematického čísla je poskytnout prostor pro teoretickou a výzkumnou reflexi vývoje v učitelském vzdělávání v posledních letech, analyzovat klíčové problémy, prezentovat výzkumně ověřené inovativní přístupy k obsahu i procesům přípravného a dalšího vzdělávání učitelů, nabídnout k diskuzi expertní pohledy na řešení aktuálních problémů, klíčové koncepty a teoretická východiska pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména jeho pedagogicko-psychologické a oborovědidaktické složky.

Číslo 4/2016 si můžete prohlédnout v našem archivu.
Garanty čísla jsou: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. Celý příspěvek

Special Monothematic Issue: Reconsidering Educational Research

Editors: Marit Honerød Hoveid, Iva Stuchlíková

As researchers we must from time to time re-consider questions related to why, what, in which context, and for what purposes we engage in research endeavour. This monothematic issue aims to elicit reflexive stance towards educational research and provide a range of perspectives re-considering decisive methodological and metatheoretical issues in educational research.

The issue will be published in December 2017. Celý příspěvek

Aktuální číslo: 01/2017

O časopisu

Časopis Pedagogika vychází od roku 1951 jako odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování. Původně byl vydáván ministerstvem školství, brzy přešel pod Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV. Od roku 1994 je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pedagogika byla v roce 2007 zařazena do mezinárodní databáze ERIH (European Reference Index for the Humanities) v kategorii NAT. Od roku 2014 byla automaticky přeřazena do databáze ERIH PLUS.

V roce 2014 byla Pedagogika opětovně zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Pedagogika přispívá k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů (viz profil časopisu). Činí tak skladbou a zaměřením příspěvků, vysokými nároky na ně kladenými a respektováním etických principů publikování.

V časopise jsou publikovány recenzované vědecké studie, diskusní příspěvky  k aktuálním tématům a recenze odborných publikací včetně analytických zpráv o důležitých událostech v odborné komunitě.

Pedagogika uveřejňuje následující typy vědeckých studií: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné.

Pedagogika vychází čtyřikrát ročně. Zpravidla jedno číslo bývá monotematické.

Dosud vydaná čísla budou postupně zveřejňována i elektronicky v části Archiv.

ISSN 0031-3815  (Print)

ISSN 2336-2189  (Online)