Archiv rubriky: 2000

Časopis Pedagogika jubiluje

Vědy o výchově na stránkách pedagogiky (K 50. výročí vzniku časopisu)

50 let časopisu Pedagogika: vývoj média české pedagogické vědy

Pedagogickopsychologické práce publikované v časopise Pedagogika v letech 1951-2000

Historická tematika na stránkách Pedagogiky v uplynulém padesátiletí

Zprávy

Recenze

Mít více vzdělaných lidí – ale kde je vzít?

Paradoxní účinky učitelových motivačních postupů

Rozvoj osobnosti psychologickými prostriedkami. Tvorivosť a prosociálnosť vo výučbe nemeckého jazyka

Televizní vysílání pro děti a mládež – psychologický pohled

Trendy v experimentování a zneužívání návykových látek u dětí na ZŠ

Maturita – dlouhodobý problém a aktuální výzva

Reakcia k úvodníku S. Štecha – „Křivá huba, nebo křivé zrcadlo?“ Alebo sú budúci učitelia „stratenou generáciou“?

Zprávy

Recenze

Křivá huba, nebo křivé zrcadlo? (O hříchu podvodných interpretací)

Antropologie výchovy a vzdělávání

Netradiční úvahy o podstatě a poslání současné pedagogické psychologie

Komentář k Salomonovu textu „Netradiční úvahy o podstatě a poslání současné pedagogické psychologie“

Metoda dobrého startu – jedna z možností rozvíjení psychomotoriky

Explicitační rozhovoružitečná technika profesionálního rozvoje učitele

Psychická odolnost středoškoláků měřená dotazníkem SOC

Príspevok k otázkam vzťahov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Zprávy

Recenze

Místo člověka v globalizovaném světě

Václav Příhoda (1889-1979) Život a dílo pedagoga a reformátora školství

Výchova a vzdělávání v kontextu soudobých globalizačních tendencí

Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny

Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces

Oborové didaktiky pod drobnohledem. Výsledky Interdisciplinárního semináře pedagogiky

Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislost se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací, interakcí a komunikací

Hodnocení burnout efektu u souboru českých učitelů

Pojem vzdělání v tradici německého myšlení

Educational innovation and information

Zprávy

Recenze