Archiv rubriky: 3/1985

K otázkám výuky marxismu-leninismu na vysokých školách

Třicet let boje Otokara Chlupa o českou pokrokovou pedagogiku

Pedagogická činnosť Mateja Bela

Teorie učebních osnov v československé pedagogice

Standardizování výzkumného protokolu o vyučovací hodině

Postavení a úkoly mateřského jazyka v přípravě učitelů a vychovatelů oboru speciální pedagogika

Možnosti deskripce obsahů vzdělávání a zjišťování jejich pedagogické účinnosti (Ke koncepci a metodice výzkumu)

Zprávy

Recenze