Archiv rubriky: 1954

Antonín Zápotocký – socialistický vychovatel lidu

O estetické výchově

Pojmová systemisace učiva jako základ trvalých a hlubokých vědomostí

Profesor A. A. Krasnovskij o J. A. Komenském

Kronika

Recenze

K otázce výchovného vyučování

Základní úkoly metodiky výtvarné výchovy

Alšovy ilustrace k pohádkám a pověstem v časopisech pro mládež

Vybrané ukázky z knihy Roberta Alta: “Der Fortschrittliche Charakter der Pädagogik Komenskýs”

Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti s hlediska pedagogických potřeb

Opilý vozka v našich učebnicích

Recenze

Režim dne ve škole

Mimotřídní práce s dětmi prvního postupného ročníku

Soutěžení ve škole

Dialektika výchovného procesu u A. S. Makarenka

Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti s hlediska potřeb pedagogiky

Boj proti bužoasním přežitkům v polské pedagogice

Recenze

Vývoj dětského vyjadřování

První osnovy na mateřských školách

Cusanus a Komenský

Na okraj mezinárodního kongresu psychologie dítěte v Paříži

Kronika

Recenze

Z projevu soudruha Antonína Zápotockého na manifestaci pražského lidu/na počest X. sjezdu Komunistické strany Československa

Z referátu soudruha Antonína Novotného na X. sjezdu KSČ

Diskusní příspěvek soudruha Ladislava Štolla na X. sjezdu KSČ

K otázce vztahu metodiky vyučovacích předmětů k dané odborné vědě

Péče učitelského sboru o jazykový rozvoj žactva ve vyučování

Hygienické hodnocení jednotlivých složek v denním režimu žáků

Některé zkušenosti z prázdninové rekreace žáků královéhradecké střední školy

Zásada uvědomělosti při vyučování na národní škole

Osnovy a učebnice pedagogiky předškolního věku

K otázce organisace dalšího soustavného vzdělávání učitelstva

Popudlivosť u školských detí

Pracovní therapie na škole při Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži

Didaktické zásady a jejich charakter

Kronika

Recenze

Poselství presidenta republiky československému učitelstvu

Projev presidenta Čs. akademie věd ministra Dr. Zdeňka Nejedlého na VIII. celostátní konferenci učitelů

Projev ministra školství Ladislava Štolla na VIII. celostátní konferenci učitelů

Některé způsoby zkvalitňování přípravy žáků na vyučování

Vliv J. A. Komenského na vývoj české didaktiky

Theorie a technika učení v didaktických názorech J. A. Komenského

J. A. Komenský o pracovní výchově mládeže

K otázce vývojových zvláštností vyšší nervové činnosti dětí

Příspěvek k theorii učebnic

Poznámka k výzkumu učebnic Dr. Jar. Kopeckého

Příspěvek k diskusi o učebnicích

VIII. celostátní konference učitelů

Metodická konference o práci pionýrské organisace

Archip Alexejeivč Krasnovskij

Recenze

Význam únorových událostí

Polytechnické vyučování na všeobecně vzdělávací škole

Dětský kolektiv v pedagogickém systému A. S. Makarenka

Z diskusí s profesorem N. K. Gončarovem

Pedagogický odkaz K. D. Ušinského

Překonat zaostávání naší pedagogiky

Recenze

V. I. Lenin – velký učitel pracujících celého světa

Základy a principy výchovy v sovětské škole

Vyučovací proces v sovětské škole ve světle marx-leninské theorie poznání

Spolupráce učitele s pionýrským oddílem při zlepšování prospěchu a kázně žáků

Logopedie v ČSR

Ovládnutí pedagogické theorie – podstatný předpoklad pro stálé zlepšování výchovné a vzdělávací práce

Recenze