Archiv rubriky: 1952

Polytechnické vzdělání v naší jednotné škole

Vliv učebnice na zeměpisné poznatky žáků o Číně

Úkol školských skupin Československého svazu mládeže při plnění školního řádu na školách III. stupně

Pokrokové tradice české pedagogiky

Reformismus ve vyučování přírodopisu

Příspěvek k diskusi

Ještě k diskusi o pedagogickém reformismu

Význam učení I. P. Pavlova pro pedagogiku

Práce pionýrských oddělení na pedagogických gymnasiích pro přípravu učitelů národních škol ve školním roce 1951-1952

Pedagogické názory prof. Michaila Geraskova

Kronika

Recenze

Mocná posila v boji za výchovu socialistického pokolení

Z práce J. V. Stalina “Ekonomické problémy socialismu v SSSR”

Z XIX. sjezdu VKS(b)

K 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

K diskusi v časopise “Sovetskaja pedagogika” o vcýhově jako společenském jevu

Uvědomělost a tvořivá aktivnost žáků ve vyučování

Příspěvek k otázkám pedagogických čtení

Metody práce ve státních kursech pro přípravu pracujících na vysoké školy

Škola revolučního Tábora

Pavlovovo učení a některé otázky charakteru

Příspěvek k diskusi o pedagogickém reformismu

Proti pozůstatkům reformismu v didaktice dějepisu

Příspěvek k diskusi o reformismu v naší škole a pedagogice

Vyučování pedagogice na pedagogických gymnásiích pro vzdělání učitelů národních škol

Pedagogické názory prof. Michaila Geraskova

Recenze

Za výchovu mládeže k socialistickému vlastenectví

Vybudujeme socialistickou školu radostnou, vlasteneckou a bojovnou!

Za školu radostnou, bojovnou a vlasteneckou, za školu socialistickou

Výchova žactva v duchu aktivního boje za mír

Učení I. P. Pavlova, přírodovědný základ psychologie chápání

Poznámky k diskusi o úloze školského reformismu buržoasní republiky

K diskusi o pedagogickém reformismu

Příspěvek k diskusi o pedagogickém reformismu

Reformismus na bývalých gymnásiích a reálkách

Proti přežitkům reformismu v kreslení

Kronika

Recenze

Učíme se z života a díla Zdeňka Nejedlého

Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu v pedagogické vědě

Výsledky vyučování elementárnímu čtení podle zvukové analyticko-synthetické metody v prvních měsících

Pro lepší poznání a využití díla Komenského

O vztahu k pedagogickému dědictví v minulosti

Jak si s hlediska učení I. P. Pavlova osvojuje dítě mluvnickou stavbu jazyka

Příprava žáků pedagogického učiliště k pokusné hodině

Ke kritice pedagogického reformismu

Několik poznámek k diskusi

Pragmatický reformismus v pedagogice a některé jeho znaky ve školství

Několik poznámek k otázkám pedagogického reformismu jako buržoasního přežitku v naší škole a pedagogice

Kronika

Recenze

Učinit naši školu bojovnější, vlastenečtější, radostnější

Československá škola a pedagogika ve čtvrtém roce Gottwaldovy pětiletky

O některých pedagogických názorech A. S. Makarenka

Funkce mateřského jazyka při vyučování ruskému jazyku

Lánská akce – první krok socialistické orientace k povolání

Jak si s hlediska učení I. P Pavlova osvojuje dítě mluvnickou stavbu jazyka

Za vymýcení přežitků buržoasního reformismu v naší škole a pedagogice

Boj s buržoasními přežitky v pedagogice v letech 1945-48

K otázkám pedagogického reformismu jako bužoasního přežitku v naší škole a pedagogice

Kronika

Recenze