Pedagogika chystá monotematické číslo Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

Role odborného školství a odborného vzdělávání pro rozvoj ekonomiky a celé společnosti se dnes všeobecně uznává jak v České republice, tak v zahraničí. Již po řadu let prochází nějakým typem počátečního odborného vzdělávání více než 70 % české mládeže po dokončení povinné školní docházky. Paradoxem ale je, že česká pedagogická věda a pedagogický výzkum nevěnují odborému školství a vzdělávání žádoucí pozornost. Záměrem monotematického čísla Pedagogiky je tudíž upozornit na tuto zanedbávanou problematiku a pomoci zvýšit zájem pedagogických teoretiků a výzkumníků o tuto oblast současné edukační reality.

Monotematické číslo nabízí prostor pro texty českých i slovenských autorů, které by se zabývaly nejrůznějšími tématy odborného školství a odborného vzdělávání, a to především v úrovni středního (vyššího sekundárního) vzdělávání. Očekáváme příspěvky výzkumné i teoretické a metodologické, nejen z pohledu pedagogiky, ale i psychologie, sociologie, ekonomie. Uvítáme příspěvky týkající se především české situace, ale i práce zaměřené na zahraniční systémy odborného školství a vzdělávání.

Studie by se měly zabývat populacemi žáků a studentů v odborném vzdělávání, diferencemi v jejich vzdělávacích výsledcích, jejich volbou oborů a druhů studia a profesní přípravy, psychologickými a kognitivními charakteristikami těchto žáků a studentů, sociálními a ekonomickými faktory působícími v odborném vzdělávání, přípravou a dalším vzděláváním učitelů a instruktorů odborných předmětů aj. Také bychom uvítali příspěvky zabývající se výzkumem vzdělávání dosud opomíjené populace učňů.

Garantem čísla je:

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

Termíny:

  • abstrakty zamýšlených textů – do 30. června 2018
  • rozhodnutí o vyžádání textů na základě posouzených abstraktů – do 15. srpna 2018
  • plné texty studií – do 31. října 2018

Abstrakty zasílejte na adresu redakce (pedagogika@pedf.cuni.cz) a současně i na adresu garanta (janprucha@volny.cz).