Ekologická výchova ako jeden z integrujúcich činiteľov výchovno-vzdelávacej práce základných a stredných škôl