Vedeckotechnická revolúcia a postavenie učňovského školstva v školskej sústave