Některé poznatky o vlivu mikroklimatu na výkonnost školní mládeže