Editorial policies

Etické zásady publikace jsou závazné pro všechny strany uvedené v následujícím textu. Vědecká rada konference přijímá veškerá nezbytná opatření k prevenci proti plagiátorství nebo jinému neetickému chování. Všechny přijaté rukopisy musí splňovat stanovené standardy.

Publikace a autorství

Články musí splňovat pravidla pro vědecká sdělení. Je vyžadován seznam použitých referencí a uznání veškeré finanční podpory. Publikovány jsou pouze originální články. Jakékoli části konferenčních příspěvků publikovaných jinde musí být plně uznány. Podívejte se níže pro více podrobností.

Odpovědnosti autorů

Autoři musí zajistit, že napsali zcela originální rukopis. Všichni spoluautoři rukopisu musí významně přispět k popsání výzkumu. Odesláním článku redaktorům hlavní autor prohlašuje, že jsou uvedeni všichni autoři a finanční podpora, a všichni autoři jsou informováni o podávaném článku. Pokud autoři použijí dříve publikované materiály, musí je vhodně citovat. Musí uvést všechny použité zdroje při práci na svých rukopisech (seznam referencí, uznání finanční podpory). Kde se části obsahu překrývají s publikovaným nebo podaným obsahem, autoři musí tyto zdroje uznat a citovat je. Musí získat povolení k reprodukci obsahu z jiných zdrojů (obrazové a jiné materiály). Odesláním článku redaktorům autoři prohlašují, že rukopis nebyl publikován jinde nebo není zvažován nebo přijat k publikaci jinde. Autoři musí okamžitě informovat redakční radu, pokud je jim známý jakýkoli konflikt zájmů. Autoři musí udržovat přesné záznamy o datech spojených s jejich odeslaným rukopisem a na žádost je poskytnout nebo umožnit přístup k těmto datům. Musí potvrdit, že všechna data v rukopisu jsou skutečná a autentická. Autoři musí okamžitě informovat redaktory, pokud byla v jejich publikaci zjištěna významná chyba, a spolupracovat s editorem na zveřejnění dodatku nebo opravy nebo na stáhnutí článku, je-li to nutné.

Odborná recenze / odpovědnost recenzentů

Recenzenti přispívají k rozhodovacímu procesu a pomáhají zlepšit kvalitu publikovaného článku tím, že recenzují články objektivně, formativně a včas. Recenzenti musí zachovávat důvěrnost veškerých informací poskytnutých editorem nebo autorem a nesmí si uchovávat nebo kopírovat rukopis. Recenze je jednostranná. Recenzenti by měli upozornit na relevantní publikovanou práci, která ještě není citována, a upozornit editora na jakýkoli publikovaný nebo podaný obsah, který je podstatně podobný tomu, který je předmětem recenze. Recenzenti by měli být obeznámeni s možnými konflikty zájmů (finančními, institucionálními, spolupracovními nebo jinými vztahy mezi recenzentem a autorem) a upozornit na ně editora, případně stáhnout své služby pro rukopis. Tyto položky jsou zahrnuty ve formuláři recenze.

Redakční odpovědnosti

Redaktoři by měli usilovat o to, aby byla odborná recenze spravedlivá, nestranná a včasná. Redaktoři jednají vyváženě, objektivně a spravedlivě, bez diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženských nebo politických přesvědčení, etnického nebo geografického původu autorů. Nesmí mít žádný konflikt zájmů vůči článkům, za které jsou odpovědní. Článek, který je napsán některým z redaktorů, je zpracován stejně jako jakýkoli jiný článek a je editován jiným členem redakčního týmu. Redaktoři mají plnou odpovědnost a autoritu zamítnout/přijmout článek na základě objektivních kritérií, tj. důležitosti článku, originality a srozumitelnosti, platnosti studie a její relevanci pro zadání sborníku. Redaktoři musí zajistit, že všechny publikované zprávy a recenze.