Archiv rubriky: 1955

K vývoji českých učebnic didaktiky II.

Některé otázky výběru lidové hudební tvorby pro hudební výchovu

Velká didaktika Jana Amose Komenského v Maďarsku

Příspěvek ke studiu našeho osvícenského školství v době obrození

Průzkum způsobu života školní mládeže

Recenze

Na závěr V. ročníku časopisu Pedagogika

Velká říjnová socialistická revoluce a české učitelstvo po první světové válce

K vývoji českých učebnic didaktiky

O využití krásné literatury v pedagogice

K analyse komplexního podnětu v experimentu

Recenze

Kronika

Učitelstvo – bojovník za novou, socialistickou společnost v naší vlasti

Vedeni jednotnou vůlí, zasvětíme všechny své síly výchově nového člověka

Význam logiky pro didaktiku

Školní pokusný pozemek prostředkem polytechnisace vyučování botanice

Plzeňské návštěvy K. S. Amerlinga

Recenze

Usnesení Ústředního výboru KSČ o zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství

Jak utvářet u žactva návyk správného držení těla

Počáteční vývoj dětské věty

Význam vzájemné indukce při tvorbě obecných představ u dětí

Některé poznatky o vlivu mikroklimatu na výkonnost školní mládeže

Nad novou švýcarskou Pedagogickou encyklopedií

Kronika

K osmdesátinám akademika Otokara Chlupa

Chlupův kritický poměr ke školské reformě v časopise Nové školy

Zkonkretnit a zživotnit dějepisné vyučování

Socialistická vysoká škola a vysokoškolská pedagogika

Názory Otokara Chlupa na předškolní výchovu

Chlupův přínos psychologii a její současné problémy

Otokar Chlup – člověk a vědec

Akademik Otokar Chlup a knihovny

Jak třeba postavit pionýrskou organisaci do středu pozornosti učitelů

Práce třídního učitele

Divadla pro mládež jako pomocník socialistické výchovy

K 300. výročí potockých prací J. A. Komenského

Význam vzájemné indukce při tvorbě obecných představ u dětí

Pedagogický význam laterality

Z polského pedagogického tisku

Z polských pedagogických časopisů

Za Václavem Bartuškem

Pedagogické desetiletí

K úloze učitelovy osobnosti ve výchově žáků k uvědomělé ukázněnosti

Některé otázky rozvoje mateřských škol v Lidové demokratické československé republice

Stav a úkoly některých zařízení mimotřídní a mimoškolní výchovy

Za další rozvoj Mičurinského hnutia na našich školách podla sovietskeho vzoru

Recenze

S mládeží vpřed za vlasteneckou výchovu na školách

Učme se u J. A. Komenského a vlasteneckých učitelů z doby obrození!

Vliv příkladu literárních hrdinů na rozvoj charakterových rysů pracující mládeže

K otázce volby povolání na osmileté střední škole

Společenské názory J. A. Komenského do roku 1628

Zvláštnosti pedagogického experimentu

Z konference pracovníků vyšší a vysokých škol pedagogických

Recenze

Vesnický učitel – významný činitel v budování socialismu na vesnici

Zdeněk Nejedlý o významu umění a estetické výchově

K problematice životosprávy dětí zaměstnaných rodičů

J. A. Komenský – bojovník za spravedlivější uspořádání světa

Typologie zvláštnosti dětí mladšího školního věku

Pět let Německého ústředního pedagogického ústavu

Recenze

František Kahuda ministrem školství

Za prohloubení výchovy a vyučování

O stavu pedagogických věd

O správnou metodu vyučování čtení

Podíl pionýrské družiny na vytváření a upevňování pionýrského a žákovského kolektivu ve třídě

Psychologické základy hláskové metody čtení a psaní

Zasedání vědecké rady výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského

Recenze