Archiv rubriky: 1951

O délce vyučovacích hodin v prvých třídách počáteční školy

Sebeuvědomování socialistické vojenské pedagogiky

Význam Stalinových prací o jazykovědě pro pedagogiku

J. V. Stalin o komunistické výchově mládeže

Práce J. V. Stalina o otázkách jazykovědy a úkoly vyučování jazyku na střední škole

Dějepisné poznatky a myšlení žáků na národní škole

Systém školení pracujícího dorostu a techniků

Jak zajišťuji plnění usnesení strany o učebnicích

Rozvoj myšlení při vyučování mateřskému jazyku

Vzdělání učitelek dětských sadů v SSSR

Z diskuse o polytechnickém vzdělání

Recenze

Dopis presidenta republiky VI. celostátní konferenci školských pracovníků

Projev ministra školství, věd a umění, laureáta státní ceny, prof. dr. Zdeňka Nejedlého na VI. celostátní konferenci školských pracovníků

Projev poslance Gustava Bareše na VI. celostátní konferenci školských pracovníků

Důsledně plňme směrnice VI. celostátní konference!

S J. A. Komenským do budování socialistické školy

Lenin a Stalin o úloze lidového učitele

Několik zkušeností z činnosti okresního pedagogického sboru a pedagogické poradny

O úpadku buržoasní psychologie

Učení I. P. Pavlova o dvou signálních soustavách ve světle marxisticko-leninské theorie poznání

Učitelé Německé demokratické republiky budují ze školy pevnou baštu míru

Z diskuse o učebnicích matematiky pro střední školy, konané dne 22.VI. 1951 ve VÚP

Kronika

Recenze

Usnesení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa o učebnicích pro národní a střední školy

Usnesení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa o učebnicích – jasná směrnice naší cesty k socialistické škole, k socialistické škole

O cestách k zlepšení prospěchu v sovětské škole

Boj proti globální metodě jako přežitku buržoasní pedagogiky v naší škole

Jak pracuje učitel – průkopník ve 4. třídě národní školy

O úpadku současné buržoasní psychologie

K otázce systému didaktických zásad

Kronika

Recenze

Československá škola bojuje za mír

Závěrečné zkoušky – nástup k dalšímu rozvinutí a prohloubení výchovy na našich školách

Za rozvíjení polytechnického vzdělání

Zkoušení žáků na střední škole

První zkušenosti s polytechnickým vzděláním

Jak si vyměňují zkušenosti učitelé vesnických škol na Nymbursku

Ze zkušenosti okresního školního inspektora

Zkušenosti učitelů s početnicí pro 2. postupný ročník

Diskuse o knize dr. F. Malíře “Stručná methodika ruského jazyka pro školy národní a střední”

Fysiologie vyšší nervové činnosti

Boj proti militarisaci školství v USA

Recenze

Některé úkoly školy a pedagogiky po zasedání ÚV KSČ

Veliký přínos J. A. Komenského do demokratické pedagogiky

Boj s přežitky bužoasní psychologie a pedagogiky v naší škole

O typologii vyučovacích hodin

Boj proti neprospěchu žactva

Návštěva ředitelky moskevské školy ve Výzkumném ústavu pedagogickém J. A. Komenského

Jak posoudili čítanku pro 4. postupný ročník národních škol naši učitelé a jak podle ní pracují

Pavlovovo učení a kus obecné psychologie na pedagogickým gymnasiích

Nechť marxisticko-leninské učení proniká veškerou naší didakticko-pedagogickou prací

Kronika

Recenze