Archiv rubriky: 1970

25 rokov československej socialistickej školy

Učení V. I. Lenina — kvalitativně nová etapa v rozvoji pokrokového pedagogického myšlení

K pojetí školní inspekce

O úloze transferu v učení a vyučování

K otázce celodenního výchovného systému v moderní socialistické škole

Některé otázky koncepce socialistické výchovy žáků ZDŠ v době mimo vyučování

Zprávy

Recenze

Jan Amos Komenský a dnešek

Z pedagogického odkazu J. A. Komenského

Pojetí lidské přirozenosti u J. A. Komenského

Jana Amose Komenského pokrokovost a aktuálnost

Pojetí vzdělání jako celoživotního procesu v díle Komenského

Komenský a Francie

J. A. Komenského škola duševního zdraví

Pohled do spisovatelské dílny J. A. Komenského

Komenský a cizí jazyky

Zprávy

Recenze

Realizace leninských myšlenek o komunistické výchově dospívající generace

K současnému stavu teorie mravní výchovy

Příspěvek k typologii středoškolské třídy

Pedagogický experiment a použití statistických metod

Sebehodnocení žáků 9. roč. ZDŠ a jeho vztah k volbě povolání

Celodenní výchovný systém v SSSR

Problém zákona vývojových skoků v myšlení dětí ve věku 9—15 let

K problematice posuzování schopností středoškoláků

Zprávy

Recenze

Československá škola a pedagogika čerpá z odkazu V. I. Lenina

Na okraj všeučitelského sjezdu v r. 1920

Tendencie v ponímaní výchovnej funkcie Univerzity Komenského a súčasné problémy

Vysokoškolskí študenti a výchova

Sebevzdělání jako součást vzdělání dospělých

Diagnostické metody v pedagogické praxi

Zprávy

Recenze

Sovětská pedagogika a modernizace školy

K problematice sebevýchovy

K otázce kritérií pro hodnocení činnosti dětského hnutí

Práce žáků pro školu a rodinu po zavedení volných sobot

Anketa — metoda hodnocení a výběru učiva

Názory učiteľov na terajší systém klasifikácie žiakov

Zprávy

Recenze

Výchova a společenské vztahy

Komenského učebnice z oboru poznání přírody

Pedagogická problematika uplatnění audiofonní techniky jako učební pomůcky na ZDŠ

Otázky realizace výukových filmů

K problematice systému výchovných institucí v ČSSR

Průzkum účasti rodičů na výchově k povolání a k jeho volbě u žactva 6.-9. ročníku ZDŠ

K výzkumu interpersonálních vztahů v učitelském sboru

Zamyšlení nad Pedagogikou

Zprávy

Recenze

Úvodem do dalšího ročníku