Návrh učiteľa Ludwiga Richtera na objektivnější spôsob hodnotenia a klasifikovania žiakov