Vážení čtenáři časopisu Pedagogika,

s potěšením vás chceme upozornit na právě zveřejněný elektronický archiv časopisu, který obsahuje všechny články od jeho vzniku v roce 1951 do současnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o významný počin nejen pro časopis Pedagogika, ale též pro pedagogiku jako obor. Odborná i širší pedagogická veřejnost získává jednoduchou cestu k textům, které byly podstatné pro vývoj pedagogického myšlení u nás – ať již se jedná o texty ideologicky zatížené či naopak „politicky odvážné“ a odborně fundované. Nelze pěstovat obor bez historické a širší reflexe a zpřístupněný elektronický archiv časopisu Pedagogika je, věříme, jedním z důležitých prostředků k pěstování širší diskuse nad základními tématy oboru v posledních více jak šedesáti letech. V této souvislosti lze upozornit již na dvě důležitá ohlédnutí za vývojem časopisu – jedná se o monotematická čísla u příležitosti 50. výročí vydávání časopisu: 4/2000 a 1/2001.

Pro rychlé nalezení požadovaných textů vám může dobře posloužit systém vyhledávání podle názvu článku, autora, klíčových slov, či slov využitých v anotaci. Vyhledávání podle kategorie článků není vždy spolehlivé, protože se tyto kategorizace během doby měnily. Je možné, že při snaze o brzké zpřístupnění archivu se mohou na různých místech vyskytovat nedopatření způsobená převodem z tištěné do elektronické verze. Budeme rádi, když nás na ně upozorníte na e-mailové adrese pedagogika@pedf.cuni.cz. Snahou výkonné redakce časopisu bude tyto chyby postupně odstraňovat.

Radka Wildová,

za vydavatele časopisu Pedagogika děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Martin Chvál,

za výkonnou redakci časopisu Pedagogika

5. ledna 2015Dear readers of Pedagogika,

We are glad to draw your attention to our Journal’s currently published electronic archive containing all papers and articles published since Pedagogika was founded in 1951 until present. We are convinced that this is a milestone not only for the Journal but also for pedagogy as a discipline. Both professional circles and the public are provided with easy access to the texts substantial to the development of educational thought in the Czech Republic – be it ideologically biased texts on the one hand or “politically courageous” and professionally well-founded ones on the other. A field of study cannot be cultivated without historical and wide-scale reflection; and we believe that the electronic archive of Pedagogika now being made accessible will serve as an important tool supporting a wide-scale discussion on essential issues of the discipline emerging in the period of the last more than 60 years. In this respect there are already two important reviews of the development of the Journal – two monothematic volumes on the occasion of the 50th anniversary of publication of Pedagogika: 4/2000 and 1/2001.

Fast retrieval of the required texts is facilitated by the search system by article name, author, key words or words used in an abstract.

Radka Wildová,
the Dean of the Faculty of Education, Charles University in Prague, on behalf of the Publisher

Martin Chvál,
on behalf of executive editors

5th January, 2015