Aktuální ročník: 11.5.2022: “Nové výzvy pro práci psychologa ve škole”

TÉMA KONFERENCE:

 “Nové výzvy pro práci psychologa ve škole

Letošní konference bude reflektovat aktuální situaci ve školách i stále nové a měnící se nároky na pedagogické pracovníky, školní speciální pedagogy a školní psychology.

Program bude rozdělen do dvou částí, dopolední přednášková část (cca 9,30 – 12,00) a odpolední paralelní workshopy (cca 13,00 – 15,30).

Témata, na která budeme tento rok cílit:

 • Psychické zdraví žáků
 • Zkušenosti z adaptace žáků při přechodu z online prostředí do prezenční výuky
 • Podpora učitelů při zvládání náročných situací
 • Spolupráce ve školním poradenském pracovišti
 • Krizová intervence ve škole
 • Začleňování žáků z Ukrajiny
 • Práce s traumatem

V odpoledním programu budou zařazeny kazuistické skupiny a skupiny kolegiálního sdílení.

V průběhu konference proběhne setkání absolventů programů Instrumentálního obohacování R. Feuerstena pod vedením Dr. Barbory Lucké a bude představena nová diagnostická baterie zaměřená na čtení a porozumění čtenému vytvořená na Katedře psychologie PedF UK.

Ohlédnutí za minulým ročníkem konference – 6.2.2020

Den se školní psychologií 2020

Na Katedře psychologie PedF UK proběhl 6. 2. 2020 již třetí ročník Dne se školní psychologií. Jsme velmi rádi, že již tedy můžeme začít mluvit o tradici konference či setkávání, kde se propojují akademické přístupy a pohledy z praxe týkající se práce školních psychologů. Letošního ročníku se zúčastnilo bezmála 90 školních psychologů, školních speciálních pedagogů i psychologů z pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center. Velmi si vážíme i toho, že se velká část účastníků vrací, tedy byli již na dvou nebo dokonce všech třech konferencích. Považujeme to za závazek pokračovat dále a rozšiřovat nabídku seminářů pro školní psychology i v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných naší katedrou.

Tento ročník byl věnován žákům a jejich variabilitě a reflektoval aktuální problémy a trendy v poradenství a vzdělávání. Aktuálnost tématu byla patrná z příspěvků psychologů z praxe akcentujících obtíže adaptace vzdělávacího systému, škol a učitelů na narůstající variabilitu žáků, ale i ze zpětných vazeb účastníků, kde se opakovaně objevovaly žádosti o další semináře týkající se specifických skupin žáků.

Mezi hlavní témata, která by podle účastníků zasloužila další semináře a workshopy, patří žáci s poruchou autistického spektra, žáci s psychiatrickou diagnózou nebo žáci v náročné životní situaci (po prožitém traumatu). Uvedené podněty zohledníme v rámci dalších aktivit Katedry psychologie PedF UK zaměřených na propojování teorie a praxe. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit nejen na další ročník Dne se školní psychologií, ale i na další možnosti setkávání s kolegy z praxe!

Pozvánka na Konferenci Den se školní psychologií – 6.2.2020

Srdečně zveme všechny zájemce na pravidelnou konferenci Den se školní psychologií.  Konat se bude ve čtrvrtek  dne 6.2.2020, od 10:00 -16:00 na půdě katedry psychologie.

Téma konference: “Žák a jeho variabilita ve společném vzdělávání “

Spojujícím tématem tohoto setkání je žák. Budeme se zabývat nejen žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale různými typy žáků a jejich specifiky.  Cílíme tedy například na žáky s problémovým chováním (SPCH), žáky cizince (s odlišným mateřským jazykem), žáky s poruchou autistického spektra nebo žáky ze znevýhodněného rodinného prostředí. Nechceme však opomenout ani žáky vyžadující podporu v rozvoji sociálních vztahů, učebních strategií atd. Zaměříme se na možnosti práce ze strany školního psychologa a jeho spolupráci s rodinou, pedagogy i dalšími institucemi.

Program bude rozdělen do dvou částí, dopolední přednášková část (cca 10,00 – 12,30) a odpolední paralelní workshopy – tématické i kazuistické (cca 13,30 – 16,00).  ¨

Odborný tým konference: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Aktivní vystoupení na konferenci: Pokud se ve své praxi věnujete uvedenému tématu, oceníme vaše zkušenosti. Neváhejte se přihlásit a vystoupit se svým příspěvkem v rozsahu cca 20 minut, je možné připravit i interaktivní workshop cca na 60 minut.

Anotace příspěvků zasílejte do  10. 1. 2020 mailem na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Přihláška na konferenci zde: https://forms.gle/B6vYEHzPR8uw3ifo9

Konference je pro řádně přihlášené účastníky zdarma a bude jim vystaveno potvrzení o účasti na konferenci.

Uzávěrka přihlášek:  3. 2. 2020 nebo při naplnění kapacity

Pozvánka na konferenci:  http://kps.pedf.cuni.cz/upload/Den_2020%20(1).pdf

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci se Spolkem absolventů
Katedry psychologie PedF UK a pod záštitou Asociace školní
psychologie vás zvou na:

Konferenci Den se školní psychologií 2018

Datum:   21. 6. 2018  (čtvrtek)
Čas: 10,00 – 16,00
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1

 • Školní psycholožky a psychologové se stávají běžnou součástí základních škol v České republice.
  Změny ve společnosti, které se zákonitě odrážejí i ve vývoji dětí a dospívajících, přináší specifické
  výzvy, jimž musí čelit. Díky svému postavení ve škole se navíc mohou častěji ocitat bez podpory
  kolegů či nadřízených, stejně tak nemusí mít dostatečný přístup k metodické a supervizní pomoci.

 

 • Cílem konference je poskytnout školním psycholožkám a psychologům (jakož i dalším
  pracovníkům ve školství se zájmem o školní psychologii) teoretické a zejména praktické
  informace, které by mohli uplatnit při své práci, a umožnit jim vzájemné sdílení zkušeností.

 

 • Pro první ročník konference byla zvolena dvě hlavní témata: Motivace ve škole a Práce se školní
  třídou jako sociální skupinou. Každému z témat bude věnován samostatný blok, který se bude
  skládat z teoreticko-výzkumné části a následně z příspěvků mapujících dané téma v praxi.
  Důležitou součástí bude také diskuze mezi účastníky konference.