Cizí jazyky

Ročník 61 – 2017/2018

Slovo úvodem

Černíková, M., Tučková, E. Ministerstvo školství k výuce cizích jazyků  

Nedělka, M. Slovo děkana Pedagogické fakulty UK 

Švermová, D. Syndrom vyhoření a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Lingvodidaktika

Bluďovský, P. Specifika osvojování druhého jazyka z pohledu psychologie

Jeřábková, P. Náročnost jakožto významný faktor kurikula aneb přinese čas
skutečně růže?

Mádlová, M. Poslech s porozuměním ve výuce francouzského jazyka na středních školách

Malá, A. Písemný projev jako řečová dovednost v ruském jazyce – na základě
dotazníkového šetření (II) mezi učiteli RJ na SŠ

Ondráková, J., Pavlásková, A., Tesař, L. Oprava chyb v ústním projevu nejen z pohledu
studentů učitelství cizích jazyků

Priesolová, J. Význam lexikálních kolokací pro rozvoj komunikativní kompetence
odborného jazyka

Rybárová , E. Čtenářské strategie jako podpora porozumění textu

Jazyk

Höppnerová, V. Specifika frazeologizmů mezinárodního obchodu

Ježdíková, V. Lingvistické teorie řečových žánrů v díle Michaila Bachtina

Koláříková, D. Antroponymum jako součást francouzských frazémů

Michňová,I. Překladové aktivity ve výuce odborného německého jazyka

Priesolová, J. Význam lexikálních kolokací pro rozvoj komunikativní kompetence odborného
jazyka

Skibina, V. Kritéria stanovení frazeologického minima pro výuku češtiny jako cizího jazyka

Vedralová, H. K ustáleným spojením v současné německé písemné obchodní komunikaci

Literatura

Dvořáková, M. Století Maurice Grevisse

Heinrichová,N., Dědičová,H. Dvojí reflexe historických událostí
v německé próze po roce 2000

Mudrochová, R. Encyklopedista Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783)

Mánek, B. Kazuo Ishiguro – Nobelova cena za literaturu 2017

Pohorský, A. Odkaz ze záhrobí pana de Chateaubriand Švermová, D. Hedda Sauer Rzach k 65. výročí úmrtí pražské německy píšící autorky

Všetička, F. Bertolt Brecht – dramatikova próza (10. 2. 1898 – 14. 8. 1956)

Všetička, F. Pohádkový svět bratří Grimmů

Všetička,F. Úrodná léta exilu Anny Seghersové

Reálie

Vilímková, O. Rozvojové projekty nadace Inka

Vilímková, O. Slavné kultury střední Ameriky – Olmékové

Vilímková, O. Slavné kultury střední Ameriky – Teotihuacán

Na pomoc učiteli

Kalendárium 2018

Výměna zkušeností

Eliášková, J. Praktické tipy pro výuku němčiny na ZŠ

Markvartová, E. Úvod do studia literatury na Pedagogické fakultě (aneb „té literatury máme
nějak moc!“)

Převrátilová, S., Bulejčíková, P. Kontakt s rodilými mluvčími jako motivační strategie při
studiu cizího jazyka

Reifová, M. Německé firmy v Plzeňském a Libereckém kraji podporují jazykovou výuku. Mají
zájem o technické obory s němčinou

Reifová, M. Jazyková animace jako doplněk nepovinné výuky německého jazyka na středních
školách

Vít, R. Inovace ve výuce anglického jazyka na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v
Praze

Jazykový koutek

Pavelková, J. Koně – Jezdectví

Recenze

Besedová, P. Hudba ve výuce cizích jazyků (Vendula Voříšková)

Ďuricová, A. Preklad právnych textov. Teória, prax, konvencie, normy (Peter Gergel)

Fenclová, M., Horová, H., Koláříková, D. K francouzským textům v humanitních a
společenských vědách. (Jan Lazar)

Hadwiger, V. Básně/Gedichte (Dagmar Švermová)

LUGHOFER, J. G., TVRDÍK, M. Suttner im KonText.
(Dagmar Švermová)

Poláčková, V., Nerandžičová, O. Němčina (nejen) pro policisty (Hana Romová)

Suquet, P. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční
úroveň A1. (Tomáš Klinka)

Zprávy

Černíková, M. Mezinárodní konference o vícejazyčnosti

Eliášková, J. Kafé & Kúchn na základní škole v Záhoří

Hlavičková,V. Česká iberoamerická společnost – prodloužení termínu

Hlavičková,V. Překladatelská soutěž Juvenes Translatores (Evropská komise)

Hlavičková,V. Vyhlášení soutěže České Iberoamerické společnosti

Nečasová, P., Švermová, D. Exkurze studentů navazujícího magisterského studia Pedagogické
fakulty

Pešková, M. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků.
Celostátní odborná konference

Reifová, M. Německé firmy v Plzeňském a Libereckém kraji podporují jazykovou výuku

Studentská vědecká konference a Soutěž o nejlepší prezentaci na katedře romanistiky FF OU

Přílohy

Hlavičková, V. a kol. Erasmus + slovníček pojmů

Hlavičková, V. a kol. EU na Valném shromáždění OSN

Hlavičková, V. a kol. Ochrana údajů v EU (GDPR)

Hlavičková, V. a kol. Stav Unie 2017 (Z projevu předsedy Evropské komise)

Hlavičková a kol. Jak se stát úředníkem EU (EPSO)

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku