Pokyny pro autory

K publikaci se v souladu s mezinárodními standardy publikování vědeckých prací přijímají pouze původní texty. Didaktické studie mají několik základních rubrik, do nichž lze zaslat jednotlivé příspěvky.
Studie 
Studie představují hlavní rubriku časopisu, přinášejí odborné stati v monotematických číslech věnované vybranému tématu, v číslech tematicky nevymezených pak volně reagují na různé především lingvodidaktické problémy. Příspěvky do této rubriky by měly mít rozsah 10–15 normostran, v opodstatněných případech může být zveřejněn i příspěvek většího rozsahu. Závaznými součástmi textu jsou abstrakt a klíčová slova vždy v češtině a angličtině (včetně anglického překladu názvu příspěvku). Na konec textu autor připojí informaci o svém pracovišti a kontakt na sebe včetně e-mailu. Všechny studie podléhají oponentnímu řízení.

Projekty 
Do této rubriky zařazujeme texty referující o různých didaktických šetřeních a výzkumech a studie jako součásti projektů. Mohou sem být zařazeny i výzkumné zprávy. Rozsah příspěvků je opět 10–15 normostran, musí též obsahovat abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině včetně anglického překladu názvu příspěvku a kontakt na autora podobně jako v rubrice Studie. I tyto příspěvky budou anonymně recenzovány ve spolupráci redakční rady s okruhem odborníků.

Aplikace 
Aplikacemi rozumíme praktické texty, náměty pro práci ve třídách, zkušenosti učitelů z práce ve vybraných tématech, nabídky didaktického řešení izolovaných témat či jejich komplexů, doporučení učitelům různých stupňů škol. Rozsah příspěvků je do 5 normostran.
Recenze 
Přijímáme recenze na didaktickou literaturu, sborníky z konferencí, učebnice apod. Recenze musí obsahovat úplný bibliografický údaj recenzovaného díla. Rozsah recenze bývá 3–5 normostran.

Zprávy 

Krátké informace o konferencích, zajímavých akcích pro školu a didaktiku, resp. pedagogiku.

Příspěvky prosím zasílejte elektronicky ve formátu Word, písmo Times vel. 12, řádkování 1,5. Text prosím graficky neupravujte a nepoužívejte vkládané textové rámce. Na závěr příspěvku uveďte seznam použité literatury, uvnitř textu odkazujte příjmením autora a rokem vydání, příp. stránkovým údajem v závorkách, např. (Šmejkalová, 2010, s. 33). Bibliografické údaje prosím uvádějte tímto způsobem:

Monografie: 

ŠMEJKALOVÁ, M. (2010): Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Praha: Karolinum. (Czech language and school – aspects of hidden history.)

Časopisecké publikace:

HÁJKOVÁ, E. (2011): Didaktika českého jazyka pro 21. století. Didaktické studie, ročník 3, č. 1, s. 57–60. (Czech language didactics for the 21st century.)

Za seznam použité literatury vložte své jméno, příjmení, titul, pracoviště a email. Např.:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty UK v Praze
eva.hajkova@pedf.cuni.cz