Pokyny pro autory

Podrobné pokyny pro autory jsou upřesňovány vždy pro příslušné vydání dle charakteru monografie.

Obecné formální požadavky:

Celý text monografie pište v českém jazyce.

Příspěvky pište ve formátu Microsoft Word, Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5.

Text prosím neupravujte a nepoužívejte vkládané textové rámce.

Odstavce nijak neodsazujte, celý text zarovnejte k levému okraji. Nové odstavce vyčleňujte pouze pomocí klávesy Enter, nevkládejte před ně tabulátor, ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov. Nestránkujte.

Text rozčleňte do uvedených kapitol, případně podkapitol, které číselně označte. Názvy kapitol zarovnejte k levému okraji, tučně, vel. 12.

Pro zvýraznění některých pasáží použijte tučné písmo, kurzívu užívejte při uvádění příkladů. Nepodtrhávejte.

Citáty z odborné literatury pište obyčejným písmem a vkládejte do českých uvozovek. Citáty delší než cca. 3 řádky vyčleňujte jako samostatný odstavec a pište velikostí 9. Odstavec s citátem oddělte vždy vynechanými řádky před i po.

Názvy knih v textu uvádějte kurzívou bez uvozovek.

Případné tabulky připravte pomocí tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar.

Poznámky pod čarou vkládejte výhradně automaticky (nikoli ručně!), pište velikostí 10, Times New Roman.

Uvnitř textu uvádějte zdroje v závorce (příjmení, rok vydání, strana) – např. (Šmejkalová, 2010, s. 15), pokud budou dva autoři, mezi příjmení vložte pomlčku – např. (Šmejkalová – Janovec, 2012, s. 13).

Pokud autora zmiňujete přímo v textu pak uvádějte autora s iniciálou jména, např.  M. Šmejkalová (2012, s. 20) uvádí…

Seznam použitých zdrojů uvádějte abecedně podle příjmení (prvního autora). Uvádějte pouze zdroje skutečně použité, na něž se v textu odkazujete. Formát bibliografických záznamů zdrojů citujte dle níže uvedených vzorů. Elektronické zdroje, pokud se jedná o zdroje mající autora, zařaďte mezi tištěné zdroje, pokud nemají autora, uveďte je na konec seznamu rovněž seřazené abecedně. Ruské zdroje transliterujte.

Monografie:

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola – Úryvky skrytých dějin. Praha: Karolinum.

Skarnitzl, R., Šturm, P., Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Kapitola v monografii:

Šefčík, O. (2007). Fonetika a fonologie. In Pleskalová, J. et. al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 281–295.

Článek v časopise:

Bičan, A. (2015). Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí. Slovo a slovesnost, 74, č. 4, s. 243–264.

Článek ve sborníku:

Vlčková-Mejvaldová, J., Dohalská, M. (2015). Význam a funkce prozodie v akusticky nepříznivém prostředí. In Janovec, L. (Ed.) Moudří milují pověsti. Praha: Pedagogická fakulta UK, s. 131–138.

Elektronický zdroj:

Skarnitzl, R. (2015). Koncepce rozvoje Fonetického ústavu 2015 – 2017 [online]. [cit. 2016-02-28]. Dostupné z http://fu.ff.cuni.cz/zdroj/zpravy/koncepceFU2015.pdf.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický. [cit. 2016-01-15]. Dostupné z http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv.

Jmenný a věcný rejstřík – ke každé kapitole uveďte jmenný a věcný rejstřík – tj. slova, která se reálně vyskytují v textu.